Realizacja podobnych robót budowlanych


Ogłoszenie nr 63801 - 2017 z dnia 2017-04-11 r.

Gdynia: Realizacja podobnych robót budowlanych jak przy budowie wystawy stałej oraz dodatkowej dostawie sprzętu, której celem jest zwiększenie bieżących dostaw i rozbudowa istniejącej instalacji multimedialnej wystawy stałej na potrzeby Muzeum Miasta Gdyni w budynku przy ul. Zawiszy Czarnego 1.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny 103070100000, ul. ul. Zawiszy Czarnego 1, 81374 Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 586 620 910, faks 586 620 940, e-mail zamowienia_pub@muzeumgdynia.pl
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumgdynia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja podobnych robót budowlanych jak przy budowie wystawy stałej oraz dodatkowej dostawie sprzętu, której celem jest zwiększenie bieżących dostaw i rozbudowa istniejącej instalacji multimedialnej wystawy stałej na potrzeby Muzeum Miasta Gdyni w budynku przy ul. Zawiszy Czarnego 1.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie i montaż 6 sztuk gablot wraz z oświetleniem, wykonanie nadruków z laminatem wraz z montażem – 49 m2. Zakres dostaw obejmował dostawę sprzętu multimedialnego: monitorów 32 calowych – 2 sztuki, monitora 10 calowego, player video – 2 sztuki, dysk twardy do macierzy dyskowej w celu utworzenia systemu bezpieczeństwa RAID, zasilacz UPS awaryjny serwera, głośnika, wzmacniacza, komputer do zarządzania treścią wystawy, konwenter video MZ, IP-Gateway KNX integracja oświetlenia strukturalnego z systemem zarządzania wystawą, KNX sterowniki i moduły rozdzielnicowe, aplikacja na tablet wraz z ich montażem w przestrzeni wystawy stałej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212310-2
Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45212313-3, 39154000-6, 79811000-2, 31500000-1, 31611000-2, 71314100-3, 51110000-6, 32321200-1, 32322000-6, 32323500-8, 32351000-8, 32420000-3, 51310000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT52012.58
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Deko-bau Sp.z o.o., , Ścinawska 1, 59-300, Lubin, kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: PL
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 63975.47
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający Muzeum Miasta Gdyni przeprowadził 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę wystawy stałej „Gdynia. Dzieło otwarte”. Pierwsze dwa postępowania zakończyły się unieważnieniem, gdyż oferty przekraczały budżet jakim dysponował Zamawiający na realizację tego Zamówienia. Przed ogłoszeniem każdego z kolejnych postępowań, Zamawiający dokonywał niezbędnych redukcji w projekcie i zmian materiałów na tańsze, tak aby realizacja Zamówienia była możliwa do wykonania, co było głównym celem Zamawiającego, ze względu na ceny, które wykazywali Oferenci. Ponadto Zamawiający podkreśla, że wartość szacunkowa zamówienia przewidywała możliwość zwiększenia zamówienia, co zostało również przewidziane w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, ogłoszenie nr 320194-2016 z dnia 8.10.2016 r. 16 listopada 2016 r. Zamawiający podpisał umowę na wykonanie wystawy stałej z firmą Deko-bau Sp. z o.o. wyłonioną podczas trzeciego postępowania przetargowego, na kwotę niższą niż Zamawiający zakładał na realizację tego zamówienia. Podczas budowy wystawy stałej Zamawiający stwierdził, że dokonane wcześniej redukcje w projekcie są możliwe do zrealizowania, a ponieważ posiada on wciąż w budżecie środki (zabezpieczone) na realizację tego zadania, Muzeum Miasta Gdyni postanowiło zrealizować powtórzenie robót budowlanych i zwiększenie dostaw sprzętu multimedialnego związane z budową wystawy stałej „Gdynia. Dzieło otwarte”. Z uwagi na fakt, że Wykonawca wystawy stałej firma Deko-bau Sp. z o.o. jest jej gwarantem oraz, że zmiana wykonawcy spowodowałaby niekompatybilność techniczną dostarczonego sprzętu multimedialnego, co mogłoby spowodować utratę gwarancji na wystawę stałą przez Zamawiającego oraz nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu istniejącej instalacji multimedialnej (np. częściowe jej przeprojektowanie) Zamawiający postanowił zaprosić firmę Deko-bau Sp. z o.o. do negocjacji w trybie z wolnej ręki na realizację zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i na zwiększeniu dotychczasowych dostaw i rozbudowie istniejącej instalacji multimedialnej na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karin Moder
Wprowadził informację: Robert Szymanowski
Ostatnio zmodyfikował: Robert Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 11.04.2017
Data udostępnienia informacji: 11.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.04.2017 14:03 Aktualizacja treści Robert Szymanowski