Zapytanie Ofertowe na zakup usługi poradnictwa w formie superwizji merytorycznej (PSP)

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup usługi poradnictwa w formie superwizji merytorycznej dla psychoterapeutów-stażystów w ramach Programu Stażowego dla Psychoterapeutów psychoterapii indywidualnej, realizowanego przy Zespole Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni.

                                                                 Gdynia, dnia 07.12.2018 r.
 
1.    Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26 reprezentowana przez Pana Przemysława Lebiedzińskiego- Dyrektora Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia

tel. 58 667 40 89 w.12,  e-mail: obsluga@zpsgdynia.pl
 
2.    Przedmiot zamówienia:

1.       Przedmiotem zamówienia jest koordynacja i prowadzenie Programu Stażowego dla Psychoterapeutów (PSP) realizowanego przy ZPS w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019
2.       W ramach programu planowanych jest:
a)       50 godzin usługi superwizji merytorycznej dla 5 psychoterapeutów – stażystów współpracujących z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w ramach Programu Stażowego dla Psychoterapeutów
b)       3 godziny szkolenia dla psychoterapeutów stażystów
3.       Wskazane w ust. 2 pkt a), b), c) wartości stanowią wyłącznie orientacyjną, przewidywaną ilość godzin  świadczenia usługi w 2019 r.  Minimalna liczba zleconych sesji to 3 godziny szkolenia i 25 godzin usługi superwizji  merytorycznej.  Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do zlecenia pełnej liczby godzin.
4.       W przypadku zlecenia niepełnej liczby godzin Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych usług i nie będzie on zgłaszać roszczeń co do realizacji pozostałej części.
 
3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.     Przeprowadzenie rekrutacji w ramach PSP i wyłonienie 5 psychologów stażystów, zgodnie z kryteriami i terminami zawartymi w dokumencie Program Stażu Zawodowego dla Kształcących się Psychoterapeutów.
2.     Przeprowadzenie 3 godzinnego szkolenia wewnętrznego w zakresie podstawowych standardów obowiązujących w ZPS i spójności metod pracy w ramach programu stażowego.
3.     Prowadzenie superwizji merytorycznych dla psychoterapeutów- stażystów:
a) przez superwizję merytoryczną zamawiający rozumie regularne konsultowanie pracy z klientem i innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków psychoterapeuty – stażysty w toku ustrukturyzowanej dyskusji z zewnętrznym specjalistą w celu zachowania i wzmocnienia ich kompetencji zawodowych oraz utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług.
b) usługi superwizji będą świadczone w formie spotkań grupowych, z częstotliwością 1 godziny na tydzień.
c) Sesje superwizyjne będą odbywały się w siedzibie SOW i OIK przy ul. Biskupa Dominika 25 w Gdyni, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.
d) Wykonawca obowiązany będzie do prowadzenia ewidencji godzin według wzoru wskazanego przez Zamawiającego.
4.     Nadzorowanie dokumentacji prowadzonej przez stażystów.
5.     Dokonanie ewaluacji skuteczności realizowanego Programu Stażowego w oparciu o badania i przedstawienie sprawozdania w formie pisemnej.
6.     Realizowanie zamówienia w sposób zapewniający ochronę poufności i bezpieczeństwa danych osobowych klientów;
7.     Poddanie się bieżącemu nadzorowi nad realizacją zamówienia, bez wcześniejszego uzgadniania terminu, przez upoważnionego do tego pracownika zamawiającego;
 
4.    Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

5.    Wymagania kwalifikacyjne personelu zatrudnionego przy bieżącej realizacji zamówienia:
 
1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającą następujące kwalifikacje
i doświadczenie:
a)       Certyfikat psychoterapeuty;
b)       Min.5-letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej;
c)        Min.3-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu superwizji indywidualnej i/lub grupowej w placówce o profilu interwencyjnym, udzielajacej krótkoterminowego wsparcia w kryzysowych sytuacjach (Osrodki Interwencji Kryzysowej, Specjalistyczne Osrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Poradnie Zdrowia Psychicznego, itp.)
 
2.       W celu udokumentowania ww. warunków, Wykonawca winien przedstawić wykaz osób spełniających kryteria wyszczególnione w pkt. 1 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i przeszkolenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Wykaz osób należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
 
6.    Zawartość oferty:

1.       Zamawiający wymaga, aby oferta oraz załączniki do niej zostały sporządzone wyłącznie na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zapytania.
2.       Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3.       Kompletna oferta powinna zawierać:
a)       Cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, na którą składają się wszelkie koszty związane z wykonaniem i przekazaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszty: pośrednie, planowany zysk, dojazdu, podatków, opłat, ubezpieczenia, wynikające z usuwania wad i usterek, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, osobowe i wszelkie inne koszty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1);
b)       Wypełniony wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje opisane w pkt. 5.1.
4.       Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw wymaganych w treści niniejszego zapytania lub złoży dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa nieaktualne lub zawierające błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę w terminie przez siebie wskazanym do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia tych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.
 
7.    Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

1.       Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100 %,
2.       Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonej przez wykonawcę w ofercie;
3.       Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone
w niniejszy zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów, tj. uzyska najwięcej punktów.
 
8.    Termin, miejsce i forma składania ofert:

1.       Oferty należy dostarczyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na prowadzenie Programu Stażowego dla Psychoterapeutów przy Zespole Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni.” do siedziby zamawiającego (sekretariat ZPS, ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia) lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: obsluga@zpsgdynia.pl w terminie do dnia 14.12.2018 do godz.12:00.
2.       W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta pod formularzem oferty (w tym przypadku należy przesłać skan lub fotokopię oferty);
3.       Do oferty należy dołączyć skany lub fotokopie dokumentów, o których mowa w pkt. 5 niniejszego zapytania ofertowego.
 
9.       Miejsce i termin otwarcia ofert:

1.      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia) w dniu 14.12.2018 o godz. 12:30
2.       Wykonawcy zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na podane w ofercie adresy e-mail.
 
10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Anna Szklarska –kierownik działu obsługi, tel. 58 667 40 89 wew. 12
 
11. Warunki dodatkowe

1.     Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego postępowania
bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego;
2.     Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni
to przed upływem terminu składania ofert;
3.     Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, którzy nie spełniają warunków udziału
w postępowaniu;
4.       Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji;
5.       Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje);
6.     Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą;
7.       Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym zostaną odrzucone;
8.     Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
9.     Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt,
nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez zamawiającego od postępowania ofertowego.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 
 11. Załączniki do niniejszego zapytania:


Załącznik – Formularz ofertowy
Załącznik – Wykaz osób
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego    


.........................................., dnia ................................       

   
ZAMAWIAJĄCY:
 
Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26, reprezentowaną przez Pana  Przemysława Lebiedzińskiego -  Dyrektora Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „ Dziadka” ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia,:
na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni pełnomocnictwa
 
OFERTA
 
WYKONAWCA:
Nazwa firmy (Wykonawcy): ................................................................................................................................................
Właściciel:.............................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy........................................................................................
Powiat:  …………………………………………………………….Województwo:............................
NIP/REGON:................................................................................................
Nr kierunkowy tel./fax: …………………………………………… e-mail:...............................
 
1.       Składam niniejszą ofertę, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami
określonymi w zapytaniu ofertowym, za cenę:
 
Wykonanie zamówienia za cenę netto….........................................zł/1 godzina
Słownie: ….................................................................................................
 
Wykonanie zamówienia za cenę brutto….........................................zł/1 godzina
Słownie: …..................................................................................................

2.       Określona w pkt 1 powyżej cena brutto ma charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania w całości przedmiotu zamówienia,
bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
3.       Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
4.       Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w Zapytaniu ofertowym.
5.       Oświadczam, że niniejsza oferta jest wiążąca przez 30 dni od terminu jej złożenia.
 
 
 
Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553   z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.
 
 
……………………... dnia …………       ........................................
                                               Podpis upoważnionej osoby 


 
 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
 
                                                                               _____________________,dnia________________
 
Nazwa firmy (Wykonawcy): ………………………………………………………………………………………
…………………………...........................................................................................

Oświadczam, że

•         posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia;
•         dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
 
WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

Lp. Nazwisko i imię Kwalifikacje psychoterapeuty

(ukończona szkoła psychoterapeutyczna, certyfikat)
Doświadczenie zawodowe w roli superwizora

(miejsca w których osoba nabyła doświadczenie, okres pracy w pełnych latach)
 
 
Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553   z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.


 
 
 
……………………... dnia …………       ........................................
                                               Podpis upoważnionej osoby

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Mariusz Barżykowski
Ostatnio zmodyfikował: Mariusz Barżykowski
Data wytworzenia informacji: 07.12.2018
Data udostępnienia informacji: 07.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.12.2018 10:23 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
07.12.2018 10:22 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
07.12.2018 10:17 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
07.12.2018 10:11 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
07.12.2018 10:10 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
07.12.2018 10:08 Dodanie informacji Mariusz Barżykowski