Zapytanie ofertowe na dostawy artykułów biurowych i papierniczych

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
1.Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Miasto Gdynia – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu z siedzibą przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26
Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”
ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia
tel. (58) 667 40 89, wew. 12
e-mail: a.szklarska@zpsgdynia.pl
 
2.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych i papierniczych.
 
Szczegółowy zakres zamówienia:
Dostawa towaru: po uprzednim zamówieniu telefonicznym, na koszt dostawcy.
Płatność: przelewem w terminie do 7 dni.
Przewidywana wartość zamówień przez 12 miesięcy roku 2020  to  kwota do 15 000,00
złotych (słownie do: piętnastu tysięcy pięćset zł).
 
3.Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2020 do 31.12.2020 r.
4.Oferta powinna zawierać ceny brutto przykładowych artykułów biurowych wg załączonej listy.
 
5.Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Ofertę należy wysłać drogą elektroniczną na adres: a.szklarska@zpsgdynia.pl   lub osobiście do siedziby zamawiającego lub poczta na adres zamawiającego do dnia 27.12. 2019 do godz.10:00
 
6.Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
1.Jedynym kryterium wyboru oferty jest całkowita cena zamówienia brutto.
2.Zamawiający odrzuci oferty złożone po terminie, niespełniające wymagań określonych
w niniejszym zapytaniu lub obejmujących wyłącznie część przedmiotu zamówienia.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi wykonawcami, których oferty nie zostały odrzucone.
4.Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu, umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia.
5.Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę przeznaczoną na wykonanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.
 
7.Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Anna Szklarska, tel. (58) 667 40 89, wew. 12 e-mail: a.szklarska @zpsgdynia.pl
 
8.Miejsce i termin otwarcia ofert:
1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” przy ul. Wejherowskiej 65 w Gdyni dnia 27.12. 2019 r. o godzinie 12:00.
2.Wykonawcy dostaną powiadomienie o wynikach postępowania  w formie elektronicznej, na wskazane przez siebie adresy poczty e-mail.
 
9.Warunki dodatkowe
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego postępowania
bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych mu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
2.Zamawiający zastrzega możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy oferentami.
3.Wykonawca nie może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lecz może ją wycofać. W przypadku ponownego złożenia oferty Zamawiający przyjmie jako cenę ofertową kwotę wynikającą z pierwotnie złożonej oferty.
4.Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, którzy nie spełniają warunków udziału
w postępowaniu.
5.Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
6.Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
7.Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
8.Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
9.Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt i nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia bądź unieważnienia przez Zamawiającego
od postępowania ofertowego.
10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
      
 
 

 
 
                                                                               Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego    
                                                                                  ..................., dnia ......................

                                                              ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Gdynia – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu z siedzibą przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26
Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”
ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia
 
                                                                   OFERTA
WYKONAWCA:
Nazwa firmy (Wykonawcy): ..........................................................................................................................................
Właściciel: ..........................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ..........................................................................................................................................
Powiat:  ……………………………………………………………. Województwo:................................................................................
NIP/REGON: .......................................................................................................................................... 
Nr kierunkowy tel./fax: …………………………………………… e-mail:.......................................................................................
1.Składam niniejszą ofertę, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami
określonymi w zapytaniu ofertowym, za cenę : wg załączonej listy.  
 
2.Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia
3.Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w Zapytaniu ofertowym.
4.Oświadczam, że
a)posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
b)dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,
 
Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553   z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.
     
                                                                                  …………………………………………………
 ……………………... dnia …………………                                                                                                                                                                                     podpis upoważnionej osoby
 
 
 
 
                                                            Lista do wyceny:
 
 
 
 
Asortyment: Jednostka Ilość Cena Wartość
PAPIER A4 DO DRUKARKI 80G 5 RYZ OP. 10
DŁUGOPIS NIEBIESKI INK JOY SZT 10
KOREKTOR W PISAKU SZT 10
TECZKI BIAŁE Z GUMKĄ 100 SZT OP. 1
BLOK BIUROWY W KRATKĘ  A5 100kart. SZT 10
SEGREGATOR A4 B75 mm SZT 10
SKOROSZYT PLASTIKOWY TWARDY A 4 KOLOR 20SZT  OP 1
KOSZULKI NA DOKUMENTY A4 100SZT OP 1
OBWOLUTA "L"  25 SZT. OP 1
KOPERTY C5 BIAŁE SAMOKLEJĄCE Z PASKIEM 500 szt OP 1

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Danuta Ilewicz
Data wytworzenia informacji: 19.12.2019
Data udostępnienia informacji: 19.12.2019