Rozszerzenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej istniejącego boiska Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 przy ul. L. Staffa w Gdyni

Ogłoszenie nr 550090498-N-2019 z dnia 09-05-2019 r.
Gdynia: Rozszerzenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej o budowę boiska o nawierzchni z nowej sztucznej trawy na terenie istniejącego boiska Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 przy ul. L. Staffa w Gdyni.
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Rozszerzenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej o budowę boiska o nawierzchni z nowej sztucznej trawy na terenie istniejącego boiska Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 przy ul. L. Staffa w Gdyni.
Numer referencyjny  GCS.DZPI.2711.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: 1) rozszerzenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej o budowę boiska o nawierzchnia z nowej sztucznej trawy na terenie istniejącego boiska Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 2 przy ul. L.Staffa 10 w Gdyni (dawniej zespołu szkół nr 10)na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomości o numerach ewidencyjnych 512,556,557/2,558 obręb 0017 Karwiny, która będzie stanowić część dokumentacji projektowej określonej w zamówieniu podstawowym. 2) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem nr. GCS.DZPI.2710.40.2017 oraz GCS.DZPI.2711.8.2019. 2. W ramach części zamówienia wskazanej w ust. 1 pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dzieła w postaci: 1) zmiany projektu budowlanego branży konstrukcyjnej wraz z informacją BIOZ w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych (w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 2) zmiany projektu budowlano - wykonawczego branży konstrukcyjnej (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), 3) zmiany kosztorysów inwestorskich (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej) oraz przedmiarów robót (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx, 4) zmiany szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych(w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej) zwanych dalej " Dokumentacją projektową". 3. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać dokumentacje projektowe w ramach umowy nr 246/JB/2017 z dnia 25 maja 2017 roku oraz umowy nr 54/JB/2018 z dnia 29 maja 2018 roku. 4. W związku z tym , iż Dokumentacja projektowa: - stanowić będzie podstawę do wszczęcia procedury zgłoszenia robót budowlanych; - stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robot nią objętych, przedmiot zamówienia musi zostać wykonany: 1) zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi we wzorze umowy; 2) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności: a)projektowany obiekt winien spełniać wymogi stawiane dla obiektów sportowych oraz być przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym musi być wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni. Zamawiający dostarczy Wykonawcy zarządzenie w dniu podpisania Umowy; b)wszelkie wyposażenie obiektu musi być zgodne z aktualnymi normami oraz posiadać atesty i certyfikaty, być zgodne z aktualnymi normami oraz spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 3)Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz zgodna z obowiązującymi normami; 4)Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  Art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami) (zwanej dalej „Ustawą”) – w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem polegającym na powtórzeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe udzielone w dniu 25 maja 2017 r. w wyniku postępowania znak sprawy GCS.DZPI.2710.40.2017 i objętego umową nr 246/JB/2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy boisk z wykorzystaniem sztucznej trawy uzyskanej z demontażu jej z Narodowego Stadionu Rugby oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej o budowę boiska o nawierzchni z nowej, sztucznej trawy na terenie istniejącego boiska Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. L. Staffa 10 w Gdyni (dawniej Zespołu Szkół nr 10), która będzie stanowić część dokumentacji projektowej określonej w zamówieniu podstawowym oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu podobnych usług projektowania co zamówienie podstawowe i było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
INDOM Mieczysław Tkaczyk,  ,  ul. Ogrodowa 5 ,  83-297,  Gdynia,  kraj/woj. pomorskie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 09.05.2019
Data udostępnienia informacji: 09.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2019 14:29 Aktualizacja treści Anna Urbańska
09.05.2019 15:13 Dodanie informacji Anna Urbańska