Zawiadomienie o wyborze oferty

Gdynia, 08.12.2015r.


Dom Pomocy Społecznej

ul. Pawia 31

81-078 Gdynia

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania  o udzielenie   zamówienia  publicznego   prowadzonego w  trybie     przetargu nieograniczonego na świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Pawiej 31 w okresie  01.03.2016 r. – 28.02.2018 r.

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm. ) informujemy, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:


I. Wybrano jako najkorzystniejszą:

 ofertę firmy Spółdzielnia  Socjalna „RAZEM”, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 2 lok. 135

Wybrany Wykonawca zamówienia  przedstawił najkorzystniejszą ofertę,  spełnił warunki udziału w postępowaniu  i uzyskał  największą ilość punktów.


II. Nie wykluczono żadnego z oferentów.


III. Nie odrzucono żadnej oferty.


IV. Zestawienie złożonych ofert i ilość uzyskanych punktów.

- kryterium  oceny ofert :  cena , waga 100% = 100pkt

W postępowaniu złożono oferty :

1. PPHU „Smakpol” Elżbieta Siwko                                           

82-300 Elbląg  ul Browarna 83 – 88pkt

2. Spółdzielnia  Socjalna „RAZEM”

81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 2 lok. 13 - 100pkt


Jednocześnie informujemy, że umowa  w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta  zgodnie terminami z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lilianna Szewczuk
Wprowadził informację: Maciej Zatwarnicki.
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zatwarnicki.
Data wytworzenia informacji: 18.12.2012
Data udostępnienia informacji: 18.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.12.2015 13:04 Korekta Maciej Zatwarnicki.
10.12.2015 13:01 Dodanie informacji Maciej Zatwarnicki.
06.10.2014 13:02 Korekta Maciej Zatwarnicki.
18.12.2012 21:04 Dodanie informacji Maciej Zatwarnicki.