Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


                                                                                                Gdynia, 18.06.2019 r.
Dom Pomocy Społecznej
ul. Pawia 31
81-078 Gdynia
                                  
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Dotyczy: postępowania  o udzielenie   zamówienia  publicznego   prowadzonego w  trybie     przetargu nieograniczonego dla Domu Pomocy Społecznej   pn.„ Budowa szybu trzy przystankowego wraz  z dostawą i montażem windy osobowej w  budynku Domu Pomocy Społecznej w Gdyni   ul. Pawia 31”,  w okresie  01.07.2019 r. – 15.11.2019 r. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn.zm.)
Informujemy, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
 ofertę firmy:„Artmed”
J.Sienkiewicz A.Kęsy Spółka jawna
ul. Św. Antoniego 18 lok 3
97-200 Tomaszów Maz.
 
Wybrany Wykonawca zamówienia  przedstawił najkorzystniejszą ofertę,  spełnił warunki udziału w postępowaniu  i uzyskał  największą ilość punktów.
 
II. Nie wykluczono żadnego z oferentów.
 
III. Nie odrzucono żadnej oferty.
 
IV. Zestawienie złożonych ofert i ilość uzyskanych punktów.
W postępowaniu złożono oferty :
 
 1.  „Artmed”
J.SienkiewiczA.Kęsy Spółka jawna
ul. Św. Antoniego 18 lok 3
97-200 Tomaszów Maz.
 
 2.  Lift Engineering
Wojciech Bigas
ul. Papieża J.P II 12m.16
18-300 Zambrów
 
3. Tech Wind  Jan Rutkowski Dąbrowa 6
80-297 Banino (k. Gdańska)
 
 
 
 
Łączna punktacja zgodnie z kryterium oceny ofert
 
 
 
(P) dla danej części zamówienia, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
 
 
 
 
P =  C + Tw + Og, gdzie
C — liczba  punktów otrzymanych w kryterium” cena”
Tw — liczba punktów uzyskana w kryterium „termin wykonania ”
Og — liczba punktów otrzymanych w kryterium „okres gwarancji”
Przy czym Pmax = 100 pkt. dla zamówienia.
 
1)Artmed
 
 P = 60+14+26 = 100 pkt
 

2)  Lift Engineering
 
 
P = 54,72+14+26 = 94,72 pkt
 
 
3) Tech Wind  Jan Rutkowski
 
 
P = 56,29+0+0 = 56,29 pkt
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lilianna Szewczuk - Putrym
Wprowadził informację: Maciej Zatwarnicki.
Data wytworzenia informacji: 18.06.2019
Data udostępnienia informacji: 18.06.2019