Poradnictwo w formir superwizji merytorycznej dla psychoterapeutów-stażystów dla Psychoterapeutów Par i Rodzin.


 
                                                          ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup usługi poradnictwa w formie superwizji merytorycznej dla psychoterapeutów-stażystów w ramach Programu Stażowego dla Psychoterapeutów Par i Rodzin realizowanego przy Zespole Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni.
 
1.Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26 reprezentowana przez Pana Przemysława Lebiedzińskiego- Dyrektora Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia
tel. 58 667 40 89 w.12,  e-mail: a.szklarska@zpsgdynia.pl
 
2.Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest koordynacja i prowadzenie Programu Stażowego dla Psychoterapeutów Par i Rodzin (PSPPiR) realizowanego przy ZPS w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020
2.W ramach programu planowanych jest:
a)60 godzin usługi superwizji merytorycznej dla 6 psychoterapeutów – stażystów współpracujących z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w ramach Programu Stażowego dla Psychoterapeutów Par i Rodzin
b)2 godziny szkolenia dla psychoterapeutów stażystów
3.Wskazane w ust. 2 pkt a), b), c) wartości stanowią wyłącznie orientacyjną, przewidywaną ilość godzin  świadczenia usługi w 2020 r. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do zlecenia pełnej liczby godzin.
4.W przypadku zlecenia niepełnej liczby godzin Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych usług i nie będzie on zgłaszać roszczeń co do realizacji pozostałej części.
 
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1.Przeprowadzenie rekrutacji w ramach PSP i wyłonienie 6 psychoterapeutów stażystów, zgodnie z kryteriami zawartymi w dokumencie „Program Stażu Zawodowego dla Kształcących się Psychoterapeutów Par i Rodzin”.
2.Przeprowadzenie dwóch, 1-godzinnych spotkań, kolejno na wprowadzeniu do programu stażowego, na temat  spójności metod pracy w ramach programu stażowego oraz po zakończeniu programu, celem podsumowania rocznej pracy i omówienia jej wyników.
3.Prowadzenie superwizji merytorycznych dla psychoterapeutów- stażystów:
a) przez superwizję merytoryczną zamawiający rozumie regularne konsultowanie pracy z klientem i innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków psychoterapeuty – stażysty w toku ustrukturyzowanej dyskusji z zewnętrznym specjalistą w celu zachowania i wzmocnienia ich kompetencji zawodowych oraz utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług.
b) usługi superwizji będą świadczone w formie 2,5 godzinnych spotkań grupowych, z częstotliwością 2 spotkań w miesiącu.
c) Sesje superwizyjne będą odbywały się w siedzibie SOW i OIK przy ul. Biskupa Dominika 25 w Gdyni, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.
d) Wykonawca obowiązany będzie do prowadzenia ewidencji godzin według wzoru wskazanego przez Zamawiającego.
4.Nadzorowanie dokumentacji prowadzonej przez stażystów.
5.Dokonanie ewaluacji skuteczności realizowanego Programu Stażowego w oparciu o badania i przedstawienie sprawozdania w formie pisemnej.
6.Realizowanie zamówienia w sposób zapewniający ochronę poufności i bezpieczeństwa danych osobowych klientów;
7.Poddanie się bieżącemu nadzorowi nad realizacją zamówienia, bez wcześniejszego uzgadniania terminu, przez upoważnionego do tego pracownika zamawiającego;
 
4.Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
5.Wymagania kwalifikacyjne personelu zatrudnionego przy bieżącej realizacji zamówienia:
 
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającą następujące kwalifikacje
i doświadczenie:
a)Certyfikat psychoterapeuty PTP;
b)Min. 5- letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii par i rodzin.
c)Min. 3-letnie doświadczenie pracy terapeutycznej z pacjentami placówek o profilu interwencyjnym, udzielającym wsparcia w kryzysowych sytuacjach (Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Poradnie Zdrowia Psychicznego, itp.)
2.W celu udokumentowania ww. warunków, Wykonawca winien przedstawić wykaz osób spełniających kryteria wyszczególnione w pkt. 1 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i przeszkolenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Wykaz osób należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
 
6.Zawartość oferty:
1.Zamawiający wymaga, aby oferta oraz załączniki do niej zostały sporządzone wyłącznie na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zapytania.
2.Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3.Kompletna oferta powinna zawierać:
a)Cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, na którą składają się wszelkie koszty związane z wykonaniem i przekazaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszty: pośrednie, planowany zysk, dojazdu, podatków, opłat, ubezpieczenia, wynikające z usuwania wad i usterek, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, osobowe i wszelkie inne koszty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1);
b)Wypełniony wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje opisane w pkt. 5.1.
4.Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw wymaganych w treści niniejszego zapytania lub złoży dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa nieaktualne lub zawierające błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę w terminie przez siebie wskazanym do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia tych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.
 
7.Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
1.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100 %,
2.Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonej przez wykonawcę w ofercie;
3.Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone
w niniejszy zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów, tj. uzyska najwięcej punktów.
 
8.Termin, miejsce i forma składania ofert:
1.Oferty należy dostarczyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na prowadzenie Programu Stażowego dla Psychoterapeutów Par i Rodzin przy Zespole Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni” do siedziby zamawiającego (sekretariat ZPS, ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia) lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: a.szklarska@zpsgdynia.pl w terminie do dnia  11.12.2019 godz. 10:00
2.W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta pod formularzem oferty (w tym przypadku należy przesłać skan lub fotokopię oferty);
3.Do oferty należy dołączyć skany lub fotokopie dokumentów, o których mowa w pkt. 5 niniejszego zapytania ofertowego.
 
9.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia) w dniu 11.12.2019 godz. 11:00
Wykonawcy zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na podane w ofercie adresy e-mail.
 
10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Anna Szklarska –kierownik działu obsługi, tel. 58 667 40 89 wew. 12
 
11. Warunki dodatkowe
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego postępowania
bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego;
2.Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert;
3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, którzy nie spełniają warunków udziału
w postępowaniu;
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji;
5.Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje);
6.Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą;
7.Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym zostaną odrzucone;
8.Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
9.Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt,
nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez zamawiającego od postępowania ofertowego.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
11. Załączniki do niniejszego zapytania:
Załącznik – Formularz ofertowy
Załącznik – Wykaz osób
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego   
 
                                                                                     .........................., dnia ...................
          
                                                              ZAMAWIAJĄCY:
 
Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26, reprezentowaną przez Pana  Przemysława Lebiedzińskiego -  Dyrektora Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „ Dziadka” ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia,:
na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni pełnomocnictwa
 
                                                              OFERTA
 
WYKONAWCA:
Nazwa firmy (Wykonawcy): ...............................................................................................................................................
Właściciel: ..............................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ..............................................................................................................................................................
Powiat:  ……………………………………………………………. Województwo:...............................................
NIP/REGON: .........................................................................................................................................................................
Nr kierunkowy tel./fax: …………………………………………… e-mail:...............................................................
 
1.Składam niniejszą ofertę, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami
określonymi w zapytaniu ofertowym, za cenę:
 
Wykonanie zamówienia za cenę netto….........................................zł/1 godzina
Słownie: …..............................................................................................................................
 
Wykonanie zamówienia za cenę brutto….........................................zł/1 godzina
Słownie: …..............................................................................................................................
2.Określona w pkt 1 powyżej cena brutto ma charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania w całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
3.Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
4.Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w Zapytaniu ofertowym.
5.Oświadczam, że niniejsza oferta jest wiążąca przez 30 dni od terminu jej złożenia.
 
Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553   z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.
                                                                                  ……………………... dnia ...............                                                                                                                                                                                                                                                 .............................................                                                                                                                                                                          
                                                                                    Podpis upoważnionej osoby
 
 
                                                                            Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
 
 
                                                                                    ____________,dnia________
 
 
Nazwa firmy (Wykonawcy): ………………………………………………………………………………………
…………………………...........................................................................................................................................
 
Oświadczam, że
•posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia;
•dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
 
                                                                 WYKAZ OSÓB
 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
 
Lp. Nazwisko i imię Kwalifikacje psychoterapeuty (ukończona szkoła psychoterapeutyczna, certyfikat) Doświadczenie zawodowe 
w placówkach interwencyjnych
(miejsca w których osoba nabyła doświadczenie, okres pracy w pełnych latach)
Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii par i rodzin
(miejsca w których osoba nabyła doświadczenie, okres pracy w pełnych latach)
 


 
 
Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553   z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.
 
 
                                                                                                    ....................................
 ............................                                                                
Miejscowość, data                                                                         Podpis upoważnionej osoby

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Danuta Ilewicz
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 03.12.2019
Data udostępnienia informacji: 03.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.01.2020 11:19 zmiana kategorii Michał Kowalski