Przetarg nieograniczony na ochronę obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni


 

Ogłoszenie nr 623232-N-2017 z dnia 2017-11-28 r.

Muzeum Miasta Gdyni: Ochrona obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny 103070100000, ul. ul. Zawiszy Czarnego  1 , 81374   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 620 910, e-mail zamowienia_pub@muzeumgdynia.pl, faks 586 620 940.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumgdynia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Nie
www.muzeumgdynia.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie
www.muzeumgdynia.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
ElektronicznieNie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Sekretariat Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni
Numer referencyjny: MMG.AO.261.2.17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektu i terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni. 2. Przedmiot zamówienia obejmuję usługę: 2.1. całodobowej przez wszystkie dni tygodnia bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez dwóch pracowników ochrony w budynku Muzeum i na terenie przyległym do Muzeum, 2.2. monitorowania sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych i przeciwpożarowych, 2.3. ochrony doraźnej w postaci patrolu interwencyjnego w sytuacjach alarmowych, awaryjnych i kontrolnych, 2.4. dodatkowego zabezpieczenia przez zwiększoną liczbę pracowników ochrony wydarzeń kulturalnych takich jak „Noc Muzeów", koncerty, pokazy lub inne uroczystości związane z dużą liczbą uczestników, w wymiarze maksymalnie do 300 roboczogodzin w okresie obowiązywania umowy, 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, w tym określenie obowiązków pracowników ochrony zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 28.11.2017.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79711000-1
92521200-1
79715000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-05   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W celu wykazania się spełnieniem warunku posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotowego zamówienia, Wykonawca musi wykazać się posiadaniem aktualnej (ważnej) na dzień składania ofert koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 z późn. zm.). Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku składa oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.2. SIWZ. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku składa również oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.1. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion zł 00/100). W celu wykazania powyższego należy przedstawić oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. X pkt 1 ppkt 1.3 SIWZ. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku składa również oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.1. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Doświadczenie zawodowe: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że: 1.1. w całości należycie wykonał lub wykonuje co najmniej trzy zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, tj. każde polegające na usłudze ochrony obiektów biurowych lub obiektów typu muzea, sale wystawowe itp., w których był zastosowany inteligentny system zarządzania budynkiem (systemy telewizji przemysłowej, systemy włamania i napadu oraz systemy ppoż.), w tym co najmniej jednym polegającym na ochronie muzeum lub sali wystawowej wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie; 1.2. posiada certyfikat systemu zarządzania jakością w organizacji ISO 9001 w zakresie ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia lub równoważny wydany przez uprawnione jednostki certyfikujące nie budzący wątpliwości jakiej firmy dotyczy. W celu wykazania powyższego należy przedstawić oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 ppkt. 1.4. SIWZ. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku składa również oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.1. SIWZ. 2. Kadra techniczna: 2.1. w celu spełnienia tego warunku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 6-8 stałych pracowników, którzy będą legitymować się statusem pracowników ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia i będą wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, którą prowadzi Komendant Główny Policji w systemie teleinformatycznym i legitymować się zaświadczeniem potwierdzającym ten fakt oraz będą posiadali co najmniej 18-miesięczne udokumentowane doświadczenie kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego. 2.2. w kryterium oceny oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę liczbę procentową 6-8 stałych pracowników oddelegowanych do wykonywania zamówienia z co najmniej 12-miesięcznym doświadczeniem w obiektach muzealnych lub salach wystawowych. W celu wykazania powyższego należy przedstawić oświadczenie zawierające wykaz osób, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.5. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku składa również oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.1. SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający żąda, aby wykonawcy wykazali brak podstaw do wykluczenia ich z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy. W tym celu należy złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.6 SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Aktualna (ważna) na dzień składania ofert koncesja na świadczenie usług ochrony mienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 z późn. zm.) na potwierdzenie spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku określonego w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt. 1 SIWZ. 2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion zł 00/100) ważne na dzień składania dokumentu na potwierdzenie spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku w Rozdziale VIII pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Wykaz określonych w Rozdziale VIII pkt. 1 ppkt. 3.1.1. usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Certyfikat systemu zarządzania jakością w organizacji ISO 9001 w zakresie ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia lub równoważny wydawany przez uprawnione jednostki certyfikujące nie budzący wątpliwości jakiej firmy dotyczy na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego przez Zamawiającego w Rodziale VIII pkt. 1 ppkt 3.2.2. SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
2. Liczba procentowa pracowników z doświadczeniem w obiektach muzealnych lub salach wystawowych
20,00
3. Własny patrol interwencyjny
20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy przedstawiony jest w załączniku nr 5 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-06, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

______________________________________________________________
Gdynia, dnia 4 grudnia 2017 r.
 
MMG.AO.261.2.17
               
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni.
 
                W dniu 1 grudnia 2017 r. zostały złożone przez Wykonawcę zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę obiektu i terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni.
 
                Poniżej Zamawiający przesyła treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
 
                Pytanie nr 1: Zamawiający w rozdziale III pkt 5 SIWZ wskazuje: „Pracownicy realizujący usługę ochrony określoną przedmiotem zamówienia muszą legitymować się statusem pracowników ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.) i być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego […] oraz posiadaj co najmniej 18-miesieczne udokumentowane doświadczenie kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego”. Proszę o doprecyzowanie w jaki sposób osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego ma realizować  zadania kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Dodatkowo proszę o wyjaśnienie jaki wpływ ma 18-miesięczne doświadczenie kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego na realizację zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
                Odpowiedź: Zamawiający tworząc SIWZ posłużył się definicją pracownika ochrony z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.). Po analizie pytania Wykonawcy Zamawiający zdecydował się na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na  zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającą na wykreśleniu zapisów mówiących o kwalifikowanych pracownikach zabezpieczenia technicznego oraz na podstawie art. 38 ust. 6 ww. ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 08.12.2017 r. do godz. 12:00.
 
                Pytanie nr 2: Zamawiający w rozdziale III pkt 10 SIWZ wymaga: „[…] zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 50% pracowników oddelegowanych do Wykonywania części zamówienia opisanego […]”. Proszę o doprecyzowanie powyższego zapisu w jakiej innej formie Wykonawca miałby według Zamawiającego zatrudniać pozostałą część pracowników. Jednocześnie, Zamawiający wskazuję w tym samym rozdziale w pkt 11.3: „W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę powyższych zobowiązań, Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli Wykonawcy w tej sprawie. Obowiązek znajduje zastosowanie w szczególności, gdy personel Wykonawcy będzie świadczył usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, zamiast umowy o pracę.”  W związku z tym, iż wszyscy pracownicy mają wykonywać pracę osobiście w tym samym miejscu i czasie, wskazanym przez Wykonawcę będąc jednocześnie pod jego nadzorem i otrzymując od niego wynagrodzenie wnioskujemy, aby Zamawiający wymagał od Wykonawców, żeby wszyscy pracownicy byli zatrudnieni na umowę o pracę na pełen etat, a nie jak to wskazał w SIWZ – co najmniej 50%. Obecnie obowiązujące w Polsce regulacje prawne nie dopuszczają innej formy zatrudnienia pracownika niż na podstawie umowy o pracę przy spełnianiu wyżej wymienionych przesłanek.
                Odpowiedź: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej (czyli nie mniej niż) 50% pracowników oddelegowanych do wykonywania bezpośredniej ochrony obiektu. W Rozdziale III pkt 11 wskazane są uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia tego wymagania. Zamawiający uznaje, że Wykonawca spełniając warunek wskazany w Rozdziale VIII pkt 3 dotyczący dysponowania zdolnością techniczną lub zawodową, posiada także doświadczenie w prawidłowym zatrudnianiu osób zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z art. 22 Kodeksu pracy w brzmieniu obowiązującym od 29.11.2002 r.
 
                Pytanie nr 3: Zamawiający w rozdziale VIII pkt 3 ppkt 3.2.1. wskazuje: „posiada certyfikat systemu zarządzania jakością w organizacji ISO 9001 w zakresie ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia lub równoważny wydany przez uprawnione jednostki certyfikujące nie budzący wątpliwości jakiej firmy dotyczy”. Proszę o sprecyzowanie jak inny dokument Zamawiający uzna za równoważny do certyfikatu systemu zarządzania jakością w organizacji ISO 9001 w zakresie ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia. Według najlepszej wiedzy Wykonawcy nie ma innego dokumentu, który można by było uznać za równoważny do certyfikatu systemu zarządzania jakością w organizacji ISO 9001 w zakresie ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia.
                Odpowiedź: Kierując się zasadami konkurencyjności oraz mając na uwadze art. 30b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje również odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań o których mowa w art. 30b ust. 1 i 3 ww. ustawy, jednak po stronie Wykonawcy należy udowodnienie, że usługi spełniają wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia.
 
                Pytanie nr 4: Zamawiający w rozdziale VIII pkt 3 ppkt 3.1.2 ogranicza prawo udziału w postępowaniu u udzielenie zamówienia do Wykonawców posiadających certyfikat systemu zarządzania jakością w organizacji ISO 9001 w zakresie ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia. Zgodnie z opinią Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, Zamawiający określając kryteria spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien formułować je w sposób obiektywny i podyktowany np. zakresem czy też zaawansowaniem technologicznym zamówienia. Określone przez Zamawiającego kryteria powinny zatem być odpowiednie do specyfiki zamówienia i nie mogą prowadzić do naruszenia zasad określonych w Prawie zamówień publicznych, m.in. zasady prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu. Ponadto, Zamawiający w innych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie ogranicza kręgu Wykonawców do wyłącznie tych posiadających przedmiotowy certyfikat, tak jak to ma miejsce w postępowaniu dotyczącym ochrony osób i mienia. Najistotniejszym faktem jest tu również to, iż sam Zamawiający takiego certyfikatu nie posiada, co tym bardziej wskazuje na to, iż zapis ten preferuje obecnego Wykonawcę świadczącego usługi w przedmiotowym zakresie.
Wnosimy zatem o zniesienie wymogu posiadania przez Wykonawcę certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia, gdyż obecne zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kwalifikują się do przedmiotu zaskarżenia przed Krajową Izbę Odwoławczą.
                Odpowiedź: Zamawiający ustanawiając warunek posiadania przez Wykonawcę certyfikatu systemu zarządzania jakością w organizacji ISO 9001 w zakresie ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia lub równoważny wydany przez uprawnione jednostki certyfikujące nie budzący wątpliwości jakiej firmy dotyczy ustanowił warunek jakościowy doświadczenia Wykonawcy, który uważa za szczególnie cenny dla realizacji zamówienia w Muzeum, w którym ochrona mienia i osób jest postrzegana jako niezwykle ważny element składowy poprawnego funkcjonowania placówki instytucji kultury (ochrona muzealiów, obsługa zintegrowanego systemu zarządzania budynkiem, interdyscyplinarność rozwiązań wystawienniczych powiązane z bezpieczeństwem zwiedzających, otwartość placówki na osoby przybywające z zewnątrz, imprezy kulturalne itp.) stąd też Zamawiający wymaga, aby była ona na wysokim poziomie przez cały okres trwania zamówienia (samokontrole Wykonawcy, szkolenia pracowników, kontrole wewnątrzzakładowe itp.). Zamawiający w postępowaniu przetargowym na usługi ochrony osób i mienia w roku 2015 i 2016 wymagał przedstawienia ww. certyfikatu przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie jest to zatem preferowanie obecnego Wykonawcy, gdyż w branży firm świadczących usługi ochrony certyfikat ten jest powszechny.
Ze względu na powyższe Zamawiający nie wyraża zgody na zniesienie ww. warunku.


______________________________________________________________
Gdynia, dnia 4 grudnia 2017 r.
 
MMG.AO.261.2.17
               
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni.
 
                Po analizie pytań Wykonawcy Zamawiający zdecydował się na podstawie art. 38 ust. 4. ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na  zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającą na wykreśleniu zapisów mówiących o kwalifikowanych pracownikach zabezpieczenia technicznego oraz na podstawie art. 38 ust. 6 ww. ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 08.12.2017 r. do godz. 12:00.
 
 Załączniki ze zmianami z dnia 4.12.2017 r.:
1)    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2)    Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
3)    Załącznik nr 3 –  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4)    Załącznik nr 5 – Wzór umowy

______________________________________________________________
Gdynia, dnia 8 grudnia 2017 r.
MMG.AO.261.2.17
               
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni.

                Muzeum Miasta Gdyni na podstawie  art. 86 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na ochronę obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ulicy Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni to 295.728,84 zł netto, tj. 363.746,47 zł brutto.

Oferty złożone w terminie (tj. do godz. 12.00 w dniu 8 grudnia 2017 r.) to:

1. Konsorcjum firm: ADRIANEX Sp. z o.o. „DURANGO”
81-364 Gdynia, ul. 3-go Maja 27/46, 81-231 Gdynia, M.C. Skłodowskiej 15B/20
cena: 286.634,70 zł netto; 352.560,68 zł brutto
termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ
okres gwarancji: nie dotyczy
warunki płatności: zgodne z SIWZ

2. Konsorcjum firm: Impel Safety Security Partner Sp. z o.o., Sp. k., Impel Seurity Polska Sp. z o.o., Impel Provider Security Partner Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
cena: 311.137,92 zł netto; 382.699,64 zł brutto
termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ
okres gwarancji: nie dotyczy
warunki płatności: zgodne z SIWZ

3. KONSAL-OCHRONA Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia
cena: 303.098,00 zł netto; 372.808,08 zł brutto
termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ
okres gwarancji: nie dotyczy
warunki płatności: zgodne z SIWZ

4. EKOTRADE Sp. z o.o.
ul. Melomanów 4, Warszawa
cena: 294.336,00 zł netto; 362.033,28 zł brutto
termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ
okres gwarancji: nie dotyczy
warunki płatności: zgodne z SIWZ

5. Konsorcjum firm: TARGET Spółka Jawna Anna Łada Marcin Rokicki, ASPEKT Sp. z o.o., Solid Security Sp. z o.o.
ul. Gwieździsta 15a lok 400, 01-651 Warszawa, ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa
cena: 311.187,31 zł netto; 382.760,40 zł brutto
termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ
okres gwarancji: nie dotyczy
warunki płatności: zgodne z SIWZ

______________________________________________________________________________

Gdynia, dnia 22 grudnia 2017 r.

MMG.AO.261.2.17

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ochronę obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ulicy Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni.
 
1.  Zamawiający Muzeum Miasta Gdyni na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę obiektu i terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ulicy Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni.

W postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono pięć ofert przez następujących wykonawców:
1)     Konsorcjum firm: ADRIANEX Sp. z o.o. „DURANGO”, 81-364 Gdynia, ul. 3-go Maja 27/46, 81-231 Gdynia,
M.C. Skłodowskiej 15B/20,
2)     Konsorcjum firm: Impel Safety Security Partner Sp. z o.o., Sp. k., Impel Seurity Polska Sp. z o.o.,
Impel Provider Security Partner Sp. z o.o., Sp. k., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław,
3)     KONSAL-OCHRONA Sp. z o.o., ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia,
4)     EKOTRADE Sp. z o.o., ul. Melomanów 4, Warszawa
5)     Konsorcjum firm: TARGET Spółka Jawna Anna Łada Marcin Rokicki, ASPEKT Sp. z o.o., Solid Security
Sp. z o.o., ul. Gwieździsta 15a lok 400, 01-651 Warszawa, ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa
 
Oferta złożona przez Wykonawcę konsorcjum firm: ADRIANEX Sp. z o.o. oraz „DURANGO” z siedzibą w 81-364 Gdynia, ul. 3-go Maja 27/46 oraz 81-231 Gdynia, M.C. Skłodowskiej 15B/20  została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 28 listopada 2017 r. ze zmianami z dnia 4 grudnia 2017 r. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu była cena – z wagą kryterium 60%, liczba procentowa pracowników z doświadczeniem w obiektach muzealnych lub salach wystawowych – z wagą kryterium 20% oraz własny patrol interwencyjny – z wagą kryterium 20%.

Oferta Wykonawcy konsorcjum firm: ADRIANEX Sp. z o.o. oraz „DURANGO” z siedzibą w 81-364 Gdynia,
ul. 3-go Maja 27/46 oraz 81-231 Gdynia, M.C. Skłodowskiej 15B/20 spełniając warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 28 listopada 2017 r. ze zmianami z dnia 4 grudnia 2017 r. została wybrana jako najkorzystniejsza i otrzymała w kryterium ceny 60,00 pkt., w kryterium liczba procentowa pracowników z doświadczeniem w obiektach muzealnych lub salach wystawowych 20 pkt., w kryterium własny patrol interwencyjny 20 pkt. co daje łączną sumę punktów 100,00.

2. Punktacja pozostałych ofert:

1) Konsorcjum firm: Impel Safety Security Partner Sp. z o.o., Sp. k., Impel Seurity Polska Sp. z o.o., Impel Provider Security Partner Sp. z o.o., Sp. k., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław,
Kryterium cena: 55,27 pkt.
Kryterium liczba procentowa pracowników z doświadczeniem w obiektach muzealnych lub salach wystawowych: 20 pkt.
Własny patrol interwencyjny: 20 pkt.
Suma: 95,27 pkt.

2) KONSAL-OCHRONA Sp. z o.o., ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia,
Kryterium cena: 56,74 pkt.
Kryterium liczba procentowa pracowników z doświadczeniem w obiektach muzealnych lub salach wystawowych: 20 pkt.
Własny patrol interwencyjny: 20 pkt.
Suma: 96,74 pkt.

3) EKOTRADE Sp. z o.o., ul. Melomanów 4, Warszawa
Kryterium cena: 58,43 pkt.
Kryterium liczba procentowa pracowników z doświadczeniem w obiektach muzealnych lub salach wystawowych: 2,5 pkt.
Własny patrol interwencyjny: 20 pkt.
Suma: 80,93 pkt.

4) Konsorcjum firm: TARGET Spółka Jawna Anna Łada Marcin Rokicki, ASPEKT Sp. z o.o., Solid Security Sp. z o.o., ul. Gwieździsta 15a lok 400, 01-651 Warszawa, ul. Postępu 17, 02-676
Kryterium cena: 55,27 pkt.
Kryterium liczba procentowa pracowników z doświadczeniem w obiektach muzealnych lub salach wystawowych: 20 pkt.
Własny patrol interwencyjny: 20 pkt.
Suma: 95,27 pkt.
 
3. Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 
Zamawiający dziękuje za wzięcie udziału postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karin Moder
Wprowadził informację: Robert Szymanowski
Ostatnio zmodyfikował: Robert Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 28.11.2017
Data udostępnienia informacji: 28.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.12.2017 13:01 Aktualizacja treści Robert Szymanowski
08.12.2017 14:01 Aktualizacja treści Robert Szymanowski
04.12.2017 15:27 Zmiana załącznika Robert Szymanowski
28.11.2017 12:45 Dodanie informacji Robert Szymanowski