ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi poradnictwa w formie superwizji zespołu pracowników OIK oraz SOW


                                                                  ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup usługi poradnictwa w formie superwizji zespołu pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznego Ośrodka wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Zespole Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni.
 
1.Nazwa i adres zamawiającego:
Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”
ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia
tel. (58) 664 33 66, wew. 28
e-mail: osrodki@zpsgdynia.pl
 
2.Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie 12 godzin usługi superwizji zespołu (2 godziny miesięcznie) osobom, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3, 4 Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. Nr 50, poz. 259), zatrudnionym
w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gdyni (dalej: SOW) oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gdyni (dalej: OIK).
2.Przez superwizję zespołu zamawiający rozumie regularne konsultowanie pracy zespołu
i innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków psychologa, pracownika socjalnego
i terapeuty w toku ustrukturyzowanej dyskusji z zewnętrznym specjalistą w celu podniesienia umiejętności współpracy między pracownikami, zwiększenia efektywności pracy zespołu oraz  przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
3.Usługi superwizji będą świadczone w formie spotkań grupowych z pracownikami OIK i SOW.
4.Każda sesja superwizyjna trwa nie mniej niż dwie godziny,
5.Sesje superwizyjne będą odbywały się w siedzibie SOW i OIK przy ul. Biskupa Dominika 25
w Gdyni.
6.Wykonawca obowiązany będzie do prowadzenia ewidencji godzin według wzoru wskazanego przez Zamawiającego.
7.Wskazana w pkt 1 wartość stanowi wyłącznie orientacyjną, przewidywaną liczbę godzin świadczenia usługi w 2020 r. W przypadku zlecenia niepełnej liczby godzin Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych usług i nie będzie on zgłaszać roszczeń co do realizacji pozostałej części. Minimalny wymiar godzin świadczonych usług w pełnym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 6 godzin.
 
3.Termin realizacji zamówienia: od  02.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
4.Wymagania kwalifikacyjne personelu zatrudnionego przy bieżącej realizacji zamówienia:
 
1.Osoby prowadzące w imieniu wykonawcy sesje superwizyjne obowiązane są posiadać
co najmniej:
a)Ukończone studia magisterskie na kierunku: psychologia
b)Ukończony Kurs Przygotowujący do Egzaminu Certyfikacyjnego PPTP lub Certyfikat psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
c)Potwierdzony status superwizora lub superwizora-aplikanta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub MPiPS.
 
2.W celu udokumentowania ww. warunków, Wykonawca winien przedstawić wykaz osób spełniających kryteria wyszczególnione w pkt. 1 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i przeszkolenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Wykaz osób należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
 
5.Zawartość oferty:
1.Zamawiający wymaga, aby oferta oraz załączniki do niej zostały sporządzone wyłącznie na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
2.Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Cenę ryczałtową brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia;
b) CV osoby, która w imieniu wykonawcy prowadzić będzie sesje superwizyjne;
c) Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia;
d)Certyfikat psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub dokument potwierdzający ukończenie Kursu Przygotowującego do Egzaminu Certyfikacyjnego PPTP
e)Dokument potwierdzający posiadanie statusu superwizora lub superwizora-aplikanta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub MPiPS
Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw wymaganych w treści niniejszego zapytania lub złoży dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa nieaktualne lub zawierające błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę w terminie przez siebie wskazanym do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia tych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.
 
6.Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
1.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia – 100 %
2. Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie globalnej ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonej przez wykonawcę w ofercie;
3.Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone
w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów, tj. uzyska najwięcej punktów.
 
7.Termin, miejsce i forma składania ofert:
Oferty należy dostarczyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na zakup usługi poradnictwa w formie superwizji zespołu pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznego Ośrodka wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Zespole Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni” do siedziby zamawiającego (sekretariat ZPS, ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia) lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: a.szklarska@zpsgdynia.pl w terminie do dnia 17.12.2019 do godziny 12:00.
2.W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta pod formularzem oferty (w tym przypadku należy przesłać skan lub fotokopię oferty);
Do oferty należy dołączyć skany lub fotokopie dokumentów, o których mowa w pkt. 5 niniejszego zapytania ofertowego.
 
8.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia) w dniu 17.12.2019. o godzinie 13:00
Wykonawcy zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na podane
w ofercie adresy e-mail.
 
9.Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Anna Szklarska –kierownik działu obsługi, tel. 58 667 40 89 wew. 12
 
 
 
10. Warunki dodatkowe
  1.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego postępowania
bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego;
  2.Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert;
  3.Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, którzy nie spełniają warunków udziału
w postępowaniu;
  4.Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji;
  5.Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje);
  6. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą;
  7. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym zostaną odrzucone;
  8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
  9. Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt,
nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez zamawiającego od postępowania ofertowego.
10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
11. Załączniki do niniejszego zapytania:
Załącznik – Formularz ofertowy
Załącznik – Wykaz osób
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                 Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego   
 
                                                                                  ..........................., dnia ....................
          
                                                                     ZAMAWIAJĄCY:
 
Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26, reprezentowaną przez Pana  Przemysława Lebiedzińskiego -  Dyrektora Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „ Dziadka” ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia,:
na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni pełnomocnictwa
 
                                                                          OFERTA
 
WYKONAWCA:
Nazwa firmy (Wykonawcy): ..........................................................................................................................................
Właściciel: ..............................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................. 
Powiat:  ……………………………………………………………. Województwo:...............................................
NIP/REGON: .........................................................................................................................................................................
Nr kierunkowy tel./fax: ……………………………………………
e-mail:...............................................................
 
1.Składam niniejszą ofertę, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami
określonymi w zapytaniu ofertowym, za cenę:
 
Wykonanie zamówienia za cenę netto….........................................zł/1 godzina
Słownie: …..............................................................................................................................
 
Wykonanie zamówienia za cenę brutto….........................................zł/1 godzina
Słownie: …..............................................................................................................................
2.Określona w pkt 1 powyżej cena brutto ma charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania w całości przedmiotu zamówienia,
bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
3.Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
4.Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w Zapytaniu ofertowym.
5.Oświadczam, że niniejsza oferta jest wiążąca przez 30 dni od terminu jej złożenia.
 
 
 
Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553   z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.
 
 
 
 
……………………... dnia …………………                                                                                                                                                                                        .............................................                                            
                                                                                           Podpis upoważnionej osoby
 
 
 
 
 
                                                                                   Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
 
 
                                                                                           _________,dnia__________
 
 
Nazwa firmy (Wykonawcy): ………………………………………………………………………………………
…………………………...........................................................................................................................................
 
Oświadczam, że
• posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia;
• dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
 
                                                                  WYKAZ OSÓB
 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
 
Lp. Nazwisko i imię Kwalifikacje psychologiczne
(dyplom)
Kwalifikacje psychoterapeutyczne
(certyfikat, szkolenia)
Kwalifikacje uprawniające do prowadzenia superwizji (certyfikat lub status aplikanta) 
Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553   z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.
 
 
 
                                                                                                                       ………………………………………                                                     ..........................................            
Miejscowość, data                                                                 Podpis upoważnionej osoby

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Danuta Ilewicz
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Ilewicz
Data wytworzenia informacji: 11.12.2019
Data udostępnienia informacji: 11.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.12.2019 14:09 Dodanie informacji Danuta Ilewicz