OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - USŁUGA OCHRONY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na:

Świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektu oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni
Znak sprawy: MMG.AO.261.2.2020

Opis przedmiotu zamówienia:
1.       Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektu i terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni, w tym magazynu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1B.
2.       Przedmiot zamówienia obejmuję usługę:
2.1.    całodobowej przez wszystkie dni tygodnia bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez dwóch pracowników ochrony w budynku Muzeum i na terenie przyległym do Muzeum,
2.2.    monitorowania sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych
w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych i przeciwpożarowych,
2.3.    ochrony doraźnej w postaci patrolu interwencyjnego w sytuacjach alarmowych, awaryjnych i kontrolnych,
2.4.    dodatkowego zabezpieczenia przez zwiększoną liczbę pracowników ochrony wydarzeń kulturalnych takich jak „Noc Muzeów", koncerty, pokazy lub inne uroczystości związane z dużą liczbą uczestników, w wymiarze maksymalnie do 100 roboczogodzin w okresie obowiązywania umowy, płatne dodatkowo w okresie rozliczeniowym, w którym miały one miejsce.
2.5.    instalacji w terminie do dnia 12 stycznia 2021 r. jednego zestawu elektronicznej kontroli obchodów terenu (jeden czytnik i cztery dotykowe punkty kontrolne zainstalowane w miejscach objętych ochroną wskazanych przez Zamawiającego). Sporządzanie przez Wykonawcę i doręczanie Zamawiającemu raportu miesięcznego z systemu kontroli obchodów terenu (w formie elektronicznej lub papierowej), w terminie do 7 dnia następnego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.
3.       Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, w tym określenie obowiązków pracowników ochrony zawiera załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Regulamin Ochrony Muzeum Miasta Gdyni.
4.       Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia stałego zespołu od 6 do 8 odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych osób pełniących ochronę w Muzeum.
5.       Pracownicy realizujący usługę ochrony określoną przedmiotem zamówienia, muszą legitymować się statusem pracowników ochrony w rozumieniu ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2020 poz. 838 z późn. zm.) i  być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którą prowadzi Komendant Główny Policji w systemie teleinformatycznym i legitymować się zaświadczeniem potwierdzającym ten fakt oraz posiadać co najmniej 24-miesięczne udokumentowane doświadczenie kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
6.       Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony  złotych).
7.       Wykonawca może przeprowadzić wizję obiektów przeznaczonych do ochrony.
8.       Zamawiający nie dopuszcza realizacji części zamówienia (opisanej w Rozdziale II pkt. 2.1.), która dotyczy bezpośrednio ochrony obiektu przez podwykonawców.  Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
9.       Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 50% pracowników oddelegowanych do Wykonywania części zamówienia opisanego w Rozdziale II pkt. 2.1., która dotyczy bezpośredniej ochrony obiektu.
10.   Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia wymagań z art. 29 ust. 3a:
10.1.         Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się niezwłocznie przedłożyć oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi ochrony zgodnie z pkt 9. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy.
10.2.         Zamawiający wymaga, aby do wykonywania przedmiotu umowy kierowany był personel, którego wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2177 z późn. zm.).
10.3.         W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę powyższych zobowiązań, Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli Wykonawcy w tej sprawie. Obowiązek znajduje zastosowanie w szczególności, gdy personel Wykonawcy będzie świadczył usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, zamiast umowy o pracę. Wykonawca w formularzu ofertowym oprócz ceny za realizację całkowitego zamówienia zobowiązany jest podać cenę netto za 1 (słownie: jedną) godzinę świadczenia usługi, na podstawie której otrzyma wynagrodzenie za dodatkowe ilości przepracowanych godzin wymienionych w pkt. 2.4.
11.   W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganych przez Zamawiającego osób, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej,
o której mowa w umowie.
12.   Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV
 
Kod CPV
79710000-4
Usługi ochroniarskie
79711000-1
Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
79715000-9
Usługi patrolowe
 
13.   Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 838 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Termin wykonania zamówienia
Zamówienie realizowane będzie na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 5 stycznia 2021 roku od godziny 10:00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karin Moder
Wprowadził informację: Robert Szymanowski
Ostatnio zmodyfikował: Robert Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 02.11.2020
Data udostępnienia informacji: 02.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2021 10:15 Aktualizacja treści Robert Szymanowski
04.12.2020 15:28 Aktualizacja treści Robert Szymanowski
12.11.2020 12:02 Dodanie informacji Robert Szymanowski
06.11.2020 14:14 Aktualizacja treści Robert Szymanowski