ZAPYTANIE OFERTOWE Na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego 
 
                                                             ZAPYTANIE OFERTOWE
Na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla klientów Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni.
 
1.Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26, reprezentowana przez Pana  Przemysława Lebiedzińskiego -  Dyrektora Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „ Dziadka” ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia,: na podstawie udzielonego przez  Prezydenta Miasta Gdyni pełnomocnictwa.
tel. (58) 667 40 89, wew. 12
e-mail: a.szklarska@zpsgdynia.pl
 
2.Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego (PKE) w okresie
od 1.01.2020r. do 30.06.2020 r. dla klientów Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni.
2.W ramach programu planowanych są:
a)Konsultacje indywidualne dla uczestników PKE – 30 godzin;
b)Spotkania grupowe dla uczestników PKE - 25 cotygodniowych spotkań z grupą, w wymiarze 2,5h/ tydzień. Spotkania grupy będą realizowane przez dwóch prowadzących (62,5 godzin x 2 prowadzących)
c)Monitoring – spotkania dla rodzin uczestników PKE – w ramach godzin konsultacyjnych dla uczestników PKE, w zależności od potrzeb  
3.Wskazane w ust. 2 pkt a), b), c) wartości stanowią wyłącznie orientacyjną, przewidywaną ilość godzin świadczenia usługi w 2020 r. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do zlecenia pełnej liczby godzin.
4.W przypadku zlecenia niepełnej liczby godzin Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych usług i nie będzie on zgłaszać roszczeń co do realizacji pozostałej części. Minimalny wymiar godzin świadczonych usług wynosi w pełnym okresie realizacji przedmiotu zamówienia:
a)15 godzin konsultacji indywidualnych (jeden prowadzący);
b)23 dwuipółgodzinnych spotkań grupowych (dwóch prowadzących);
c)monitoring programu poprzez kontakt indywidualny i telefoniczny z rodzinami uczestników oraz przedstawicielami: Zespołów Interdyscyplinarnych, Policji, Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej oraz pozostałych instytucji zaangażowanych w sprawę uczestnika programu, w zależności od potrzeb
 
3.Opis przedmiotu zamówienia:
1.Prowadzenie konsultacji indywidualnych oraz spotkań grupowych dla:
a)osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
b)osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
c) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym, a które zamawiający skieruje do skorzystania z usług wykonawcy.
Prowadzenie monitoringu programu poprzez kontakt osobisty i telefoniczny z rodzinami uczestników programu oraz przedstawicielami: Zespołów Interdyscyplinarnych, Policji, Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej oraz pozostałych instytucji zaangażowanych w sprawę uczestnika programu.
3.Spotkanie jednej z osób prowadzących program z kierownikiem i zespołem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia (raz na kwartał), w celu omówienia realizacji zadania i wymiany informacji.
4.Prowadzenie listy obecności klientów oraz Kart Informacyjnych według wzoru wskazanego przez Zamawiającego;
Sporządzanie comiesięcznych oraz rocznego sprawozdania z realizacji programu według wzoru wskazanego przez Zamawiającego;
Realizowanie zamówienia w sposób zapewniający ochronę poufności i bezpieczeństwa danych osobowych klientów;
Poddanie się bieżącemu nadzorowi nad realizacją zamówienia, bez wcześniejszego uzgadniania terminu, przez upoważnionego do tego pracownika zamawiającego;
Poddawanie swojej pracy superwizji w ramach środków własnych (co najmniej raz na kwartał).
 
4.Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
5.Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi co najmniej niżej wymienione kwalifikacje:
1.ukończone studia II stopnia zakończone zdobyciem tytułu magistra na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne, w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
2.ukończone szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
3.udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W celu udokumentowania ww. warunków, Wykonawca winien przedstawić wykaz osób spełniających określone kryteria (zał. Nr 2).
6. Zawartość oferty:
1.Zamawiający wymaga, aby oferta została sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2.Kompletna oferta powinna zawierać:
a)Cenę ryczałtową brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
b)CV osób, które w imieniu wykonawcy prowadzić będą konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe,
c)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2
d)Dokumenty potwierdzające ukończenie studiów II stopnia na jednym z kierunków,
o których mowa w części 5 niniejszego zapytania ofertowego (dotyczy osób, które w imieniu wykonawcy prowadzić będą konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe)
e)Dokumenty potwierdzające ukończenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie (dotyczy osób, które w imieniu wykonawcy prowadzić będą konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe).
f)Dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dotyczy osób, które w imieniu wykonawcy prowadzić będą konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe).
g)Umowa/zaświadczenie od superwizora lub oświadczenie o korzystaniu z superwizji
3.Oferty niespełniające powyższych wymogów lub nie zawierające wszystkich wymaganych powyżej dokumentów zostaną odrzucone bez wzywania wykonawcy do ich uzupełnienia.
 
7.Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
1.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
a)cena brutto – 100 %
2.Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego przez wykonawcę w ofercie;
3.Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone
w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów, tj. posiada najniższą cenę.
 
8.Termin, miejsce i forma składania ofert:
1.Oferty należy dostarczyć w formie papierowej do siedziby zamawiającego (ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia) lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: a.szklarska@zpsgdynia.pl w terminie do dnia 13.12.2019 godz. 10:00
2.W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta pod formularzem oferty (w tym przypadku należy przesłać skan lub fotokopię oferty);
 Do oferty należy dołączyć kopie, skany lub fotokopie dokumentów, o których mowa w pkt. 6 niniejszego zapytania ofertowego.
 
9.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia) w dniu 13.12.2019 godz. 11:00.
Wykonawcy zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na podane w ofercie adresy e-mail.
 
10.Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest P. Anna Szklarska tel. 58 667 40 89 w.12
 
11.Warunki dodatkowe
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego postępowania
bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego;
2.Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert;
3.Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, którzy nie spełniają warunków udziału
w postępowaniu;
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji;
5.Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje);
6.Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą;
7.Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni;
8.Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym zostaną odrzucone;
9.Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
10.Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt,
nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez zamawiającego od postępowania ofertowego.
11.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
12.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
11. Załączniki do niniejszego zapytania:
 
                                                                                     
 
 
 
                                                                      Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
 
                                                                          ........................, dnia ..................
 
                                                              ZAMAWIAJĄCY:
 
Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26,
reprezentowaną przez Pana  Przemysława Lebiedzińskiego -  Dyrektora Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „ Dziadka” ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia,:
na podstawie udzielonego przez  Prezydenta Miasta Gdyni pełnomocnictwa.
 
                                                                  OFERTA
WYKONAWCA:
Nazwa firmy (Wykonawcy): ..........................................................................................................................................
Właściciel: ..........................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Powiat:  ……………………………………………………………. Województwo:................................................................................
NIP/REGON: ............................................................................................................................................................................
Nr kierunkowy tel./fax: …………………………………………… e-mail:.......................................................................................
 
 
1.Składam niniejszą ofertę, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami
w zapytaniu ofertowym, za cenę:
 
Wykonanie zamówienia za cenę netto     …..........................  zł/  godzina / osoba
Słownie: …..............................................................................................................................
 
Wykonanie zamówienia za cenę brutto           …....................  zł/  godzina / osoba
Słownie: …..............................................................................................................................
 
Powyższa oferta cenowa, opisuje cenę netto/brutto za godzinę realizacji zadań opisanych w pkt. 2.2 – „Przedmiot zamówienia”, w tym: konsultacje indywidualne, prowadzenie spotkań grupowych i monitoring.
 
 
2.Określona w pkt 1 powyżej cena brutto charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania w całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
3.Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
4.Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w Zapytaniu ofertowym.
5.Oświadczam, że niniejsza oferta jest wiążąca przez 30 dni od terminu jej złożenia.
 
Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553   z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.
                                              
……………………... dnia …………………                                     .........................................
                                                                                     podpis upoważnionej osoby
 
 
 
                                                                           Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
 
 
                                                                             ______________,dnia________________
 
 
Nazwa firmy (Wykonawcy): ………………………………………………………………………………………
…………………………...........................................................................................................................................
 
Oświadczam, że
•posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia;
•dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
 
                                                                WYKAZ OSÓB
 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
 
Lp. Nazwisko i imię Ukończone studia II stopnia zakończone zdobyciem tytułu magistra
(kierunek, nazwa uczelni, data
i miejsce ukończenia, uzyskany tytuł)
Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie (minimum 100h szkolenia w tym min. 50 godzin w zakresie pracy
z osobami stosującymi przemoc w rodzinie)
Kierunek, nazwa szkolenia, ilość godzin,  data i miejsce ukończenia
Doświadczenie zawodowe
(miejsca w których osoba nabyła doświadczenie, okres pracy w pełnych latach)
 

 
 
W załączeniu przedstawiam dokumenty potwierdzające informacje zawarte w niniejszym Wykazie osób, zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 6 zapytania ofertowego.
Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553   z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                ………………………………………                                                      .............................................
Miejscowość, data                                                                    Podpis upoważnionej osoby
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Danuta Ilewicz
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Ilewicz
Data wytworzenia informacji: 05.12.2019
Data udostępnienia informacji: 05.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.12.2019 09:54 Dodanie informacji Danuta Ilewicz