Zapytanie Ofertowe na świadczenie usług psychoterapii indywidualnej w latach 2019 - 2021


 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE  na świadczenie usług psychoterapii indywidualnej w latach 2019 - 2021
 

                                                                         Gdynia, dnia 29.11.2018

1.     Nazwa i adres zamawiającego:
 
Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26,
reprezentowaną przez Pana  Przemysława Lebiedzińskiego -  Dyrektora Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „ Dziadka” ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia,:
na podstawie udzielonego przez  Prezydenta Miasta Gdyni pełnomocnictwa.
 
tel. (58) 667 40 89, wew. 12
e-mail: obsluga@zpsgdynia.pl
 
2.     Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie psychoterapii indywidualnej 21 klientów Zespołu Placówek Specjalistycznych w okresie od podpisania umowy do 31.12.2021 r. Zakłada się, że każdy klient skierowany przez zamawiającego na psychoterapię indywidualną może z niej korzystać nieodpłatnie do roku czasu w częstotliwości: 1 sesja/tydzień Rzeczywista liczba pacjentów oraz sesji, ostatecznie uzależniona jest od bieżących potrzeb klientów oraz możliwości finansowych zamawiającego.
 
2. Po otrzymaniu ofert, Zamawiający wyłoni Wykonawców, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa
na świadczenie usług będących przedmiotem zapytania (po ewentualnych uprzednich negocjacjach). Zamawiający wybierze, co najmniej 4 oferty najkorzystniejsze spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Każdemu z wybranych wykonawców zleci wykonanie usługi co najmniej 5 klientów.
 
3.     Opis przedmiotu zamówienia:

1.     Prowadzenie pięćdziesięciominutowych sesji psychoterapii indywidualnej dla dzieci, młodzieży oraz osób pełnoletnich, będących klientami ZPS, które:
a) doświadczają nadużyć w bieżących bliskich relacjach (przemoc psychiczna i/lub fizyczna),
b) doświadczają trudności w budowaniu satysfakcjonujących bliskich relacji,
c) we wczesnej historii życia występowały u nich długotrwałe, kumulatywne traumy,
d) doświadczają trudności w relacjach rodzinnych,
e) doświadczają trudności w zakresie funkcjonowania psychoseksualnego.
2.     Prowadzenie listy obecności klientów oraz Kart Udziału w Psychoterapii Indywidualnej według wzoru wskazanego przez zamawiającego.
3.     Uczestniczenie, nie rzadziej niż dwa razy w roku, w zespole powołanym przez zamawiającego, mającym na celu omówienie stanu pracy z klientem i jego dalszych rokowań.
4.     Przygotowanie pisemnego podsumowania pracy z klientem zawierającego m.in. adnotacje
o osiągniętych w trakcie terapii efektach oraz przyczynach zakończenia świadczenia usługi.
5.   Regularne, nie rzadsze niż raz w miesiącu, konsultowanie pracy z klientem i innych kwestii związanych
z wykonywaniem obowiązków psychoterapeuty w toku ustrukturyzowanej dyskusji z zewnętrznym specjalistą (superwizja).
6.  Realizowanie zamówienia w sposób zapewniający ochronę poufności i bezpieczeństwa danych osobowych klientów.
7.  Poddanie się bieżącemu nadzorowi nad realizacją zamówienia, bez wcześniejszego uzgadniania terminu, przez upoważnionego do tego pracownika zamawiającego.
 
4.     Umowa ramowa oraz zamówienia szczegółowe:

1. Zamawiający zawrze z wykonawcami, których oferty nie zostały odrzucone, umowę ramową
na świadczenie usług terapeutycznych i psychologicznych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik
nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. W zakresie i na warunkach określonych w umowie ramowej zamawiający będzie udzielał wykonawcom, w miarę potrzeb, poszczególnych zamówień szczegółowych.
3. Zamówienia szczegółowe będą udzielane wykonawcom wybranym przez zespół powołany przez zamawiającego, w oparciu o następujące kryteria:
a) wiek klienta,
b) struktura rodziny klienta,
c) dotychczasowe doświadczenie wykonawcy w pracy z problemem, który zgłasza klient,
d) dostępność wykonawcy, przez którą rozumie się oferowane przez wykonawcę terminy spotkań
z klientem w zestawieniu z jego potrzebami i ograniczeniami,
e) lokalizacja gabinetu prywatnego, przez którą rozumie się odległość wskazanej w ofercie lokalizacji świadczenia usługi z miejscem zamieszkania lub pobytu klienta.
4. W sytuacji, gdy zlecenie realizacji zamówienia szczegółowego w oparciu o kryteria określone w ust. 3 okaże się niemożliwe, zamawiający zaprosi wszystkich wykonawców, z którymi zawarł umowę ramową, a którzy odpowiadają indywidualnym potrzebom klienta, do składania ofert na realizację zamówienia szczegółowego. Jedynym kryterium oceny ofert będzie w tym wypadku cena jednostkowa za godzinę świadczenia usługi na rzecz klienta.
5. Z wykonawcą, któremu zostanie zlecona realizacja zamówienia szczegółowego zostanie zawarta umowa wykonawcza.
 
5.     Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

6.     Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą do realizacji przedmiotu zamówienia, która ma:
a)       ukończone pełne szkolenie z zakresu prowadzenia psychoterapii indywidualnej, obejmujące minimum 400h;
b)       minimum 1 rok doświadczenia w bezpośredniej pracy psychoterapeutycznej z klientem (osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie, osobami z historią doświadczeń traumatycznych i/lub borykającymi się z trudnościami w bliskich relacjach) w placówkach realizujących w swoich zadaniach psychoterapię indywidualną.
W celu udokumentowania ww. warunków, Wykonawca winien przedstawić wykaz osób spełniających określone kryteria.
 
 
7.     Zawartość oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby oferta została sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Kompletna oferta wraz z załącznikami powinna zawierać:
a) cenę jednostkową brutto za jedną sesję (50 minut) świadczenia usługi,
b) CV osoby prowadzącej w imieniu wykonawcy sesje psychoterapeutyczne,
c) wykaz osób stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
d) dokumenty potwierdzające ukończenie pełnego szkolenia w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej obejmującego minimum 400h (certyfikat psychoterapeuty lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia),
e) Umowę lub promesę jej zawarcia z superwizorem, ewentualnie oświadczenie superwizora zawierające zobowiązanie do świadczenia na rzecz wykonawcy usług superwizji.
3.     Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw wymaganych w treści niniejszego zapytania lub złoży dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa nieaktualne lub zawierające błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę w terminie przez siebie wskazanym do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia tych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.
 
 
 
8.Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

1. Zamawiający zawrze, z co najmniej 4 wykonawcami, których oferty nie zostały odrzucone, umowę ramową na świadczenie usług terapeutycznych i psychologicznych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
a)  cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 50 %,
b) doświadczenie kadry wykorzystywanej przy realizacji zamówienia, w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej klientów z ośrodków świadczących w swoim zakresie usługi psychoterapeutyczne – 50 %;
 
Ø       Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonej przez wykonawcę w ofercie;
 
W kryterium cena oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 50 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
(Cn/Cof.b. x 100) x 50% = liczba punktów, gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
50% – procentowe znaczenie kryterium ceny.
 
Ø       Kryterium doświadczenie będzie rozpatrywane na podstawie wykazanego doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej klientów w placówkach realizujących w swoich zadaniach psychoterapię indywidualną.
 
W kryterium doświadczenie wykonawcy, którzy spełniają wymagania kwalifikacyjne, otrzymują punkty zgodnie z przedziałami punktowymi zamieszczonymi poniżej:
 
powyżej 1 roku  - do 2 lat             5 punktów
powyżej 2 lat - do 3 lat                10 punktów
powyżej 3 lat - do 5 lat                30 punktów
powyżej 5 lat                               50 punktów
 
3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oraz ich wagę. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w niniejszy zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów, tj. uzyska najwięcej punktów.
 
9.Termin, miejsce i forma składania ofert:

1.       Oferty należy dostarczyć w formie papierowej do siedziby zamawiającego (ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia) lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: obsluga@zpsgdynia.pl w terminie do dnia 06.12.2018 do godz. 12:00.
2.       W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta pod formularzem oferty (w tym przypadku należy przesłać skan lub fotokopię oferty).
3.       Do oferty należy dołączyć kopie, skany lub fotokopie dokumentów, o których mowa w pkt. 7 niniejszego zapytania ofertowego.
 
10.    Miejsce i termin otwarcia ofert:
 
1.       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy zamawiającego (ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia) w dniu 06.12.2018 o godz. 12:30.
2.       Wykonawcy zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na podane w ofercie adresy e-mail.
 
11.    Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Anna Szklarska.
 
 
12.    Warunki dodatkowe
1.       Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego postępowania
bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
2.       Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni
to przed upływem terminu składania ofert.
3.       Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, którzy nie spełniają warunków udziału
w postępowaniu.
4.       Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
5.       Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
6.       Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
7.       Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni.
8.       Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym zostaną odrzucone.
9.       Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
10.   Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt,
nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez zamawiającego od postępowania ofertowego.
11.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
12.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
13.  Załączniki do niniejszego zapytania:
 

 Załącznik – Formularz ofertowy

 
 Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego    


.........................................., dnia ................................
 
          
ZAMAWIAJĄCY:
 
 Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26,
reprezentowaną przez Pana  Przemysława Lebiedzińskiego -  Dyrektora Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „ Dziadka” ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia,:
na podstawie udzielonego przez  Prezydenta Miasta Gdyni pełnomocnictwa.
 
 
 
OFERTA
 
WYKONAWCA:
Nazwa firmy (Wykonawcy): ..............................................................................................................................................
Właściciel: ..............................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ..............................................................................................................................................................
Powiat:  ……………………………………………………………. Województwo:..................................................
NIP/REGON: ..........................................................................................................................................................................
Nr kierunkowy tel./fax: …………………………………………… e-mail:.................................................................
 
1.       Składam niniejszą ofertę, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami
określonymi w zapytaniu ofertowym, za cenę:
 
Wykonanie zamówienia za cenę netto….........................................zł/1 sesję (50 minut))
Słownie: …..............................................................................................................................
 
Wykonanie zamówienia za cenę brutto….........................................zł/1 sesję (50 minut)
Słownie: …..............................................................................................................................
2.       Jako miejsce realizacji usługi wskazuję gabinet zlokalizowany w Gdyni przy ul……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.       Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń
oraz zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
4.       Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w Zapytaniu ofertowym.
5.       Oświadczam, że niniejsza oferta jest wiążąca przez 90 dni od terminu jej złożenia.
 
 
Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553   z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.
 
 
 
 ……………………... dnia …………………                      .........................
                                                               Podpis upoważnionej osoby                                                                                                                                                            
 


 
 Załącznik – Wykaz osób.
 
 
 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
 
 
                                                                               _____________________,dnia________________
                                               
 
 
Nazwa firmy (Wykonawcy): ………………………………………………………………………………………
…………………………...........................................................................................................................................
 
Oświadczam, że
•         posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia;
•         dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
 
WYKAZ OSÓB
 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

Lp. Nazwisko i imię: Szkolenie z zakresu prowadzenia psychoterapii indywidualnej

(minimum 400h szkolenia):
Doświadczenie zawodowe:
 
(miejsca w których osoba nabyła doświadczenie, okres pracy psychoterapeutycznej):

W załączeniu przedstawiam dokumenty potwierdzające informacje zawarte w niniejszym Wykazie osób, zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 6 zapytania ofertowego.
 
Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553   z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.
 
 
 
 
 
 
 .........................                                                     ................................          
Miejscowość, data                                                    Podpis upoważnionej osoby
 
  
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
 
 
 
WZÓR UMOWY RAMOWEJ
na świadczenie usług terapeutycznych i psychologicznych
na potrzeby Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni
 
zawarta dnia ………..2019  roku
zwana dalej „Umową” lub „Umową Ramową”
 
pomiędzy:
 
Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26,
reprezentowaną przez Pana  Przemysława Lebiedzińskiego -  Dyrektora Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „ Dziadka” ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia,:
na podstawie udzielonego przez  Prezydenta Miasta Gdyni pełnomocnictwa zwaną w dalszej części „ Zamawiającym” lub „Stroną”
 
zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”
 
a
 
…………………….. z siedzibą w ………………………………., wpisaną do rejestru/ewidencji ………………, prowadzonego przez …, pod numerem ……, o kapitale zakładowym .............., NIP: …………, REGON: …….., 
reprezentowaną przez:
……………………………………………………… - ……………………………,
działającym na mocy pełnomocnictwa/odpisu z KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 
zwanych dalej łącznie „Wykonawcą” lub „Stroną”.
 
Zawarcie niniejszej Umowy następuje w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania
o udzielania zamówienia publicznego na świadczenie usług terapeutycznych i psychologicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro.
 
§ 1
Przedmiot Umowy
 
1.       Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji skonkretyzowanych zamówień
na świadczenie usług terapeutycznych i psychologicznych na rzecz beneficjenta ostatecznego, w okresie obowiązywania Umowy (dalej „Zamówienia Szczegółowe”).
2.       Na potrzeby niniejszej umowy Strony wprowadzają następujące definicje:
a)      usługi terapeutyczne i psychologiczne – należy przez to rozumieć psychoterapię indywidualną, terapię systemową rodzin oraz terapię systemową par,
b)      beneficjent ostateczny – należy przez to rozumieć osobę, rodzinę lub partnerów życiowych, uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów do korzystania z usług terapeutycznych
i psychologicznych świadczonych przez wykonawców w ramach zawartej umowy ramowej,
c)       psychoterapia indywidualna – należy przez to rozumień metodę leczenia poprzez oddziaływania oparte o wiedzę psychologiczną w relacji terapeuta - klient; celem terapii indywidualnej jest wzrost funkcjonowania psychicznego oraz społecznego Klienta, w szczególności zgłaszającego trudności
w funkcjonowaniu z uwagi na traumatyczne doświadczenia w historii życia. Spotkania terapeuty
z Klientem odbywają się raz w tygodniu, a długość sesji wynosi nie krócej niż 50 min,
d)      terapia systemowa rodzin – należy przez to rozumieć metodę leczenia poprzez oddziaływania oparte
o wiedzę psychologiczną w relacji para terapeutów – rodzina; celem terapii systemowej jest zmiana struktury rodziny, bądź granic wewnątrz systemu rodzinnego, w szczególności w przypadkach,
w których rodzice zgłaszają problemy wychowawcze lub trudności dziecka oraz z rodzinami,
które doświadczyły nagłej zmiany życiowej. Spotkania terapeutów z rodziną odbywają się raz na trzy tygodnie, a długość sesji nie krócej niż wynosi 90 min,
e)       terapia systemowa par – należy przez to rozumieć metodę leczenia poprzez oddziaływania oparte
o wiedzę psychologiczną w relacji terapeuta – partnerzy życiowi; celem terapii systemowej par jest przezwyciężenie kryzysu w związku oraz zrozumienie przez partnerów źródeł narastającego w parze napięcia. Spotkania terapeuty z parą odbywają się raz na dwa tygodnie, a długość sesji wynosi
nie krócej niż 60 min;
f)       zamówienia szczegółowe – należy przez to rozumieć zamówienia na usługi terapeutyczne
i psychologiczne udzielane wykonawcom w ramach zawartej umowy ramowej,
g)       umowa wykonawcza – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej, regulującą zakres i zasady realizacji zamówienia szczegółowego.
3.       Zamawiający przystępując do udzielenia Zamówienia Szczegółowego może dokonać zmiany warunków zamówienia w stosunku do określonych w Umowie ramowej, jeżeli zmiany te nie są istotne.
 
§ 2
Wynagrodzenie i termin realizacji
 
1.       Umowa Ramowa zawarta jest od dnia jej podpisania do dnia …….. roku,
lub do wyczerpania łącznej kwoty netto, o której mowa w ust. 2 poniżej, w zależności
od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
2.       Na podstawie Umowy Ramowej Zamawiający może udzielać Wykonawcy / Wykonawcom, Zamówień Szczegółowych do łącznej kwoty netto w wysokości:
………………………….. złotych (słownie: …………………..złotych) netto, co stanowi kwotę brutto ……………złotych (słownie: ……………….złotych).
3.       Kwota, o której mowa w ust. 2 jest jedynie kwotą orientacyjną i określa górną granicę zobowiązań, jakie Zamawiający może zaciągnąć na podstawie Umowy Ramowej.
4.       Zawarcie Umowy ramowej nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o udzielenie Zamówienia Szczegółowego.
5.       W przypadku wyczerpania kwoty określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu, Umowa Ramowa wygasa, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron.
 
 
§ 3
Zasady udzielania Zamówień Szczegółowych
 
1.     Zamawiający będzie udzielał Wykonawcom Zamówień Szczegółowych w miarę swoich potrzeb.
2.     Każde Zamówienie Szczegółowe wystawione przez Zamawiającego będzie podlegać warunkom niniejszej Umowy.
3.     Zamówienia Szczegółowe będą udzielane przy zachowaniu procedur postępowania określonych
w niniejszej Umowie.
 
§ 4
Udzielanie Zamówień Szczegółowych
 
1.       Zamawiający, z zastrzeżeniem § 5, udziela Zamówienia Szczegółowego Wykonawcy, którego specjalizacja, doświadczenie oraz profil działalności, określone na podstawie złożonych ofert, odpowiadają indywidualnym potrzebom beneficjenta ostatecznego.
2.       Procedura kierowania klientów do gabinetów prywatnych w ramach wsparcia psychoterapeutycznego,
w tym wyboru konkretnego wykonawcy została określona zarządzeniem kierownika Zamawiającego, a jej kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3.       Zlecenie na realizację Zamówienia Szczegółowego wysyłane będzie Wykonawcy w formie elektronicznej,
na podany w ofercie adres poczty e-mail. W zleceniu zamawiający określi oczekiwany zakres oraz termin rozpoczęcia wykonania danego Zamówienia Szczegółowego.
4.       Zlecenie, o którym mowa w ust. 3, będzie zawierać postanowienia dotyczące przedmiotu Zamówienia Szczegółowego, terminu wykonania, ceny oraz ewentualne zalecenia dotyczące realizacji zamówienia.
5.       Wykonawca ma obowiązek przyjąć bądź odrzucić zlecenie w terminie do 3 dni od jego otrzymania
od Zamawiającego.
6.       W przypadku nie przyjęcia bądź nie odrzucenia przez Wykonawcę zlecenia w terminie, o którym mowa
w ust. 5, Zamawiający może wyznaczyć mu w tym celu dodatkowy termin. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia Umowy Wykonawczej w trybie określonym w § 5.
7.       Zamawiający, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia akceptacji przez Wykonawcę zlecenia, o którym mowa w ust. 3, zawiera z nim umowę na realizację Zamówienia Szczegółowego (Umowa Wykonawcza).
 
§ 5
 
1.       W sytuacji, gdy wyłonienie jednego Wykonawcy w oparciu o procedurę określoną w § 4 ust. 2 okaże
się niemożliwe, bądź Wykonawca odmówił wykonania zlecenia, Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, z którymi zawarł umowę ramową, a którzy odpowiadają indywidualnym potrzebom beneficjenta ostatecznego, do składania ofert na realizację Zamówienia Szczegółowego.
2.       Zaproszenia do składania ofert na realizację Zamówienia Szczegółowego wysyłane będzie Wykonawcom
w formie elektronicznej, na podany w ofercie adres poczty e-mail.
3.       W zaproszeniu do składania ofert na realizację Zamówienia Szczegółowego Zamawiający każdorazowo określi w szczególności informację o miejscu i terminie składania i otwarcia ofert a także opis przedmiotu Zamówienia Szczegółowego oraz projekt umowy na realizację Zamówienia Szczegółowego.
4.       Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie
i złożenie ofert, nie krótszy niż 2 dni licząc od dnia przekazania zaproszenia Wykonawcom.
5.       Oferta składana w wyniku zaproszenia, o którym mowa w ust. 2, nie może być mniej korzystna od oferty, którą Wykonawca złożył w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy Ramowej.
6.       Wykonawcy składają oferty w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dostarczają je na adres siedziby Zamawiającego podany przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert. Oferta powinna
być podpisana przez przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy, upoważnionego/upoważnionych
do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy,
lub udzielonym przez Wykonawcę pełnomocnictwem. Wykonawca jest obowiązany wykazać umocowanie osób, o których mowa powyżej, stosownymi dokumentami, które muszą zostać dołączone do oferty.
7.       Kryterium oceny ofert będzie cena jednostkowa za godzinę świadczenia usług terapeutycznych
i psychologicznych na rzecz beneficjenta ostatecznego.
8.       Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający informuje Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej
i przesyła Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, egzemplarze umowy o realizację Zamówienia Szczegółowego do podpisu.
9.       Wykonawca, o którym mowa w ust. 8, zobowiązany jest do podpisania i dostarczenia Umowy na realizację Zamówienia Szczegółowego do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o uznaniu jego oferty za najkorzystniejszą.
10.    Wykonawca związany jest złożoną ofertą, o której mowa w ust. 5 tj. nie może odmówić podpisania umowy, której mowa w ust. 9, pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 1 000 zł.
11.    Zmiana danych teleadresowych podanych przez Wykonawcę w ofercie, w szczególności adresu oraz adres poczty elektronicznej wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiającego pod rygorem nieważności.
 
 
§ 6
Zawieranie Umów Wykonawczych
 
1.       Umowy Wykonawcze zawierane będą z Wykonawcami, o których mowa w § 4 ust. 7 lub § 5 ust. 8, oddzielnie do każdego Zamówienia Szczegółowego.
2.       Umowy Wykonawcze zawierane będą pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Każda Umowa Wykonawcza po jej podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę zostanie załączona do Umowy Ramowej.
3.       Umowy Wykonawcze mogą być podpisywane wyłącznie przez osoby uprawnione do reprezentowania Strony lub przez osoby posiadające pisemne, stosowne pełnomocnictwo, którego oryginał musi zostać drugiej Stronie przedstawiony przed podpisaniem Umowy Wykonawczej.
4.       W braku odmiennych postanowień Umowy Wykonawczej realizacja Zamówienia Szczegółowego odbywać się będzie na warunkach określonych w § 7 i § 8 Umowy Ramowej.
5.       Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych wykonania Zamówienia Szczegółowego.
 
 
 
§ 7
Warunki realizacji Umów Wykonawczych
 
1.       Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zmówienie Szczegółowe z należytą starannością, w stopniu wymaganym od profesjonalisty, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, zgodnie
z przepisami prawa, normami określonymi w Kodeksie Etyki psychologów oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów i słusznego interesu beneficjanta ostatecznego.
2.       Sesje psychoterapeutyczne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób. Zmiana personelu możliwa jest wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie. Osoba rekomendowana przez Wykonawcę musi spełniać wymagania określone w niniejszym zamówieniu oraz udokumentować staż pracy na poziomie
nie mniejszym, niż zstępowany psychoterapeuta.
3.       Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy w zakresie koniecznym do należytego wykonania niniejszej Umowy oraz udzielanych w oparciu o nią Zamówień Szczegółowych. Komunikacja w tym zakresie może odbywać się w dowolnej formie – bezpośrednio lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania
na odległość.
4.       Wraz z zawarciem umowy na wykonania Zamówienia Szczegółowego Zamawiający przekaże Wykonawcy kopie dokumentów niezbędnych do jej wykonania.
 
§ 8
Wynagrodzenie
 
1.       Podstawę do rozliczeń finansowych z tytułu świadczenia Zamówień Szczegółowych stanowią ceny jednostkowe za jedną godzinę świadczenia usługi określone w Umowie Wykonawczej.
2.       Wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie jako iloczyn cen jednostkowych, o których mowa w ust. 1, oraz ilości rzeczywiście wykonanych godzin usług terapeutycznych i psychologicznych na rzecz beneficjenta ostatecznego w okresie realizacji Umowy Wykonawczej.
3.       Podstawą rozliczenia finansowego będzie faktura za dany miesiąc świadczenia usługi
wraz z rozliczeniem ilości godzin usług rzeczywiście świadczonych na rzecz beneficjenta ostatecznego.
4.       Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy kwoty wskazanej w dokumencie rozliczeniowym,
za miesiąc poprzedni, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania poprawnej pod względem formalnym
i rachunkowym faktury, na wskazany tam rachunek bankowy.
5.       Za dzień uiszczenia wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6.       Zamówienia Szczegółowe będą podlegały odbiorowi przez osobę uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą na podstawie zatwierdzenia (złożenia podpisu) rozliczenia, o którym mowa w ust. 3.
7.       Zamawiający ma prawo zrezygnować z realizacji części przedmiotu Umowy Wykonawczej poprzez złożenie Wykonawcy stosownego oświadczenia na piśmie. W takiej sytuacji zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie tej części przedmiotu Umowy Wykonawczej, która została wykonana do chwili otrzymania przez Wykonawcę stosownego oświadczenia.
 
§ 9
Nadzór i kontrola
 
1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawowania nadzoru nad realizacją niniejszej umowy oraz poszczególnych Umów Wykonawczych bez wcześniejszego uzgadniania terminu, przez upoważnionego do tego pracownika ZPS w Gdyni, a w szczególności do:
1)    kontroli dokumentacji potwierdzających sposób realizacji umowy,
2)    kontroli terminowości świadczenia usług terapeutycznych i psychologicznych.
2.    W ramach nadzoru i kontroli, o których mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Zamawiającego lub osoby upoważnione przez Zamawiającego mają prawo do badania wszelkich dokumentów oraz innych nośników informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości realizacji umowy oraz Umów Wykonawczych, oraz mogą żądać udzielania ustnie lub na piśmie wszelkich informacji dotyczących wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie upoważnionego pracownika Zamawiającego lub osoby upoważnione przez Zamawiającego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić, wraz z możliwością ich kopiowania, wszelkie dokumenty oraz inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez tą osobę.
 
§ 10
Ochrona danych osobowych
 
1.     Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę poufności i bezpieczeństwa danych osobowych beneficjentów ostatecznych.
2.     Wykonawca zobowiąże pisemnie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy do zachowania tajemnicy służbowej wobec informacji i danych osobowych pozyskanych w trakcie realizacji umowy
oraz Umów Wykonawczych.
3.     W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy oraz Umów Wykonawczych i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiające powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych
przez Zamawiającego, na podstawie odrębnej umowy, która określi w szczególności zakres przetwarzania oraz wykaz zbiorów, jakie Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania.
4.     Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36, 37-39 ustawy
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).
 
§ 11
Rozwiązanie i zmiany Umowy
 
1.       Zamawiający może wypowiedzieć umowę ramową ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę praw człowieka, godności osobistej lub naruszenia nietykalności cielesnej, bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu
2.       Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy Wykonawczej bez wyznaczania terminu dodatkowego
w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy ramowej lub Umowy Wykonawczej,
w szczególności, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wykona przedmiotu Umowy Wykonawczej w terminie tam określonym.
3.       W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Wykonawczej z przyczyn wskazanych w ust. 2 powyżej, Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za prace, które nie zostały zakończone.
4.       W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy ramowej nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy ramowej odstąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5.       W razie odstąpienia, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający może wskazać, że Wykonawca ma obowiązek zakończenia realizacji już zawartych Umów Wykonawczych, a Wykonawca zobowiązuje się je realizować.
6.       Wszelkie zmiany umowy ramowej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
§ 12
Postanowienia Końcowe
 
1.       Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy sądu powszechnego.
2.       Umowa ramowa zostaje sporządzona w ….. jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
3.       Integralną częścią umowy stanowi zapytanie ofertowe w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej oraz oferty Wykonawców.
4.       Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez uprawnionych przedstawicieli Stron.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Mariusz Barżykowski
Ostatnio zmodyfikował: Mariusz Barżykowski
Data wytworzenia informacji: 29.11.2018
Data udostępnienia informacji: 29.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2018 08:26 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
30.11.2018 08:25 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
30.11.2018 08:22 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
30.11.2018 08:14 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
30.11.2018 08:02 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
29.11.2018 15:03 Korekta Mariusz Barżykowski
29.11.2018 14:53 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
29.11.2018 14:47 Dodanie informacji Mariusz Barżykowski