Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku PPNT na potrzeby MBP w Gdyni

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Data: 07 czerwca 2017 r.
 
Sprawa: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy istniejącego budynku administracyjnego Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
Znak sprawy: 230/3/2017
 
1.   Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, zwana dalej Zamawiającym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164 ze zm.) informuje, że w wyniku dokonanego badania i oceny ofert, na podstawie art. 91 ust. 1 za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: OMEGA Renata Wolak 80-297 Rębiechowo, ul. Tęczowa 2a, który zaproponował za wykonanie przedmiotu zamówienia cenę 720 000,00 zł brutto i wskazał termin gwarancji 48 m-cy. Oferta otrzymała 100 pkt wg sposobu oceny ofert wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg kryterium cena - 60% i Termin gwarancji – 40%.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy Pkt w kryterium: Cena Pkt w kryterium: Termin gwarancji Suma pkt
1 MARBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –
Spółka komandytowa
 81-206 Gdynia, ul. Morska 147
- - -
2 OMEGA Renata Wolak
80-297 Rębiechowo, ul. Tęczowa 2a
60 40 100

 
2.   Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na dzień 14.06.2017 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia, gabinet Dyrektora MBP.
3.   Warunkiem koniecznym ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy będzie dostarczenie Zamawiającemu
w terminie do dnia 13.06.2017 r.:
a)  dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto tj: 36 000,00 zł; Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego Wykonania umowy zgodnie
z zapisami w pkt XV SIWZ.
b)  pełnomocnictwa do zawarcia umowy, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów złożonych w postępowaniu.
c) Kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną, opracowanego na podstawie Przedmiaru robót.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Anna Wołosiak Tomaszewska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Wołosiak Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: 07.06.2017
Data udostępnienia informacji: 07.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.06.2017 12:54 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska