ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi poradnictwa w formie superwizji merytorycznej


 
                                                                                              
 
                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup usługi poradnictwa w formie superwizji merytorycznej dla stażystów  i pracowników obsługujących telefon zaufania i czat  „Co u cb” dla młodzieży
 przy Zespole Placówek Specjalistycznych Gdyni.
 
W związku z nowym działaniem skierowanym do młodzieży w ramach rozszerzenia usług specjalistycznego – psychologicznego wsparcia młodzieży poszukujemy superwizora merytorycznego dla osób obsługujących telefon zaufania i czat.
Badania wskazujące na trudności psychologiczne, z którymi zmaga się młodzież obecnie, są niepokojące i każda forma wsparcia oraz możliwość otrzymania profesjonalnej pomocy jest niezbędna do zapobiegania długotrwałym skutkom izolacji.
Chcemy, aby świadczone usługi w ramach telefonu i czatu dla młodzieży były pomocą profesjonalną, dopasowaną do potrzeb naszych odbiorców. Zależy nam na stałym podnoszeniu kwalifikacji osób, które rozmawiają z adolescentami i udzielają wsparcia. Jedną z form kształcenia jest możliwość stałej superwizji, dzięki której będziemy mieli możliwość omówienia pojawiąjących się trudności, poszukania rozwiązań do dalszej pracy oraz wymiany doświadczeń i nabycia nowej wiedzy i umiejętności.
 
I. Nazwa i adres zamawiającego
Zespół Placówek Specjalistycznych
ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia
tel. (58) 664 33 66, wew. 12
e-mail: a.szklarska@zpsgdynia.pl
 
II. Przedmiot zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie 36 godzin usługi superwizji merytorycznej osobom, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3, 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. Nr 50, poz. 259), zatrudnionym w  Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gdyni (dalej: OIK).
 
2. Szczegółowy zakres zamówienia:
 
a)Przez superwizję merytoryczną zamawiający rozumie regularne konsultowanie pracy z klientem i innych  kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków psychologa, terapeuty I wolontariusza w toku ustrukturyzowanej dyskusji z zewnętrznym specjalistą w celu zachowania i wzmocnienia ich kompetencji zawodowych oraz utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług.
b)Usługi superwizji będą świadczone w formie spotkań grupowych z pracownikami i stażystami.
c) Sesje superwizyjne będą odbywały się w siedzibie SOW i OIK przy ul. Biskupa Dominika 25 w Gdyni (z dopuszczeniem formy zdalnej), zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.
d) Wykonawca obowiązany będzie do prowadzenia ewidencji godzin według wzoru wskazanego przez Zamawiającego.
e)Wskazana w pkt 1 wartość stanowi wyłącznie orientacyjną, przewidywaną liczbę godzin świadczenia usługi w 2021 r. W przypadku zlecenia niepełnej liczby godzin Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych usług i nie będzie on zgłaszać roszczeń co do realizacji pozostałej części.
f) W zależności od bieżących możliwości finansowych Zamawiającego oraz zapotrzebowania pracowników OIK oraz stażystów na superwizję merytoryczną, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wymiarze nie przekraczającym 50% wartości określonej w pkt 1.
 
III. Termin realizacji zamówienia: od 01.04.2021 r. do 31.12.2021 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na załączonym formularzu.
2. Cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, na którą składają się wszelkie koszty związane z wykonaniem i przekazaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszty: pośrednie, planowany zysk, dojazdu, podatków, opłat, ubezpieczenia, wynikające z usuwania wad i usterek, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, osobowe i wszelkie inne koszty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1);
3.Wypełniony wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2;
4.Cena netto za wykonanie usługi powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

V. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającą następujące kwalifikacje
i doświadczenie:
a) Certyfikat superwizora lub status superwizora – aplikanta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
b) minimum 3-letnie doświadczenie pracy w placówce o profilu interwencyjnym, udzielającej  krótkoterminowego wsparcia w kryzysowych sytuacjach lub  w placówce udzielającej wsparcia psychologicznego indywidualnego lub grupowego dla dzieci i młodzieży, na stanowisku psychologa, interwenta lub terapeuty (Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Służba Zdrowia, Poradnie Zdrowia Psychicznego,  itp.)
2.W celu udokumentowania ww. warunków, Wykonawca winien przedstawić wykaz osób spełniających kryteria wyszczególnione w pkt. 1 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i przeszkolenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Wykaz osób należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

VI.   Wykaz dokumentów, oświadczeń i informacji, jakie winien przedłożyć wykonawca:
 
a) Dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w placówce o profilu interwencyjnym, udzielającej krótkoterminowego wsparcia w kryzysowych sytuacjach (świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy wolontariackiej);
b) Dokument potwierdzający: Certyfikat superwizora lub status superwizora – aplikanta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
 
Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw wymaganych w treści niniejszego zapytania lub złoży dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa nieaktualne lub zawierające błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę w terminie przez siebie wskazanym do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia tych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.
 
VII. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: a.szklarska@zpsgdynia.pl / faksem na nr : (58) 664 33 66 / poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Zespół Placówek Specjalistycznych, ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia do dnia 25.03.20201 godz. 8:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej oraz kompletem dokumentów poświadczających spełnienie wymogów formalnych, o których mowa w pkt. V.
 
2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych oferty.
 
 
VIII.Miejsce i termin otwarcia ofert oraz sposób przekazania informacji o rozstrzygnięciu postępowania
1.Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 25 .03.2021, a  jej wyniki  zostaną ogłoszone o godzinie 15:00 w siedzibie zamawiającego.
2.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem: poczty elektronicznej .
3.Umowa z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta w terminie 10 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

IX. Ocena ofert
1.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100 %,
2. Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonej przez wykonawcę w ofercie;
3.Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone
w niniejszy zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów, tj. uzyska najwięcej punktów.
 
 
 Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela  Anna Szklarska pod numerem telefonu (58) 664 33 66, wew. 12
oraz adresem email:a.szklarska@zpsgdynia.pl.
 
 Załączniki
Wzór formularza ofertowego.
Wykaz osób
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego   
 
                                                                                     ......................, dnia .........
ZAMAWIAJĄCY:
 
Zespół Placówek Specjalistycznych, ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia
 
 
OFERTA na:
 
………………………………………………………………………………………………………………….
 
WYKONAWCA:
Nazwa firmy (Wykonawcy): ........................................................................................................................................
Właściciel: ........................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ........................................................................................................................................
Powiat:  ……………………………………………………………. Województwo:...............................................
NIP/REGON: ........................................................................................................................................
Nr kierunkowy tel./fax: ……………………………………………
e-mail:...............................................................
 
1.Składam niniejszą ofertę, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami
określonymi w zapytaniu ofertowym, za cenę:
 
Wykonanie zamówienia za cenę netto….........................................zł/1 godz.
Słownie: …..............................................................................................................................
 
Wykonanie zamówienia za cenę brutto….........................................zł/1 godz.
Słownie: …..............................................................................................................................
2.Określona w pkt 1 powyżej cena brutto ma charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania w całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
3.Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w Zapytaniu ofertowym.
5. Oświadczam, że niniejsza oferta jest wiążąca przez 30 dni od terminu jej złożenia.
 
 
 
Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553   z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.
 
 
 
 
                                                                              ……………... dnia ,.....…                                                                                                                                                                                                                                                          .......................................
                                                                            Podpis upoważnionej osoby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
 
 
                                                                             ______________,dnia______
 
 
Nazwa firmy (Wykonawcy): ………………………………………………………………………………………
………………………….................................................................................................................
Oświadczam, że
• posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia;
• dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
 
WYKAZ OSÓB
 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

Lp. Nazwisko i imię Kwalifikacje uprawniające do prowadzenia superwizji (certyfikat lub status aplikanta) Doświadczenie zawodowe 
w roli superwizora
(miejsca w których osoba nabyła doświadczenie, okres pracy w pełnych latach)
Doświadczenie zawodowe na stanowisku psychologa/ terapeuty
(miejsca w których osoba nabyła doświadczenie, okres pracy w pełnych latach)
 

 
 
 
Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553   z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.
 
 
                                                                                    ................................     
                                                                                     Miejscowość,data                                                                 
                                                                                     Podpis upoważnionej osoby

                                                                                     ......................................

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Danuta Ilewicz
Data wytworzenia informacji: 17.03.2021
Data udostępnienia informacji: 17.03.2021