Zapytanie Ofertowe na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego


ZAPYTANIE OFERTOWE
Na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla klientów Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni.

                                                       Gdynia, 30.11.2018 r.


 
1.     Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26, reprezentowana przez Pana  Przemysława Lebiedzińskiego -  Dyrektora Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „ Dziadka” ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia,: na podstawie udzielonego przez  Prezydenta Miasta Gdyni pełnomocnictwa.
tel. (58) 667 40 89, wew. 12
e-mail: obsluga@zpsgdynia.pl
 
2.     Przedmiot zamówienia:

1.       Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego (PKE) w okresie
od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. dla klientów Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni.
2.       W ramach programu planowane są:
a)       Konsultacje indywidualne dla uczestników PKE – 40 godzin;
b)       Spotkania grupowe dla uczestników PKE - 50 cotygodniowych spotkań z grupą, w wymiarze 2,5h/ tydzień. Spotkania grupy będą realizowane przez dwóch prowadzących (125 godzin x 2 prowadzących)
c)       Monitoring – spotkania dla rodzin uczestników PKE - 8 godzin.  
3.       Wskazane w ust. 2 pkt a), b), c) wartości stanowią wyłącznie orientacyjną, przewidywaną ilość godzin świadczenia usługi w 2019 r. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do zlecenia pełnej liczby godzin.
4.       W przypadku zlecenia niepełnej liczby godzin Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych usług i nie będzie on zgłaszać roszczeń co do realizacji pozostałej części. Minimalny wymiar godzin świadczonych usług wynosi w pełnym okresie realizacji przedmiotu zamówienia:
a)      20 godzin konsultacji indywidualnych (jeden prowadzący);
b)      45 dwuipółgodzinnych spotkań grupowych (dwóch prowadzących);
c)       4 godziny monitoringu programu poprzez kontakt indywidualny i telefoniczny z rodzinami uczestników oraz przedstawicielami: Zespołów Interdyscyplinarnych, Policji, Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej oraz pozostałych instytucji zaangażowanych w sprawę uczestnika programu
 
3.     Opis przedmiotu zamówienia:

1.       Prowadzenie konsultacji indywidualnych oraz spotkań grupowych dla:
a)       osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
b)       osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
c)       osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym, a które zamawiający skieruje do skorzystania z usług wykonawcy.
Prowadzenie monitoringu programu poprzez kontakt osobisty i telefoniczny z rodzinami uczestników programu oraz przedstawicielami: Zespołów Interdyscyplinarnych, Policji, Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej oraz pozostałych instytucji zaangażowanych w sprawę uczestnika programu.
3.       Spotkanie jednej z osób prowadzących program z kierownikiem i zespołem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia (raz na kwartał), w celu omówienia realizacji zadania i wymiany informacji.
4.       Prowadzenie listy obecności klientów oraz Kart Informacyjnych według wzoru wskazanego przez Zamawiającego;
Sporządzanie comiesięcznych oraz rocznego sprawozdania z realizacji programu według wzoru wskazanego przez Zamawiającego;
Realizowanie zamówienia w sposób zapewniający ochronę poufności i bezpieczeństwa danych osobowych klientów;
Poddanie się bieżącemu nadzorowi nad realizacją zamówienia, bez wcześniejszego uzgadniania terminu, przez upoważnionego do tego pracownika zamawiającego;
Poddawanie swojej pracy superwizji w ramach środków własnych (co najmniej raz na kwartał).
 
4.     Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

5.     Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi co najmniej niżej wymienione kwalifikacje:
1.       ukończone studia II stopnia zakończone zdobyciem tytułu magistra na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne, w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
2.       ukończone szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
3.       udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W celu udokumentowania ww. warunków, Wykonawca winien przedstawić wykaz osób spełniających określone kryteria (zał. Nr 2).

6.     Zawartość oferty:

1.       Zamawiający wymaga, aby oferta została sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2.       Kompletna oferta powinna zawierać:
a)       Cenę ryczałtową brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
b)       CV osób, które w imieniu wykonawcy prowadzić będą konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe,
c)       Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2
d)       Dokumenty potwierdzające ukończenie studiów II stopnia na jednym z kierunków,
o których mowa w części 5 niniejszego zapytania ofertowego (dotyczy osób, które w imieniu wykonawcy prowadzić będą konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe)
e)       Dokumenty potwierdzające ukończenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie(dotyczy osób, które w imieniu wykonawcy prowadzić będą konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe).
f)        Dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dotyczy osób, które w imieniu wykonawcy prowadzić będą konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe).
g)       Umowa/zaświadczenie od superwizora lub oświadczenie o korzystaniu z superwizji
 
3.       Oferty niespełniające powyższych wymogów lub nie zawierające wszystkich wymaganych powyżej dokumentów zostaną odrzucone bez wzywania wykonawcy do ich uzupełnienia.
 
7.     Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

1.       Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
cena brutto – 100 %
2.       Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego przez wykonawcę w ofercie;
3.       Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone
w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów, tj. posiada najniższą cenę.
 
8.     Termin, miejsce i forma składania ofert:

1.    Oferty należy dostarczyć w formie papierowej do siedziby zamawiającego (ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia) lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: obsluga@zpsgdynia.pl w terminie do dnia 07.12.2018 do godz. 13:00.
2.    W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta pod formularzem oferty (w tym przypadku należy przesłać skan lub fotokopię oferty);
1.        Do oferty należy dołączyć kopie, skany lub fotokopie dokumentów, o których mowa w pkt. 6 niniejszego zapytania ofertowego.
 
 
9.      Miejsce i termin otwarcia ofert:

1.       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia) w dniu 07.12.2018 o godz. 13:30.
2.       Wykonawcy zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na podane w ofercie adresy e-mail.
 
10.     Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest P. Anna Szklarska tel. 58 667 40 89 w.12.
 
11.      Warunki dodatkowe

1.       Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego postępowania
bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
2.       Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni
to przed upływem terminu składania ofert.
3.       Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, którzy nie spełniają warunków udziału
w postępowaniu.
4.       Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
5.       Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
6.       Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
7.       Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni.
8.       Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym zostaną odrzucone.
9.       Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
10.    Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt,
nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez zamawiającego od postępowania ofertowego.
11.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
12.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
12. Załączniki do niniejszego zapytania:Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
 
     .........................................., dnia ................................
 
ZAMAWIAJĄCY:
 
Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26,
reprezentowaną przez Pana  Przemysława Lebiedzińskiego -  Dyrektora Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „ Dziadka” ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia,:
na podstawie udzielonego przez  Prezydenta Miasta Gdyni pełnomocnictwa.
 
 OFERTA

WYKONAWCA:
Nazwa firmy (Wykonawcy): ..................................................................................................................................................
Właściciel:...............................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:...............................................................................................................................................................
Powiat:  ……………………………………………………………. Województwo:..................................................................................
NIP/REGON: ............................................................................................................................................................................
Nr kierunkowy tel./fax: …………………………………………… e-mail:........................................................................................
 
 
1.       Składam niniejszą ofertę, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami
w zapytaniu ofertowym, za cenę:
 
Wykonanie zamówienia za cenę netto    …..........................  zł/  godzina / osoba
Słownie…..............................................................................................................................
 
Wykonanie zamówienia za cenę brutto         …....................  zł/  godzina / osoba
Słownie…..............................................................................................................................
 
Powyższa oferta cenowa, opisuje cenę netto/brutto za godzinę realizacji zadań opisanych w pkt. 2.2 – „Przedmiot zamówienia”, w tym: konsultacje indywidualne, prowadzenie spotkań grupowych i monitoring.
 
 
2.       Określona w pkt 1 powyżej cena brutto charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania w całości przedmiotu zamówienia,
bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
3.       Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń
oraz zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
4.       Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w Zapytaniu ofertowym.
5.       Oświadczam, że niniejsza oferta jest wiążąca przez 30 dni od terminu jej złożenia.
 
Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553   z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.


                                         
……………………...dnia…………       
                                                                       .............................
                                                                   podpis osoby upoważnionej                                                                                 


Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
 
 
                                                                               _____________________,dnia________________
 
 
Nazwa firmy (Wykonawcy): ………………………………………………………………………………………
…………………………...........................................................................................................................................
 
Oświadczam, że
•         posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia;
•         dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
 
WYKAZ OSÓB
 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

Lp. Nazwisko i imię Ukończone studia II stopnia zakończone zdobyciem tytułu magistra


(kierunek, nazwa uczelni, data i miejsce ukończenia, uzyskany tytuł)
Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (minimum 100h szkolenia w tym min. 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie)

(Kierunek, nazwa szkolenia, ilość godzin,  data i miejsce ukończenia)
Doświadczenie zawodowe


(miejsca w których osoba nabyła doświadczenie, okres pracy w pełnych latach)
 

W załączeniu przedstawiam dokumenty potwierdzające informacje zawarte w niniejszym Wykazie osób, zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 6 zapytania ofertowego.

Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553   z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.
 
 
 
 
 
...........................                                  ....................................                                                                         
Miejscowość, data                                    Podpis upoważnionej osoby
 
 
 
 
 

  
 
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Mariusz Barżykowski
Ostatnio zmodyfikował: Mariusz Barżykowski
Data wytworzenia informacji: 30.11.2018
Data udostępnienia informacji: 30.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2018 14:02 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
30.11.2018 14:00 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
30.11.2018 14:00 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
30.11.2018 13:57 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
30.11.2018 13:50 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
30.11.2018 13:48 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
30.11.2018 13:45 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
30.11.2018 13:39 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
30.11.2018 13:36 Dodanie informacji Mariusz Barżykowski