Zapytanie ofertowe na zakup poradnictwa prawnego dla klientów SOW i OIK


 
 
 
 
 
                                                        ZAPYTANIE OFERTOWE
 
na zakup usługi poradnictwa prawnegodla klientów Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej, przy Zespole Placówek Specjalistycznych w Gdyni.
 
 
 
I.Nazwa i adres zamawiającego
Zespół Placówek Specjalistycznych
ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia
tel. (58) 664 33 66, wew. 12
e-mail: a.szklarska@zpsgdynia.pl
 
II.Przedmiot zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie 60 godzin usługi polegającej na udzielaniu świadczeń w zakresie poradnictwa prawnego dla klientów Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej, przy Zespole Placówek Specjalistycznych.
2. Przez poradnictwo prawne zamawiający rozumie:
a)udzielanie klientom ośrodków porad prawnych, obejmujących sprawy z zakresu Kodeksu cywilnego:
-rozeznanie sytuacji klienta
-ocenę sytuacji prawnej
-ustalenie planu pomocy prawnej
-pomoc w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów służących realizacji sprawy jaką zgłasza klient
-wydanie niezbędnych zaleceń służących kontynuacji zgłoszonej przez klienta sprawy
 
Usługa poradnictwa prawnego będzie świadczona w formie spotkań indywidualnych z klientami  OIK i SOW lub teleporad w sytuacji gdy wymagać będzie tego sytuacja epidemiologiczna. 
 
3. Konsultacje prawne będą odbywały się w siedzibie SOW i OIK przy ul. Biskupa Dominika 25 w      Gdyni, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.
4. Wykonawca obowiązany będzie do prowadzenia ewidencji godzin według wzoru wskazanego          przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przewidywanego wymiaru godzin                świadczenia usługi w 2022 r., w szczególności w zależności od liczby osób ubiegających się o        przyznanie wskazanej formy pomocy. Podana w pkt 1 liczba godzin usługi jest maksymalna,          natomiast minimalny wymiar godzin konsultacji prawnych w okresie realizacji przedmiotu            zamówienia wynosi 50 godzin.
6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie zlecenia maksymalnej liczby godzin określonej w pkt 1.
    W przypadku zlecenia niepełnej liczby godzin Wykonawcy będzie przysługiwać tylko                      wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych konsultacji psychiatrycznych i nie będzie on            zgłaszać roszczeń co do realizacji pozostałej części.
7. W zależności od bieżących możliwości finansowych Zamawiającego oraz zapotrzebowania              pracowników OIK i SOW na konsultacje prawne, Zamawiający przewiduje możliwość                    udzielenia  amówień uzupełniających w wymiarze nie przekraczającym 50% wartości                    określonej w pkt 1.
 
III.  Termin realizacji zamówienia:  01.01.2022-31.12.2022
IV.    Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na załączonym formularzu.
2. Oferta ma obejmować całość zamówienia.
3.  Do oferty należy załączyć:
a) dyplom ukończenia studiów prawniczych
b) dokumenty poświadczające staż pracy w instytucjach zajmujących się wsparciem osób w              szeroko pojętych kryzysach lub  placówkach z obszaru pomocy społecznej.
4. Cena netto za wykonanie roboty budowlanej usługi powinna zawierać wszystkie koszty                związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
V. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
1.  Dyplom poświadczający ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo oraz ewentualny           dokument zaświadczający ukończenie aplikacji lub jej realizację
2. Doświadczenie pracy w placówkach z obszaru pomocy społecznej lub udzielającej wsparcia            osobom w kryzysie gdzie Wykonawca udzielał świadczeń w zakresie konsultacji prawnych              osobom dorosłym (Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar      Przemocy w Rodzinie )
VI. Miejsce oraz termin składania ofert
1.   Oferty należy dostarczyć w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na zakup usługi udzielania usługi poradnictwa prawnego dla klientów Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Zespole Placówek Specjalistycznych w Gdyni.” do siedziby zamawiającego (sekretariat ZPS, ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia) lub przesłać faksem na nr w formie elektronicznej na adres e-mail: a.szklarska@zpsgdynia.pl w terminie do dnia 20.12.2021 godz. 9:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej oraz kompletem dokumentów poświadczających spełnienie wymogów formalnych, o których mowa w pkt. VI.
2.  przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta pod formularzem oferty (w tym przypadku należy przesłać skan lub fotokopię oferty);
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych oferty.
VII.  Miejsce i termin otwarcia ofert oraz sposób przekazania informacji o rozstrzygnięciu postępowania
1.Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20 .12.2021 o godz. 10:00, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 15:00 w siedzibie Zamawiającego.
2.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.Umowa z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.
VIII. Ocena ofert
 
1.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100 %,
2.Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonej przez wykonawcę w ofercie;
3.Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone
w niniejszy zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów, tj. uzyska najwięcej punktów.
 
 
IX. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela kierownik działu obsługi Anna Szklarska pod numerem telefonu  58 667 40 89 wew. 12 oraz adresem email: a.szklarska@zpsgdynia.pl .
 
X.Załączniki
Wzór formularza ofertowego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego   
 
                                                                         ......................, dnia ...............
          
                                                           ZAMAWIAJĄCY:
 
Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26, reprezentowaną przez Pana  Przemysława Lebiedzińskiego -  Dyrektora Zespołu Placówek Specjalistycznych, ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia,:
na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni pełnomocnictwa
 
 
 
                                                                   OFERTA
 
na  usługę poradnictwa prawnegodla klientów Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej, przy Zespole Placówek Specjalistycznych w Gdyni.
 
 
 
 
 
WYKONAWCA:
Nazwa firmy (Wykonawcy): .................................................................................................................................................
Właściciel: ...............................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ...............................................................................................................................................................
Powiat:  ……………………………………………………………. Województwo:................................................................................
NIP/REGON: ............................................................................................................................................................................
Nr kierunkowy tel./fax: …………………………………………… e-mail:.......................................................................................
 
1.Składam niniejszą ofertę, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami
określonymi w zapytaniu ofertowym, za cenę:
 
Wykonanie zamówienia za cenę netto….........................................zł/1 godzina
Słownie: …..............................................................................................................................
 
Wykonanie zamówienia za cenę brutto….........................................zł/1 godzina
Słownie: …..............................................................................................................................
2.Określona w pkt 1 powyżej cena brutto ma charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania w całości przedmiotu zamówienia,
bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń
oraz zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w Zapytaniu ofertowym.
5. Oświadczam, że niniejsza oferta jest wiążąca przez 30 dni od terminu jej złożenia.
 
 
 
Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553   z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.
 
 
 
 
……………………... dnia …………………                                                 ………………………………………                                                                 
Podpis upoważnionej osoby
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Danuta Ilewicz
Data wytworzenia informacji: 14.12.2021
Data udostępnienia informacji: 14.12.2021