Zapytanie Ofertowe dostawy warzyw, owoców świeżych i ich przetworów, artykuły spożywcze suche i nabiał

Gdynia, 21.12. 2018 r.
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
1.    Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miasto Gdynia – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu z siedzibą przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26
Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”
ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia
tel. (58) 667 40 89, wew. 12
e-mail: obsluga@zpsgdynia.pl
 
2.    Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw i owoców świeżych i ich przetworów, artykułów spożywczych suchych  i nabiału.
 
Szczegółowy zakres zamówienia:

Dostawa towaru: po uprzednim zamówieniu telefonicznym, na koszt dostawcy.

Płatność: przelewem w terminie do 7 dni.
 
3.    Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2019 do 31.12.2019 r.

4.    Oferta powinna zawierać:

5.    Załącznik nr 1
6.    Załącznik nr 2 z wypełnioną rubryką CENA.
 
7.    Sposób przygotowania oferty:

1.       Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2.       Ofertę należy wysłać drogą elektronicznąnaadres: obsluga@zpsgdynia.pl   lub osobiście do siedziby zamawiającego lub poczta na adres zamawiającego
do dnia 28.12. 2018 do godz.14:00      
 
8.    Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

1.       Jedynym kryterium wyboru oferty jest całkowita cena zamówienia brutto.
2.       Zamawiający odrzuci oferty złożone po terminie, niespełniające wymagań określonych w niniejszym zapytaniu lub obejmujących wyłącznie część przedmiotu zamówienia.
3.       Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi wykonawcami, których oferty
nie zostały odrzucone.
4.       Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu, umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia.
5.       Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę przeznaczoną na wykonanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.
 
9.    Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Anna Szklarska, tel. (58) 667 40 89, wew. 12 e-mail: obsluga @zpsgdynia.pl
 
10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

1.       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”
przy ul. Wejherowskiej 65 w Gdyni dnia 28.12.2018 o godzinie 14:30.
2.       Wykonawcy dostaną powiadomienie o wynikach postępowania  w formie elektronicznej, na wskazane przez siebie adresy poczty e-mail.
 
11. Warunki dodatkowe

1.       Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego postępowania
bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych mu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
2.       Zamawiający zastrzega możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy oferentami.
3.       Wykonawca nie może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lecz może ją wycofać. W przypadku ponownego złożenia oferty Zamawiający przyjmie jako cenę ofertową kwotę wynikającą z pierwotnie złożonej oferty.
4.       Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, którzy nie spełniają warunków udziału
w postępowaniu.
5.       Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
6.       Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
7.       Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
8.       Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
9.       Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt i nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia bądź unieważnienia przez Zamawiającego
od postępowania ofertowego.
10.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
      
 
 Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego    

.........................................., dnia ................................

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Gdynia – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu z siedzibą przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26
Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”
ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia
 
OFERTA

WYKONAWCA:
Nazwa firmy (Wykonawcy): ..................................................................................................................................................
Właściciel:...............................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:.......................................................................................
Powiat:  …………..................Województwo:.....................................................
NIP/REGON: ..............................................................................................
Nr kierunkowy tel./fax: …………………………………………… e-mail:..............................

1.       Składam niniejszą ofertę, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, za cenę : wg załączonej listy.  
 
2.       Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń
oraz zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia
3.       Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w Zapytaniu ofertowym.
4.       Oświadczam, że
a)       posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
b)      dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,
 
Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553   z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.
     
                                               …………………………………………………
 
 ……………………... dnia …………………                                                                                         podpis upoważnionej osobyZałącznik nr 2


Asortyment jednostka ilość cena wartość waga punkty
marchew kg 10 0 1 0
seler kg 2 0 1 0
por kg 2 0 1 0
ziemniaki kg 15 0 1 0
kapusta kiszona kg 5 0 0,5 0
ogórki kiszone kg 3 0 0,5 0
kapusta biała kg 1 0 0,5 0
groszek
kons. 2600 g
szt 10 0 0,5 0
fasola 
czerwona 400 g
szt 12 0 0,5 0
kukurydza 
kons. 400 g
szt 12 0 0,5 0
koperek świeży 
pęczek
szt 10 0 0,5 0
pietruszka 
zielona pęczek
szt 10 0 0,5 0
jabłka deserowe
15 kg
op 1 0 1 0
gruszki 
konferencja 15 kg
op 1 0 0,5 0
ryż biały kg kg 10 0 0,5 0
kasza wiejska kg 10 0 0,5 0
makaron 
spagetti kg
kg 12 0 0,5 0
makaron 
pełnoziarnisty
400 g
op 20 0 0,5 0
mąka tortowa
1kg
op 10 0 1 0
mąka 
ziemniaczana 1 kg
op 10 0 0,5 0
bułka tarta 500 g op 10 0 0,5 0
cukier kryształ 
1 kg
op 10 0 1 0
cukier
trzcinowy 0,5 kg
op 10 0 0,5 0
cukier puder
0,5 kg
op 10 0 0,5 0
dzem
truskawkowy 1L
szt 10 0 0,5 0
olej kujawski 1L szt 30 0 1 0
koncentrat
pomidorowy 800 g
szt 12 0 0,5 0
musztarda 
tuba 500 g
szt 10 0 0,5 0
ketchup 
tuba 500 g
szt 10 0 0,5 0
jogurt naturalny
1 kg
szt 6 0 0,5 0
mleko UHT 
3,2 % 1L
szt 36 0 1 0
śmietanka UHT
18 % 500 ML
szt 12 0 0,5 0
śmietanka UHT
36 % 500 ML
szt 12 0 0,5 0
jaja L - 
naświetlane 
prom.uv-c
szt 90 0 1 0
pieprz mielony
20 g  x 25
op 1 0 0,5 0
papryka słodka 
20 g x 25
op 1 0 0,5 0
majeranek
20 g x 25
op 1 0 0,5 0
czosnek 
główka
op 10 0 0,5 0

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Mariusz Barżykowski
Ostatnio zmodyfikował: Mariusz Barżykowski
Data wytworzenia informacji: 21.12.2018
Data udostępnienia informacji: 21.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2018 10:06 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
21.12.2018 10:03 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
21.12.2018 10:01 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
21.12.2018 10:00 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
21.12.2018 09:49 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
21.12.2018 09:25 Aktualizacja treści Mariusz Barżykowski
21.12.2018 09:20 Dodanie informacji Mariusz Barżykowski