Zapytanie Ofertowe na zakup usługi poradnictwa w formie superwizji merytorycznej


ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup usługi poradnictwa w formie superwizji merytorycznej dla osób zatrudnionych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w Placówkach Wsparcia Dziennego przy Zespole Placówek Specjalistycznych
im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni.

                                                                         Gdynia, dnia 05.12.2018 r. 
 
1.    Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26 reprezentowana przez Pana Przemysława Lebiedzińskiego - Dyrektora Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia

tel. 58 667 40 89 w.12,  e-mail: obsluga@zpsgdynia.pl
 
2.    Przedmiot zamówienia:

1.   Przedmiotem zamówienia jest:
 
- zapewnienie 96 godzin usługi superwizji merytorycznej (8 godzin miesięcznie) osobom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3, 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. Nr 50, poz. 259), zatrudnionym w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gdyni (dalej: SOW) oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gdyni (dalej: OIK).
 
oraz

- zapewnienie 96 godzin usługi superwizji merytorycznej (średnio 9 godzin miesięcznie z wyłączeniem miesiąca sierpnia) osobom zatrudnionym w Placówce Wsparcia Dziennego Ognisko (dalej: Ognisko), Placówce Wsparcia Dziennego Login (dalej: Login) i Placówce Wsparcia Dziennego STARTER (dalej: STARTER)
 
2.       Przez superwizję merytoryczną zatrudnionych w SOW i OIK, zamawiający rozumie regularne konsultowanie pracy z klientem i innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków psychologa, pracownika socjalnego i terapeuty w toku ustrukturyzowanej dyskusji z zewnętrznym specjalistą w celu zachowania i wzmocnienia ich kompetencji zawodowych oraz utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług.
Przez superwizję merytoryczną zatrudnionych w Ognisku, Loginie i Starterze, zamawiający rozumie regularne konsultowanie pracy z dzieckiem i rodziną oraz innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków psychologa, pedagoga, wychowawcy, reintegratora rodzin i kierownika Placówek Wsparcia Dziennego, w toku ustrukturyzowanej dyskusji z zewnętrznym specjalistą, w celu zachowania i wzmocnienia ich kompetencji zawodowych oraz utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług,
a także przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
3.       Usługi superwizji będą świadczone w formie spotkań grupowych z pracownikami OIK, SOW, Ognisko, Login, Starter.
4.       Sesje superwizyjne dla pracowników OIK i SOW będą odbywały się w siedzibie SOW i OIK przy ul. Biskupa Dominika 25 w Gdyni, a sesje superwizyjne dla pracowników Ogniska, Loginu i Startera odbywać się będą w siedzibie przy ul. Wejherowskiej 65 w Gdyni, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.
5.       Wykonawca obowiązany będzie do prowadzenia ewidencji godzin według wzoru wskazanego przez Zamawiającego.
6.       Wskazana w pkt 1 wartość stanowi wyłącznie orientacyjną, przewidywaną liczbę godzin świadczenia usługi w 2019 r. W przypadku zlecenia niepełnej liczby godzin Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych usług i nie będzie on zgłaszać roszczeń co do realizacji pozostałej części.
7.       W zależności od bieżących możliwości finansowych Zamawiającego oraz zapotrzebowania pracowników OIK i SOW oraz Ogniska, Loginu i Startera na superwizję merytoryczną, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wymiarze nie przekraczającym 50% wartości określonej w pkt 1.
 
3.    Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

4.    Wymagania kwalifikacyjne personelu zatrudnionego przy bieżącej realizacji zamówienia:
 
1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającą następujące kwalifikacjei doświadczenie:
a.       Certyfikat Psychoterapeuty
b.      Przynajmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu superwizji dotyczącej pracy z dzieckiem i rodziną
c.       Przynajmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu superwizji pracy w placówce o profilu interwencyjnym, udzielającej krótkoterminowego wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych
d.      Wykształcenie wyższe psychologiczne

2.       W celu udokumentowania ww. warunków, Wykonawca winien przedstawić wykaz osób spełniających kryteria wyszczególnione w pkt. 1 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i przeszkolenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Wykaz osób należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
 
5.    Zawartość oferty:

1.       Zamawiający wymaga aby oferta oraz załączniki do niej zostały sporządzone wyłącznie na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
2.       Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3.       Kompletna oferta powinna zawierać:
a)       Cenę ryczałtową brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
b)       Wypełniony wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2;
c)       Zaświadczenie / wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego rejestru określającego status prawny wykonawcy
oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji,
d)       Dokument potwierdzający ukończenie studiów magisterskich na kierunku psychologia,
e)       Dokumenty potwierdzające przynajmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu superwizji dotyczącej pracy z dzieckiem i rodziną,
f)        Dokument potwierdzający trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu superwizji pracy w placówce o profilu interwencyjnym, udzielającej krótkoterminowego wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych
g)       Certyfikat Psychoterapeuty

4.       Oferty niespełniające powyższych wymogów lub nie zawierające wszystkich wymaganych powyżej dokumentów zostaną odrzucone bez wzywania wykonawcy do ich uzupełnienia.
 
6.    Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

1.       Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100 %,
2.       Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonej przez wykonawcę w ofercie;
3.       Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w niniejszy zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów, tj. uzyska najwięcej punktów.
 
7.    Termin, miejsce i forma składania ofert:

1.       Oferty należy dostarczyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na zakup usługi poradnictwa w formie superwizji merytorycznej dla osób zatrudnionych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Placówkach Wsparcia Dziennego przy Zespole Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni.” do siedziby zamawiającego (sekretariat ZPS, ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia) lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: obsluga@zpsgdynia.pl w terminie do dnia 12.12.2018    do godz.12:00
2.       W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta pod formularzem oferty (w tym przypadku należy przesłać skan lub fotokopię oferty);
3.       Do oferty należy dołączyć skany lub fotokopie dokumentów, o których mowa w pkt. 5 niniejszego zapytania ofertowego.
8.       Miejsce i termin otwarcia ofert:
1.      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia) w dniu 12.12.2018 o godz. 12:30.
2.       Wykonawcy zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na podane w ofercie adresy e-mail.
9.    Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Anna Szklarska –kierownik działu obsługi, tel. 58 667 40 89 wew. 12
 
10. Warunki dodatkowe

1.     Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego;
2.     Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert;
3.     Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu;
4.       Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji;
5.       Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje);
6.     Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą;
7.       Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym zostaną odrzucone;
8.     Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
9.     Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez zamawiającego od postępowania ofertowego.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
11. Załączniki do niniejszego zapytania:

Załącznik 1. – Formularz ofertowy
Załącznik 2. – Wykaz osób
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego    

.........................................., dnia ................................  

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26, reprezentowaną przez Pana  Przemysława Lebiedzińskiego -  Dyrektora Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „ Dziadka” ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia,:

na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni pełnomocnictwa
 
OFERTA

WYKONAWCA:
Nazwa firmy (Wykonawcy): ................................................................................................................................................
Właściciel: .............................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ...............................................................................................................................................................
Powiat:  ……………………………………………………………. Województwo:..................................................
NIP/REGON: ..........................................................................................................................................................................
Nr kierunkowy tel./fax: ……………………………………………
e-mail:.................................................................

1.       Składam niniejszą ofertę, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, za cenę:
 
Wykonanie zamówienia za cenę netto….........................................zł/1 godzina
Słownie…..............................................................................................................................
 
Wykonanie zamówienia za cenę brutto….........................................zł/1 godzina
Słownie…..............................................................................................................................
2.       Określona w pkt 1 powyżej cena brutto ma charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania w całości przedmiotu zamówienia,
bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
3.       Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszą do niego zastrzeżeń
oraz zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
4.       Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w Zapytaniu ofertowym.
5.       Oświadczam, że niniejsza oferta jest wiążąca przez 30 dni od terminu jej złożenia.
 
Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553   z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.
 
……………………... dnia …………………                 ........................................
                                                                 Podpis upoważnionej osoby     
 
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
 
                                                                                              _____________________,dnia________________
 
Nazwa firmy (Wykonawcy): ………………………………………………………………………………………
…………………………...........................................................................................................................................

Oświadczam, że
•         posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia;
•         dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia


Lp. Nazwisko
i
imię
Kwalifikacje uprawniające do
prowadzenia superwizji


(certyfikat lub status aplikanta)
Doświadczenie zawodowe
w roli
superwizora

(miejsca w których osoba nabyła doświadczenie, okres pracy w pełnych latach)
 
Doświadczenie zawodowe na stanowisku psychologa/ terapeuty

(miejsca w których osoba nabyła doświadczenie, okres pracy w pełnych latach)
 

Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553   z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.


……………………... dnia …………………                 ........................................
                                                                 Podpis upoważnionej osoby

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Mariusz Barżykowski
Ostatnio zmodyfikował: Mariusz Barżykowski
Data wytworzenia informacji: 05.12.2018
Data udostępnienia informacji: 05.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.12.2018 09:30 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
05.12.2018 09:27 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
05.12.2018 09:11 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
05.12.2018 09:10 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
05.12.2018 09:08 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
05.12.2018 09:07 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
05.12.2018 09:05 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
05.12.2018 09:03 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
05.12.2018 08:57 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
05.12.2018 08:55 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
05.12.2018 08:53 Dodanie informacji Mariusz Barżykowski