Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas cyklu imprez żeglarskich odbywających się w Gdyni pod wspólną nazwą „Gdynia Sailing Days"

29/06/2022    S123
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2022/S 123-350840

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 191439845
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Tomczyk
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas cyklu imprez żeglarskich odbywających się w Gdyni pod wspólną nazwą „Gdynia Sailing Days"
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.3.2022
II.1.2)Główny kod CPV79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia zawarcia umowy do dnia 24 lipca 2022 roku w ramach cyklu imprez żeglarskich odbywających się w Gdyni pod wspólną nazwą „Gdynia Sailing Days”, organizowanych przez Wykonawcę w dniach 08-24 lipca 2022 roku (zwanej dalej „Imprezą”), na wodach Zatoki Gdańskiej oraz terenach nadbrzeżnych w Gdyni (zwanych dalej „Terenem Imprezy”), w skład których wchodzić będą: Puchar Miasta Gdyni w klasie ILCA, Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w klasie OSF, Mistrzostwa Polski w Sprincie klasach: OPT, 29er, OSF, Euro Cup kl. FD, Puchar GSD w klasach: Micro, Delphia 24OD, N450, F, A-Class, Nacra 15, HC16, Formuła Open, Polska Liga Żeglarska - 1 Liga, Euro Cup kl. 29, Mistrzostwa Polski kl. 49, 49FX, KINDER Joy of moving Puchar Trenerów, Otwarte Mistrzostwa Polski kl. RS21, Star, IQF Cup kl. IQF.
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 463 414.63 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Przedmiotem umowy jest:
1) promocja Gminy Miasta Gdyni od dnia zawarcia umowy do dnia 24 lipca 2022 roku w ramach cyklu imprez żeglarskich odbywających się w Gdyni pod wspólną nazwą „Gdynia Sailing Days”, organizowanych przez Wykonawcę w dniach 08-24 lipca 2022 roku (zwanej dalej „Imprezą”), na wodach Zatoki Gdańskiej oraz terenach nadbrzeżnych w Gdyni (zwanych dalej „Terenem Imprezy”), w skład których wchodzić będą: Puchar Miasta Gdyni w klasie ILCA, Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w klasie OSF, Mistrzostwa Polski w Sprincie klasach: OPT, 29er, OSF, Euro Cup kl. FD, Puchar GSD w klasach: Micro, Delphia 24OD, N450, F, A-Class, Nacra 15, HC16, Formuła Open, Polska Liga Żeglarska - 1 Liga, Euro Cup kl. 29, Mistrzostwa Polski kl. 49, 49FX, KINDER Joy of moving Puchar Trenerów, Otwarte Mistrzostwa Polski kl. RS21, Star, IQF Cup kl. IQF.
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia zawarcia umowy do dnia 24 lipca 2022 roku w ramach Imprezy organizowanej przez Wykonawcę na Terenie Imprezy w dniach 08 -24 lipca 2022 roku.
1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach organizowanej Imprezy do promowania Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu oraz jego działalności.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają na :
1) przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Imprezy i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Imprezy „Gdynia Sailing Days”,
2) umieszczeniu logo „Gdynia Sailing Days” (zwanym dalej logo „Miasta Gdyni”)
w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: plakat, ulotka, listownik, teczka, zaproszenie oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą,
3) umieszczeniu logo „Gdynia Żeglarska Stolica Polski” - w pasku sponsorskim, wykorzystywanym przy organizacji Imprezy,
4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na materiałach reklamowych wydawanych przy okazji organizacji Imprezy, np. worek, koszulka, itp.,
5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na medalach i pucharach, które zostaną wręczone najlepszym zawodnikom Imprezy,
6) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na ściance sponsorskiej, która zostanie zamieszczona na Terenie Imprezy podczas jej trwania,
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na banerze, który zostanie zamieszczony w biurze regat na Terenie Imprezy podczaj jej trwania,
8) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 5 banerach, które zostaną zamieszczone na Terenie Imprezy podczas jej trwania,
9) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 2 ściankach promujących Imprezę, które zostaną ustawione na terenie miasteczka zawodów podczas jej trwania,
10) zamieszczeniu plakatów reklamujących Imprezę z logo Miasta Gdyni w środkach komunikacji miejskiej w Gdyni, w trakcie trwania Imprezy,
11) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 4 flagach o wymiarach 1,2 m x 3,0 m (szer. x dł.), które zostaną zamieszczone na Terenie Imprezy podczas jej trwania,
12) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 5 flagach typu winder, które zostaną zamieszczone na Terenie Imprezy podczas jej trwania
13) umieszczeniu logo Miasta Gdyni oraz logo „Gdynia Żeglarska Stolica Polski” na stronie internetowej www.gdyniasailingdays.org oraz www.pya.org.pl, w okresie obowiązywania umowy,
14) przekazaniu Zamawiającemu fotorelacji z każdego dnia trwania Imprezy, stanowiącej nie mniej niż 10 zdjęć/dzień, o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl, nie później niż 48 godzin od zakończenia Imprezy. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie
w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań,
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
 
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust 1 pkt 1 lit. a) i b) z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z późn. zm.) - Zlecenie wykonania tego zadania Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu z siedzibą w Warszawie (03-901) przy alei Księcia Józefa Poniatowskiego 1 jest zasadne, ponieważ jest on jedynym organizatorem cyklu imprez żeglarskich pod nazwą "Gdynia Sailing Days" oraz posiada licencję uprawniającą do organizacji każdej z imprez żeglarskich wchodzących w skład przedmiotowego cyklu imprez żeglarskich pod wspólną nazwą „Gdynia Sailing Days”.Gdynia Sailing Days to jedyne w historii Polskie międzynarodowe regaty żeglarskie, które już po raz dwudziesty trzeci zagoszczą w naszym mieście. To niecodzienne wydarzenie, które już na stałe wpisało się w światowym kalendarzu imprez żeglarskich, jest jednocześnie liczone do rankingu Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej ISAF. Należy nadmienić, iż w Polsce nie ma innej imprezy żeglarskiej o tak wysokiej randzie i ilości zawodników w niej uczestniczących. W skład przedmiotowego cyklu regat Gdynia Sailing Days wchodzić będą:Puchar Miasta Gdyni w klasie ILCA, Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w klasie OSF, Mistrzostwa Polski w Sprincie klasach: OPT, 29er, OSF, Euro Cup kl. FD, Puchar GSD w klasach: Micro, Delphia 24OD, N450, F, A-Class, Nacra 15, HC16, Formuła Open, Polska Liga Żeglarska - 1 Liga, Euro Cup kl. 29, Mistrzostwa Polski kl. 49, 49FX, KINDER Joy of moving Puchar Trenerów, Otwarte Mistrzostwa Polski kl. RS21, Star, IQF Cup kl. IQF.
Wysoka ranga wydarzenia oraz kompleksowe wykorzystanie wszystkich atrakcji miasta zapewne spotka się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, turystów oraz mediów, Wyścigi jachtów można podziwiać z bulwaru oraz plaży miejskiej. Dodatkowo organizator będzie prowadzić transmisję online z wyścigów dzięki czemu można stwierdzić że promocja będzie miała jeszcze większe zasięgi. W tym prestiżowym cyklu imprez udział wezmą najlepsi żeglarze z Polski a także z całego świata. Promocyjne jak i informacyjne działania Gdynia Sailing Days będą realizowane w mediach ogólnopolskich. Kampania promocyjna zostanie przeprowadzona w telewizji, radio oraz internecie przedstawiając Gdynię jako „Żeglarską Stolicę Polski”. Z pewnością tak emocjonujące widowisko sportowe będzie doskonałą promocją dla Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
 
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas cyklu imprez żeglarskich odbywających się w Gdyni pod wspólną nazwą „Gdynia Sailing Days"
 
V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:24/06/2022
V.2.2)Informacje o ofertachZamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariuszaOficjalna nazwa: POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 463 414.63 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 Ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu IX Ustawy Prawo zamówień publicznych
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:24/06/2022

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 29.06.2022
Data udostępnienia informacji: 29.06.2022