Poradnictwo w formie superwizji merytorycznej dla osób zatrudnionych w SOW oraz w OIK


                                                         ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup usługi poradnictwa w formie superwizji merytorycznej dla osób zatrudnionych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Zespole Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni.
 
1.Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26 reprezentowana przez Pana Przemysława Lebiedzińskiego- Dyrektora Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia
tel. 58 667 40 89 w.12,  e-mail: a.szklarska@zpsgdynia.pl
 
2.Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie 96 godzin usługi superwizji merytorycznej (8 godzin miesięcznie) osobom, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3, 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. Nr 50, poz. 259), zatrudnionym w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gdyni (dalej: SOW) oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gdyni (dalej: OIK).
2.Przez superwizję merytoryczną zamawiający rozumie regularne konsultowanie pracy z klientem i innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków psychologa, pracownika socjalnego i terapeuty w toku ustrukturyzowanej dyskusji z zewnętrznym specjalistą w celu zachowania i wzmocnienia ich kompetencji zawodowych oraz utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług.
3.Usługi superwizji będą świadczone w formie spotkań grupowych z pracownikami OIK i SOW.
4.Sesje superwizyjne będą odbywały się w siedzibie SOW i OIK przy ul. Biskupa Dominika 25 w Gdyni, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.
5.Wykonawca obowiązany będzie do prowadzenia ewidencji godzin według wzoru wskazanego przez Zamawiającego.
6.Wskazana w pkt 1 wartość stanowi wyłącznie orientacyjną, przewidywaną liczbę godzin świadczenia usługi w 2017 r. W przypadku zlecenia niepełnej liczby godzin Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych usług i nie będzie on zgłaszać roszczeń co do realizacji pozostałej części.
7.W zależności od bieżących możliwości finansowych Zamawiającego oraz zapotrzebowania pracowników OIK i SOW na superwizję merytoryczną, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wymiarze nie przekraczającym 50% wartości określonej w pkt 1.
 
3.Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
4.Wymagania kwalifikacyjne personelu zatrudnionego przy bieżącej realizacji zamówienia:
 
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającą następujące kwalifikacje
i doświadczenie:
a)Certyfikat superwizora lub status superwizora – aplikanta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
b)minimum 5-letnie doświadczenie pracy w placówce o profilu interwencyjnym, udzielającej  krótkoterminowego wsparcia w kryzysowych sytuacjach, na stanowisku psychologa, interwenta lub terapeuty (Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie, Służba Zdrowia, Poradnie Zdrowia Psychicznego,  itp.)
c)Min.2-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu superwizji indywidualnej i/lub grupowej;
2.W celu udokumentowania ww. warunków, Wykonawca winien przedstawić wykaz osób spełniających kryteria wyszczególnione w pkt. 1 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i przeszkolenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Wykaz osób należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
 
5.Zawartość oferty:
1.Zamawiający wymaga, aby oferta oraz załączniki do niej zostały sporządzone wyłącznie na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zapytania.
2.Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3.Kompletna oferta powinna zawierać:
a)Cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, na którą składają się wszelkie koszty związane z wykonaniem i przekazaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszty: pośrednie, planowany zysk, dojazdu, podatków, opłat, ubezpieczenia, wynikające z usuwania wad i usterek, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, osobowe i wszelkie inne koszty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1);
b)Wypełniony wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2;
d)Dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w placówce o profilu interwencyjnym, udzielającej krótkoterminowego wsparcia w kryzysowych sytuacjach (świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy wolontariackie);
e)Dokumenty potwierdzające min.2-letnie doświadczenie w prowadzeniu superwizji indywidualnej i/lub grupowej
f)Dokument potwierdzający: Certyfikat superwizora lub status superwizora – aplikanta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw wymaganych w treści niniejszego zapytania lub złoży dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa nieaktualne lub zawierające błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę w terminie przez siebie wskazanym do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia tych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.
 
6.Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
1.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100 %,
2.Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonej przez wykonawcę w ofercie;
3.Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone
w niniejszy zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów, tj. uzyska najwięcej punktów.
 
7.Termin, miejsce i forma składania ofert:
Oferty należy dostarczyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na zakup usługi poradnictwa w formie superwizji merytorycznej dla osób zatrudnionych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Zespole Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni.” do siedziby zamawiającego (sekretariat ZPS, ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia) lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: a.szklarska@zpsgdynia.pl w terminie do dnia  12.12.2019 godz. 10:00.
2.W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta pod formularzem oferty (w tym przypadku należy przesłać skan lub fotokopię oferty);
Do oferty należy dołączyć skany lub fotokopie dokumentów, o których mowa w pkt. 5 niniejszego zapytania ofertowego.
 
8.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia) w dniu  12.12.2019 godz.11:00.
Wykonawcy zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na podane w ofercie adresy e-mail.
 
9.Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Anna Szklarska –kierownik działu obsługi, tel. 58 667 40 89 wew. 12
 
10. Warunki dodatkowe
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego postępowania
bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego;
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert;
3.Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, którzy nie spełniają warunków udziału
w postępowaniu;
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji;
5.Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje);
6.Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą;
7.Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym zostaną odrzucone;
8.Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
9.Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt,
nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez zamawiającego od postępowania ofertowego.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
11. Załączniki do niniejszego zapytania:
Załącznik – Formularz ofertowy
Załącznik – Wykaz osób
 
 
 
 
 
 
                                                                   Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego   
 
                                                                      ......................., dnia ...................
          
                                                             ZAMAWIAJĄCY:
 
Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia, NIP 586-231-23-26, reprezentowaną przez Pana  Przemysława Lebiedzińskiego -  Dyrektora Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „ Dziadka” ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia,:
na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni pełnomocnictwa
 
                                                                  OFERTA
 
WYKONAWCA:
Nazwa firmy (Wykonawcy): ...............................................................................................................................................
Właściciel: ..............................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ..............................................................................................................................................................
Powiat:  ……………………………………………………………. Województwo:...............................................
NIP/REGON: .........................................................................................................................................................................
Nr kierunkowy tel./fax: …………………………………………… e-mail:...............................................................
 
1.Składam niniejszą ofertę, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami
określonymi w zapytaniu ofertowym, za cenę:
 
Wykonanie zamówienia za cenę netto….........................................zł/1 godzina
Słownie: …..............................................................................................................................
 
Wykonanie zamówienia za cenę brutto….........................................zł/1 godzina
Słownie: …..............................................................................................................................
2.Określona w pkt 1 powyżej cena brutto ma charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania w całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
3.Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
4.Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w Zapytaniu ofertowym.
5.Oświadczam, że niniejsza oferta jest wiążąca przez 30 dni od terminu jej złożenia.
 
 
 
Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553   z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.
 
 
 
 
                                                                                 ……………………... dnia ..............                                                                                                                                                                                                                                                   ...........................................
                                                                                 Podpis upoważnionej osoby
 
 
                                                                               Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
 
 
                                                                             ___________,dnia_____________
 
 
Nazwa firmy (Wykonawcy): ………………………………………………………………………………………
…………………………...........................................................................................................................................
 
Oświadczam, że
• posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia;
• dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
 
                                                              WYKAZ OSÓB
 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
 
Lp. Nazwisko i imię Kwalifikacje uprawniające do prowadzenia superwizji (certyfikat lub status aplikanta) Doświadczenie zawodowe 
w roli superwizora
(miejsca w których osoba nabyła doświadczenie, okres pracy w pełnych latach)
Doświadczenie zawodowe na stanowisku psychologa/ terapeuty
(miejsca w których osoba nabyła doświadczenie, okres pracy w pełnych latach)
 


 
 
 
Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553   z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.
 
 
 
………………………………………….                                                      ................................                                                                                                                                                                       Miejscowość, data                                                           Podpis upoważnionej osoby
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Danuta Ilewicz
Data wytworzenia informacji: 05.12.2019
Data udostępnienia informacji: 05.12.2019