Ogłoszenie o zamówieniu na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół nr 6 w Gdyni

Gdynia: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół nr 6 w Gdyni

Numer ogłoszenia: 127421 - 2014; data zamieszczenia: 12.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2014r. pod numerem: 127421 - 2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół nr 6 w Gdyni.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45111000-1 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleby, 45212000-6 - roboty budowlane w zakresie budowy sportowych obiektów budowlanych, 37451000-4 - sprzęt do sportów uprawianych na boiskach, 45223800-4 montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji. 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa na istniejącym boisku asfaltowym, położonym w Gdyni przy Zespole Szkół nr 6, ul. Wrocławska 52, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z przeznaczeniem do gry w piłkę ręczną, piłkę koszykową oraz piłkę siatkową na podstawie i zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni asfaltowej położonym przy Zespole Szkół nr 6, ul. Wrocławska 52 w Gdyni Orłowie, dz. nr 367/35 wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej, opracowanym przez projektanta Adama Kościechę, (stanowiącym odpowiednio załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ), przedmiarem robót (stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ). 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych, 2) wykonanie robót ziemnych, 3) wykonanie obrzeży betonowych z elementów o wymiarach 100x30x8 cm usadowionych na betonowej ławie fundamentowej, 4) wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej złożonej z następującej konstrukcji: a) frakcja 0-1,5 mm - warstwa użytkowa na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego EPDM o grubości 3-4mm, b) warstwa zamykająca (szpachlowanie), c) frakcja 1-4 mm - warstwa nośna na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego SBR o grubości 10-11mm, d) warstwa elastyczna (ET) o grubości minimum 30mm, e) warstwa wyrównująca z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm o zmiennej grubości 0-24cm. 5) wykonanie nawierzchni, o której mowa w pkt. 4 w następującej kolorystyce: a) boisko do piłki ręcznej i koszykówki - czerwony ceglasty - RAL 2002 wg producenta, b) boisko do piłki siatkowej - zielonym - RAL 6001 wg producenta, 6) malowanie linii farbą poliuretanową w następującej kolorystyce: a) boisko do piłki ręcznej - biały alpejski - RAL 9010 wg producenta, b) boisko do piłki siatkowej - żółty siarkowy - RAL 1016 wg producenta, c) boisko do piłki koszykowej - niebieski brylantowy - RAL 5007 wg producenta, 7) wykonanie loga Gdynia Sport w kole środkowym boiska; Logo zostanie wykonane farbą poliuretanową w kolorze białym alpejskim (RAL 9010 wg producenta) na nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym ceglastym (RAL 2002 wg producenta); Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport, 8) dostawę i montaż wyposażenia w postaci: a) dwóch bramek do piłki ręcznej o konstrukcji aluminiowo-stalowej, o wymiarach światła bramki 3,0x2,0m i głębokości 1,0m mierzonej do początku łuku szkieletu bramki, montowanych w tulejach o profilu rury kwadratowej, z siatkami w kolorze niebieskim, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 749:2006, b) dwóch koszy do piłki koszykowej o konstrukcji stalowej ocynkowanej, o wymiarach wysięgu 2000mm, tablicy 1200x900mm i wysokości montażowej obręczy nad płaszczyzną nawierzchni 3,05m, montowanych w fundamentach blokowych, z tablicami wykonanymi z kraty ażurowej typu Mostostal, obręcze stalowe z siatką łańcuchową lub polipropylenową, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1270:2006P, c) dwóch słupków do piłki siatkowej, tenisa ziemnego i badmintona o konstrukcji aluminiowej, o wysokości 2,65m powyżej płaszczyzny nawierzchni i osiowym rozstawem równym 11m, z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, montowanych w tulejach aluminiowych z pokrywami tulei, siatką do piłki siatkowej i antenkami, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1271:2006P, d) tablica informacyjna z regulaminem korzystania z boiska o konstrukcji stalowej lub drewnianej, o wymiarach tarczy tablicy 50x70cm i grubości minimum 0,7mm, posadowionych za pośrednictwem fundamentów betonowych monolitycznych bezszalunkowych lub wkopanych na głębokość zapewniającą jej stabilność, 9) wykonanie prac rozbiórkowych fragmentu istniejącej niskiej trybuny betonowej o objętości 6m³, 10) wykonanie odwodnienia liniowego klasy A15 betonowego polimerowego usytuowanego wzdłuż dłuższej krawędzi boiska, o szerokości wewnętrznej minimum 200mm, wysokości minimum 300mm, wysokości maksymalnej 500mm ze spadkiem wewnętrznym 0,5%, wraz ze skrzynką odpływową Ø20, montowanego na poduszce z betonu C12/15 o minimalnych wymiarach 30X10cm, 11) wykonanie włączenia odwodnienia liniowego przykanalikiem PVC200 do studni rewizyjnej metodą bezwykopową, 12) wykonanie studni rewizyjnej betonowej prefabrykowanej z kręgów łączonych między sobą i elementem dna za pomocą odpowiednich uszczelek, o średnicy wewnętrznej 1200mm, o klasie betonu min. C35/45, z otworem włazowym o średnicy 600mm, pokrywa żeliwna typu ciężkiego DN400, 13) wykonanie prac remontowych istniejących trybun w zakresie: a) wymiany nawierzchni z płyt betonowych na betonową kostkę brukową wibroprasowaną o grubości 6cm, b) naprawy istniejących murów oporowych, c) naprawy istniejących schodów, d) ułożenia nowych desek z kompozytu drewnianego w formie siedzisk, o szerokości 14cm, o wysokości 17mm, ułożonych na legarach systemowych wykonanych z kompozytu o wysokości 3cm, 14) wykonanie nawierzchni trawiastej w miejscu rozebranej niskiej trybuny, 15) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 4. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 3 pkt. 4 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) mieć jednolity kolor - w zależności od rodzaju boiska - ceglany (czerwony) lub zielony, 5) być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 (należy zwrócić uwagę na zmiany w stosunku do wycofanej normy PN-EN 14877:2008), 6) posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, 7) posiadać atest PZH, (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 8) posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 9) spełniać następujące parametry techniczne: a) grubość nawierzchni większa lub równa 13+/-1 mm, b) wytrzymałość na rozciąganie większa lub równa 0,9N/mm2, c) wytrzymałość na rozdzieranie większa lub równa 140 N, d) ścieralność mniejsza lub równa 0,1 mm, e) przyczepność do podkładu betonowego większa lub równa 0,6 MPa, 10) posiadać dokument/y potwierdzający/ce parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności w pkt. 9 lit. a) - e) w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja techniczna stanowiąca odpowiednio załącznik nr 9 - 10 do SIWZ. 6. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 7. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. 8. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 9. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 10. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 11. Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy. 12. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 13. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 14. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 15. Wykonawca ma obowiązek wykonać geodezyjne wyznaczenie w terenie, a po wybudowaniu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyłącza kanalizacji deszczowej zgodnie z art. 43 ustawy Prawo Budowlane. 16. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót. 17. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 18. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 19. Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. 20. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 21. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 22 i 23. 22. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym. 23. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) dokumentację powykonawczą, 3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 4) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 5) dokumenty, o których mowa w ust. 4, 6) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: geodezyjny powykonawczy, 7) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów. 24. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 25. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 26. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 27. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 28. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale 3 ust. 1-5 SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-1, 45.21.20.00-6, 45.11.20.00-5, 37.45.10.00-4, 45.22.38.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 •  
  • w celu wykazania się spełnieniem warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać się w całości należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, polegającej na budowie lub remoncie (wymianie) zewnętrznej nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego na łącznej powierzchni minimum 400 m2 (słownie: czterysta metrów kwadratowych);
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 •  
  • w celu wykazania się spełnieniem warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi wykazać się, że dysponuje przynajmniej: jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy do prowadzenia robót objętych zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie i z co najmniej rocznym doświadczeniem na tym stanowisku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 • inne dokumenty
W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowaną nawierzchnię wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 1) karty technicznej potwierdzonej przez jej producenta, 2) atestu PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 3) autoryzacji producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 4) dokumentu/ów potwierdzającego/ch parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności w Rozdziale 3 ust. 4 pkt. 9 lit. a) - e), w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia): 1) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii; 2) dokumenty dotyczące w szczególności charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; w przypadku, gdy powyższe informacje zostaną zawarte w pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca nie musi przedkładać przedmiotowych dokumentów; 3) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 2 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, c) kosztorys ofertowy zawierający co najmniej: obmiar/ilość, ceny jednostkowe netto, łączną wartości netto poszczególnych cen jednostkowych netto, podsumowanie wszystkich pozycji kosztorysu ze wskazaniem wartości netto i wartości brutto - w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w następujących przypadkach : 1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych, 4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 5) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego, 6) wprowadzenia, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, przed zmianą umowy Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 7) zmiana wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług, 8) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdyniasport.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 5/9 81-538 Gdynia.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 5/9 81-538 Gdynia.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 12.06.2014
Data udostępnienia informacji: 12.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.06.2014 14:57 Dodanie informacji Maciej Zaborski