Przetarg nieograniczony na ochronę obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni


 

Ogłoszenie nr 657192-N-2018 z dnia 2018-12-04 r.

Muzeum Miasta Gdyni: Ochrona obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny 103070100000, ul. ul. Zawiszy Czarnego  1 , 81374   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 620 910, e-mail zamowienia_pub@muzeumgdynia.pl, faks 586 620 940.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumgdynia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Tak
www.muzeumgdynia.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.muzeumgdynia.pl, zakładka bip
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
ElektronicznieNie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Sekretariat Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni
Numer referencyjny: MMG.AO.261.1.18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektu i terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni. 2. Przedmiot zamówienia obejmuję usługę: 2.1. całodobowej przez wszystkie dni tygodnia bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez dwóch pracowników ochrony w budynku Muzeum i na terenie przyległym do Muzeum, 2.2. monitorowania sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych i przeciwpożarowych, 2.3. ochrony doraźnej w postaci patrolu interwencyjnego w sytuacjach alarmowych, awaryjnych i kontrolnych, 2.4. dodatkowego zabezpieczenia przez zwiększoną liczbę pracowników ochrony wydarzeń kulturalnych takich jak „Noc Muzeów", koncerty, pokazy lub inne uroczystości związane z dużą liczbą uczestników, w wymiarze maksymalnie do 300 roboczogodzin w okresie obowiązywania umowy, 2.5. instalacji w terminie do dnia 12 stycznia 2019 r. jednego zestawu elektronicznej kontroli obchodów terenu (jeden czytnik i cztery dotykowe punkty kontrolne zainstalowane w miejscach objętych ochroną wskazanych przez Zamawiającego). Sporządzanie przez Wykonawcę i doręczanie Zamawiającemu raportu miesięcznego z systemu kontroli obchodów terenu (w formie elektronicznej lub papierowej), w terminie do 7 dnia następnego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni . 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, w tym określenie obowiązków pracowników ochrony zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - Regulamin Ochrony Muzeum Miasta Gdyni.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79711000-1
92521200-1
79715000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-05   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: w celu wykazania się spełnieniem warunku posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotowego zamówienia, Wykonawca musi wykazać się posiadaniem aktualnej (ważnej) na dzień składania ofert koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2142 z późn. zm.). Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku składa oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.2. SIWZ. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku składa również oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.1. SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion zł 00/100). W celu wykazania powyższego należy przedstawić oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. X pkt 1 ppkt 1.3 SIWZ. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku składa również oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.1. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3.1. Doświadczenie zawodowe: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że w całości należycie wykonał lub wykonuje co najmniej trzy zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, tj. każde polegające na usłudze ochrony obiektów biurowych lub obiektów typu muzea, sale wystawowe itp., w których był zastosowany inteligentny system zarządzania budynkiem (systemy telewizji przemysłowej, systemy włamania i napadu oraz systemy ppoż.), o powierzchni co najmniej 2000 m2, przez okres minimum 10 miesięcy, w tym co najmniej jednym polegającymi na ochronie muzeum lub sali wystawowej o powierzchni co najmniej 3000 m2 przez okres minimum 10 miesięcy wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie; W celu wykazania powyższego należy przedstawić oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 ppkt. 1.4. SIWZ. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku składa również oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.1. SIWZ. 3.2. Kadra techniczna: 3.2.1. w celu spełnienia tego warunku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 6-8 stałych pracowników, którzy będą legitymować się statusem pracowników ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia i będą wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którą prowadzi Komendant Główny Policji w systemie teleinformatycznym i legitymować się zaświadczeniem potwierdzającym ten fakt oraz będą posiadali co najmniej 18-miesięczne udokumentowane doświadczenie kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. 3.2.2. w kryterium oceny oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę liczbę procentową 6-8 stałych pracowników oddelegowanych do wykonywania zamówienia z co najmniej 12-miesięcznym doświadczeniem w obiektach muzealnych lub salach wystawowych. W celu wykazania powyższego należy przedstawić oświadczenie zawierające wykaz osób, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.5. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku składa również oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.1. SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.1. Aktualna (ważna) na dzień składania ofert koncesja na świadczenie usług ochrony mienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2142 z późn. zm.) na potwierdzenie spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku określonego w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt. 1 SIWZ. 1.2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion zł 00/100) ważne na dzień składania dokumentu na potwierdzenie spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku w Rozdziale VIII pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz określonych w Rozdziale VIII pkt. 1 ppkt. 3.1. usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Liczba procentowa pracowników z doświadczeniem w obiektach muzealnych lub salach wystawowych
20,00
3. Własny patrol interwencyjny
20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy przedstawiono w załączniku nr 5 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
_________________________________________________________

Gdynia, dnia 10 grudnia 2018 r.
 
MMG.AO.261.1.18
              
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni.
 
               W dniu 7 grudnia 2018 r. zostały złożone przez Wykonawcę zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę obiektu i terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni.
 
               Poniżej Zamawiający przesyła treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.  Dz.U. 2018 poz. 1986).
 
               Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez pracowników ochrony o orzeczonym stopniu niepełnosprawności?
               Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotowej usługi przez pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli stopień niepełnosprawności tej osoby pozwala jej na wykonywanie danego charakteru pracy.
 
               Pytanie nr 2: Czy cena jednej roboczogodziny w formularzu ofertowym dotyczy ceny wynagrodzenia pracownika ochrony czy wykonawcy?
               Odpowiedź: Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest podać cenę netto za 1 (słownie: jedną) godzinę świadczenia usługi (uwzględniając wszystkie koszty realizacji zamówienia).

       _________________________________________________________

Gdynia, dnia 12 grudnia 2018 r.
MMG.AO.261.1.18
               
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni.
               
Muzeum Miasta Gdyni na podstawie  art. 86 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na ochronę obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ulicy Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni to 293.227,30 zł netto, tj. 360.669,58 zł brutto.
               
Oferty złożone w terminie (tj. do godz. 10.00 w dniu 12 grudnia 2018 r.) to:

1. ADRIANEX Sp. z o.o.
81-364 Gdynia, ul. 3-go Maja 27/46
cena: 316.305,00 zł netto; 389.055,15 zł brutto
termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ
okres gwarancji: nie dotyczy
warunki płatności: zgodne z SIWZ

2. Garda sp. z o.o.
ul. Plac Kaszubski 15/3, 81-350 Gdynia
cena: 374.971,20 zł netto; 461.217,58 zł brutto
termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ
okres gwarancji: nie dotyczy
warunki płatności: zgodne z SIWZ

3. Konsorcjum: Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o. – lider, Agencja Ochrony MK Sp. z o.o. - konsorcjant
ul. Chmielna 34, 00+020 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa
cena: 327.888,00 zł netto; 403.302,24 zł brutto
termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ
okres gwarancji: nie dotyczy
warunki płatności: zgodne z SIWZ

4. Konsorcjum: TARGET Spółka Jawna Anna Łada Maciej Rokicki – Lider Konsorcjum, ASPEKT Sp. z o.o., Konsal-Ochrona Sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 15a lok. 400, 01-651 Warszawa, ul. Modlińska 51 lok. 223, 03-199 Warszawa, ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia
cena: 325.026,00 zł netto; 399.781,98 zł brutto
termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ
okres gwarancji: nie dotyczy
warunki płatności: zgodne z SIWZ

5. NORD SECURITY SP. Z O.O.
ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk
cena: 294.088,32 zł netto; 361.728,63 zł brutto
termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ
okres gwarancji: nie dotyczy
warunki płatności: zgodne z SIWZ

6. Memling Security Sp. z o.o.
Aleja Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk
cena: 148.044,00 zł netto; 182.094,12 zł brutto
termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ
okres gwarancji: nie dotyczy
warunki płatności: zgodne z SIWZ


_________________________________________________________

Gdynia, dnia 27 grudnia 2018 r.
MMG.AO.261.1.18
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ochronę obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ulicy Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni.
 
1.  Zamawiający Muzeum Miasta Gdyni na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.  Dz.U. 2018 poz. 1986) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę obiektu i terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ulicy Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni.
W postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono sześć ofert przez następujących wykonawców:
1)   ADRIANEX Sp. z o.o., z siedzibą w 81-364 Gdynia, ul. 3-go Maja 27/46
2)   Garda sp. z o.o., ul. Plac Kaszubski 15/3, 81-350 Gdynia
3)   Konsorcjum: Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o. – lider, Agencja Ochrony MK Sp. z o.o. – konsorcjant, z siedzibą przy ul. Chmielna 34, 00-020 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa
4)   Konsorcjum: TARGET Spółka Jawna Anna Łada Maciej Rokicki – Lider Konsorcjum, ASPEKT Sp. z o.o., Konsal-Ochrona Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gwiaździsta 15a lok. 400, 01-651 Warszawa, ul. Modlińska 51 lok. 223, 03-199 Warszawa, ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia
5)   NORD SECURITY SP. Z O.O., z siedzibą przy ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk
6)   Memling Security Sp. z o.o., z siedzibą przy Aleji Grunwaldzkiej 309, 80-309 Gdańsk
 
Oferta złożona przez Wykonawcę NORD SECURITY SP. Z O.O., z siedzibą przy ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk  została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 4 grudnia 2018 r. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu była cena – z wagą kryterium 60%, liczba procentowa pracowników z doświadczeniem w obiektach muzealnych lub salach wystawowych – z wagą kryterium 20% oraz własny patrol interwencyjny – z wagą kryterium 20%.
Oferta Wykonawcy NORD SECURITY SP. Z O.O., z siedzibą przy ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk spełniając warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 4 grudnia 2018 r. została wybrana jako najkorzystniejsza i otrzymała w kryterium ceny 60,00 pkt., w kryterium liczba procentowa pracowników z doświadczeniem w obiektach muzealnych lub salach wystawowych 20 pkt., w kryterium własny patrol interwencyjny 20 pkt. co daje łączną sumę punktów 100,00.
 
2. Punktacja pozostałych ofert:
1) ADRIANEX Sp. z o.o., z siedzibą w 81-364 Gdynia, ul. 3-go Maja 27/46
Kryterium cena: 55,79 pkt.
Kryterium liczba procentowa pracowników z doświadczeniem w obiektach muzealnych lub salach wystawowych: 20 pkt.
Własny patrol interwencyjny: 20 pkt.
Suma: 95,79 pkt.
2) Konsorcjum: TARGET Spółka Jawna Anna Łada Maciej Rokicki – Lider Konsorcjum, ASPEKT Sp. z o.o., Konsal-Ochrona Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gwiaździsta 15a lok. 400, 01-651 Warszawa, ul. Modlińska 51 lok. 223, 03-199 Warszawa, ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia
Kryterium cena: 54,29 pkt.
Kryterium liczba procentowa pracowników z doświadczeniem w obiektach muzealnych lub salach wystawowych: 20 pkt.
Własny patrol interwencyjny: 20 pkt.
Suma: 94,29 pkt.
3) Konsorcjum: Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o. – lider, Agencja Ochrony MK Sp. z o.o. – konsorcjant, z siedzibą przy ul. Chmielna 34, 00+020 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa
Kryterium cena: 53,82 pkt.
Kryterium liczba procentowa pracowników z doświadczeniem w obiektach muzealnych lub salach wystawowych: 20 pkt.
Własny patrol interwencyjny: 20 pkt.
Suma: 93,82 pkt.
4) Garda sp. z o.o., ul. Plac Kaszubski 15/3, 81-350 Gdynia
Kryterium cena: 47,06 pkt.
Kryterium liczba procentowa pracowników z doświadczeniem w obiektach muzealnych lub salach wystawowych: 0 pkt.
Własny patrol interwencyjny: 20 pkt.
Suma: 67,06 pkt.
 
3. Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę Wykonawcy Memling Security Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 309, 80-309 Gdańsk, z uwagi na to, że oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.
               W złożonej ofercie Wykonawca podał cenę brutto 182.094,12 zł, która jest niższa o 50% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
               Zamawiający w piśmie z dnia 17 grudnia 2018 r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny.
               W dniu 20 grudnia 2018 r. Wykonawca wyjaśnił, że na skutek omyłkowej kalkulacji doszło do błędnego wskazania ceny usługi w przedłożonej ofercie oraz, że nie jest w stanie zrealizować usługi za zaoferowaną kwotę.
               Z przedstawionej wyżej przyczyny oferta została odrzucona jako zawierająca błędy w obliczeniu ceny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni.                  
 
4. Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 
Zamawiający dziękuje za wzięcie udziału postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karin Moder
Wprowadził informację: Robert Szymanowski
Ostatnio zmodyfikował: Robert Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 04.12.2018
Data udostępnienia informacji: 04.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 27.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.12.2018 12:17 Aktualizacja treści Robert Szymanowski
12.12.2018 12:20 Aktualizacja treści Robert Szymanowski
10.12.2018 09:31 Aktualizacja treści Robert Szymanowski
04.12.2018 13:37 Dodanie informacji Robert Szymanowski