Ogłoszenie o zamówieniu na udostępnienie wraz z rozstawieniem ogrodzeń dla potrzeb World Championship Red Bull Air Race Gdynia

Gdynia: Udostępnienie wraz z rozstawieniem ogrodzeń dla potrzeb World Championship Red Bull Air Race Gdynia

Numer ogłoszenia: 129679 - 2014; data zamieszczenia: 16.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2014 r. pod numerem: 129679 - 2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udostępnienie wraz z rozstawieniem ogrodzeń dla potrzeb World Championship Red Bull Air Race Gdynia.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 34928200-0 - ogrodzenia, 45340000-2 - instalowanie ogrodzeń, 45223800-4 - montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji. 2. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie, rozstawienie w terenie oraz demontaż i wywiezienie będących własnością Wykonawcy przęseł ogrodzeniowych na potrzeby imprezy sportowej pod nazwą Red Bull Air Race World Championship Gdynia, zwanej dalej Imprezą, która odbędzie się na terenie Gdyni w dniach 25-27 lipca 2014 roku, na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentacją rysunkową stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Ogrodzenia ustawione będą na terenie Miasta Gdyni zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i zgodnie z planem Imprezy przygotowanym przez Zamawiającego. 4. Ogrodzenia ustawiane będą: 1) w wyznaczonych ciągach np. wzdłuż ulicy, lub 2) w wyznaczonych punktach np. grupach po kilkanaście sztuk. 5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) udostępnienie ogrodzenia o łącznej ilości 6.180 m w tym 3.140 m ogrodzenia bez siatki i 3.040 m ogrodzenia z siatką, 2) transport i rozładunek ogrodzeń w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 3) montaż i rozstawienie ogrodzeń w terenie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z instrukcjami montażu dostawcy ogrodzenia, 4) demontaż i wywiezienie ogrodzeń po zakończeniu Imprezy, 5) uprzątnięcie terenu po zakończonym demontażu ogrodzeń. 6. Ilości i terminy dostarczenia i rozstawienia i demontażu ogrodzeń: 1) dla potrzeb strefy Compound - w dniu 12.07.2014 roku dostarczyć i rozpocząć rozstawianie połączeniem sztywnym 300 m ogrodzenia wraz z siatką pcv na terenie Skweru Kościuszki w Gdyni w sąsiedztwie Akwarium Gdyńskiego; gotowość na godzinę 8.00 w dniu 13.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu ogrodzenia od godziny 24.00 w dniu 31.07.2014 roku do godziny 10.00 w dniu 01.08.2014 roku; 2) dla potrzeb strefy Imprezy Masowej - w dniu 23.07.2014 roku dostarczyć i rozpocząć rozstawianie połączeniem ekspresowym 3.140 m ogrodzenia bez siatki na terenie Bulwaru Nadmorskiego i przyległych plaż; gotowość na godzinę 08.00 w dniu 24.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu ogrodzenia od godziny 24.00 w dniu 27.07.2014 roku do godziny 12.00 w dniu 28.07.2014 roku; 3) dla potrzeb strefy Aqua Compound - w dniu 12.07.2014 roku dostarczyć i rozpocząć rozstawianie połączeniem sztywnym 400 m ogrodzenia wraz z siatką pcv na terenie Nabrzeża będącego własnością Dalmor S.A.; gotowość na godzinę 8.00 w dniu 13.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu ogrodzenia od godziny 20.00 w dniu 31.07.2014 roku do godziny 06.00 w dniu 01.08.2014 roku; 4) dla potrzeb strefy Race Airport - w dniu 12.07.2014 roku dostarczyć i rozpocząć rozstawianie połączeniem sztywnym 500 m ogrodzenia wraz z siatką pcv na terenie portu lotniczego Kosakowo; gotowość na godzinę 8.00 w dniu 13.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu ogrodzenia od godziny 20.00 w dniu 31.07.2014 roku do godziny 06.00 w dniu 01.08.2014 roku; 5) dla potrzeb strefy TV Compound - w dniu 15.07.2014 roku dostarczyć i rozpocząć rozstawianie połączeniem sztywnym 500 m ogrodzenia wraz z siatką pcv na terenie Skweru Kościuszki w sąsiedztwie Akwarium Gdyńskiego; gotowość na godzinę 8.00 w dniu 16.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu ogrodzenia od godziny 24.00 w dniu 29.07.2014 roku do godziny 06.00 w dniu 30.07.2014 roku; 6) dla potrzeb strefy Technical - dniu 16.07.2014 roku dostarczyć i rozpocząć rozstawianie połączeniem sztywnym 120 m ogrodzenia wraz z siatką pcv na terenie Skweru Kościuszki w sąsiedztwie Akwarium Gdyńskiego; gotowość na godzinę 8.00 w dniu 17.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu ogrodzenia od godziny 24.00 w dniu 29.07.2014 roku do godziny 06.00 w dniu 30.07.2014 roku; 7) dla potrzeb strefy Media Centre - w dniu 19.07.2014 roku dostarczyć i rozpocząć rozstawianie połączeniem sztywnym 150 m ogrodzenia wraz z siatką pcv na terenie Skweru Kościuszki w sąsiedztwie Akwarium Gdyńskiego; gotowość na godzinę 8.00 w dniu 20.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu ogrodzenia od godziny 24.00 w dniu 29.07.2014 roku do godziny 06.00 w dniu 29.07.2014 roku; 8) dla potrzeb strefy Skylounge - w dniu 19.07.2014 roku dostarczyć i rozpocząć rozstawianie połączeniem sztywnym 250 m ogrodzenia wraz z siatką pcv na terenie Skweru Kościuszki w sąsiedztwie Akwarium Gdyńskiego; gotowość na godzinę 8.00 w dniu 20.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu ogrodzenia od godziny 24.00 w dniu 29.07.2014 roku do godziny 06.00 w dniu 30.07.2014 roku; 9) dla potrzeb strefy Race Club - w dniu 19.07.2014 roku dostarczyć i rozpocząć rozstawianie połączeniem sztywnym 400 m ogrodzenia wraz z siatką pcv na terenie Skweru Kościuszki w sąsiedztwie Akwarium Gdyńskiego; gotowość na godzinę 8.00 w dniu 20.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu ogrodzenia od godziny 24.00 w dniu 29.07.2014 roku do godziny 06.00 w dniu 30.07.2014 roku; 10) dla potrzeb strefy Camera Positions 2 and 3 - w dniu 21.07.2014 roku dostarczyć i rozpocząć rozstawianie połączeniem sztywnym 120 m ogrodzenia wraz z siatką pcv na terenie Skweru Kościuszki w sąsiedztwie Akwarium Gdyńskiego; gotowość na godzinę 8.00 w dniu 22.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu ogrodzenia od godziny 24.00 w dniu 28.07.2014 roku do godziny 06.00 w dniu 29.07.2014 roku, 11) dla potrzeb strefy Lądowisko Helikoptera - w dniu 23.07.2014 roku dostarczyć i rozpocząć rozstawianie połączeniem sztywnym 150 m ogrodzenia wraz z siatką pcv na terenie Marina Gdynia; gotowość na godzinę 8.00 w dniu 24.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu ogrodzenia od godziny 20.00 w dniu 28.07.2014 roku do godziny 06.00 w dniu 01.08.2014 roku; 12) dla potrzeb strefy Red Bull Marina - w dniu 20.07.2014 roku dostarczyć i rozpocząć rozstawianie połączeniem sztywnym 150 m ogrodzenia wraz z siatką pcv na terenie Marina Gdynia; gotowość na godzinę 8.00 w dniu 21.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu ogrodzenia od godziny 20.00 w dniu 28.07.2014 roku do godziny 06.00 w dniu 01.08.2014 roku, dokładne miejsca i sposób ustawienia ogrodzeń uzgodnione będzie z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 7. Terminy dostarczenia i rozstawienia ogrodzeń jak ich lokalizacje mogą ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie w terminie 1 tygodnia przed planowanym rozpoczęciem prac związanych z dostawą i rozstawieniem ogrodzeń. Z tytułu zmiany terminy dostarczenia i rozstawienia ogrodzeń jak ich lokalizacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 8. Zamawiający informuje, iż ilości ogrodzeń wskazane w ust. 5 i 6 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 9. Szczegółowy opis ogrodzeń: 1) dostarczone i rozstawione ogrodzenia muszą składać się z paneli, stóp, mocowań oraz czarnej siatki pcv (siatka zasłaniająca całą powierzchnię ogrodzenia wraz z łączeniami - 100% wysokości i długości ogrodzenia), 2) ogrodzenie w całości musi być wykonane ze stali ocynkowanej, nie dopuszcza się możliwości dostarczenia ogrodzenia z innego tworzywa, 3) wszystkie dostarczone ogrodzenia muszą być tego samego typu i rozmiaru, 4) waga pojedynczej podstawy/stopy, w której jest osadzany panel ogrodzenia musi wynosić minimum 36 kg, 5) minimalna dopuszczalna szerokość jednego ogrodzenia, mierzona między środkami stóp musi wynosić nie mniej niż 350 cm i nie więcej niż 400 cm, 6) minimalna dopuszczalna wysokość jednego ogrodzenia wraz ze stopami musi wynosić nie mniej niż 180 cm i nie więcej niż 250 cm, 7) ogrodzenia muszą posiadać oczkowane/ażurowe/kratowe panele; rozmiar poszczególnych oczek musi mieścić się w zakresie od 3 cm x 16 cm do 10 cm x 30 cm,, 8) ogrodzenia muszą być przeznaczone do ustawiania ich przy wietrze, ponadto muszą być przeznaczone do użytkowania dla II strefy wiatrowej, 9) po wykonaniu montażu i rozstawienia ogrodzeń, ogrodzenie musi być stabilne i odporne na przewracanie przez wiatr boczny; 10) rama panelu musi być skonstruowana ze stali ocynkowanej ze zgrzewanych rur o średnicy odpowiednio: poziome 27 mm - 38 mm, pionowe 40 mm, 11) ogrodzenia po połączeniu muszą mieć możliwość ustawienia względem siebie pod kątem 90 stopni, 12) do połączenia ogrodzeń muszą być użyte obejmy lub łączniki skręcone na sztywno za pomocą śrub lub złącza do ekspresowego otwierania (ogrodzenie strefy Imprezy Masowej musi umożliwiać szybkie rozłączenie ogrodzeń w celach np. ewakuacyjnych); 13) w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach Wykonawca zastosuje zawiasy i koła tworzące wraz z panelem bramy. 10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ogrodzeń o estetycznym wyglądzie, nie uszkodzonych, o jednolitej kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym (dopuszcza się inny kolor stóp) i wolne od jakichkolwiek elementów używanych do mocowania banerów reklamowych itp. W razie dostarczenia ogrodzeń zużytych, zniszczonych, uszkodzonych o nieestetycznym wyglądzie, Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany w terminie 24 h. Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowej eksploatacji ogrodzeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do ich ochrony przez zewnętrzną firmę ochroniarską od czasu ich zwrotu Wykonawcy protokołem zdawczo - odbiorczym. 11. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty dostawy, transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, rozstawienia i demontażu, 2) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć ogrodzenia na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę ogrodzeń, 3) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu/ów i rozstawienia ogrodzeń w terenie, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu/ów i rozstawienia ogrodzeń w terenie, 4) Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren/y montażu i rozstawienia ogrodzeń w terenie w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia gotowości Wykonawcy do montażu i rozstawienia ogrodzeń, 5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty montażowe/demontażowe oraz związane z rozstawieniem ogrodzeń w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie montażu/demontażu i rozstawienia oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem montażu/demontażu i rozstawienia; Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury; Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 6) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować teren/y montażu/demontażu i rozstawienia ogrodzeń własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na terenie/ach montażu/demontażu i rozstawienia, 7) Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu i rozstawienia ogrodzeń zgodnie z dokumentami przedmiotowych ogrodzeń oraz wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 8) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 9) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót montażowych/demontażowych i rozstawienia ogrodzeń, 10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót montażowych/demontażowych i rozstawienia ogrodzenia; 11) niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni od dnia wykonania danej części przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (faksem lub mailem) zakończenie wykonania danej części przedmiotu zamówienia i gotowość do odbioru, 12) odebranie części przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym po wykonaniu danej części przedmiotu zamówienia, 13) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do każdego odbioru częściowego przedmiotu zamówienia w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 14, 14) przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, niezbędnej do przeprowadzenia każdego odbioru częściowego przedmiotu umowy, zawierającej między innymi: a) dokumentację techniczną ogrodzeń, b) certyfikatów, świadectw, deklaracji oraz innych dokumentów w tym oznakowania towarów, dotyczących zamontowanych ogrodzeń, c) wszelkich innych niezbędnych dokumentów wymaganych ustawą Prawo budowlane, 15) w przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia; w takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji, 16) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 17) Wykonawca zobowiązuje się po każdorazowym dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego do podjęcia wszelkich czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem dostarczonych ogrodzeń nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 2 dni od zgłoszenia, 18) przez cały czas wykonywania zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do kontroli wykonywania przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem zamówienia 19) wykaz osób upoważnionych do kontaktu w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 12. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na kwotę minimum 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia losowe. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.99.28.20-0, 45.34.00.00-2, 45.22.38.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.08.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  •  
    • w celu wykazania się spełnieniem warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać się w całości należytym wykonaniem co najmniej jednej dostawy, o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającej na dostawie (udostępnieniu/dzierżawie/najmie/leasingu) co najmniej 3.000 m ogrodzenia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii; 2) dokumenty dotyczące w szczególności charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; w przypadku, gdy powyższe informacje zostaną zawarte w pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca nie musi przedkładać przedmiotowych dokumentów
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w następujących przypadkach: 1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3) konieczności zmiany sposobu wykonania, miejsca wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych, 4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 5) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego, 6) zmiany cen brutto w związku ze zmianą obowiązujących stawek podatku od towarów i usług, 7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, przed zmianą umowy Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia wymagania w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 8) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdyniasport.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 5/9 81-538 Gdynia.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 5/9 81-538 Gdynia.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 16.06.2014
Data udostępnienia informacji: 16.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.06.2014 16:06 Dodanie informacji Maciej Zaborski