zapytanie ofertowe-izolacja pionowa

Przedszkole nr 24                                                                                       
ul. Korczaka 22
81- 473  Gdynia
tel 58 622  27  51
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe nr 1/2019 z dnia 12.08.2019
dotyczy wykonania remontu w zakresie izolacji ścian fundamentowych
 
 
I.                   ZAMAWIAJĄCY
 
Przedszkole nr 24
81-473  Gdynia
ul. Korczaka 22 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zakres robót
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji ścian fundamentowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 
1.1    Roboty zewnętrzne – izolacja ścian fundamentowych na odcinkach  długości łącznej około 25,3 m. i głębokości około 2,2 m.
 
1.1.1Roboty rozbiórkowe:
 
-         rozebranie murowanych studzienek, okien piwnicznych szt. 2 (pod wykuszem)
-         demontaż doświetlaczy okiennych z polipropylenu- szt. 2 - do odzysku
-         rozebranie nawierzchni betonowej o grubości około 8 cm w niezbędnym zakresie
-         wykopy na odkład do poziomu posadowienia ław fundamentowych
z zabezpieczeniem skarpy wykopu -  zachować szczególną ostrożność w obrębie przyłącza gazu i przyłącza c.o.
-         odbicie starych tynków i oczyszczenie ścian budynku pomniżej poziomu terenu
-         wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych
 
1.1.2 Roboty wykończeniowe    
-  odgrzybienie ścian fundamentowych preparatem do zwalczania grzybów i pleśni
- zamurowanie otworów po oknach piwnicznych  do pełnej grubości ściany z cegły pełnej na   zaprawie cementowo – wapiennej (pod wykuszem)
-  wykonanie nowego tynku cementowego kat. II
- wykonanie fasety zaprawyn cementowej na styku ściany z fundamentem
- zagruntowanie ścian fundamentowych poniżej terenu i do wysokości 30 cm powyżej terenu dyspersyjną masą asfaltowo – kauczukową ( gruntownik KMB)
-  wykonanie bezspoinowej hydroizolacji pionowej z masy polimerowo- bitumicznej KMB
ścian fundamentowych poniżej terenu i do wysokości 30 cm powyżej terenu z wzmocnieniem w miejscu załamań za pomocą siatki z włókna szklanego( wykonac jedną warstwę , wkleić siatkę z włókna szklanego i położyć drugą warstwę .
-         montaż 2 doświetlaczy okiennych – z odzysku
-         docieplenie ścian fundamentowych płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS
gr. 12 cm poniżej terenu
-         wykonanie warstwy ochronnej z membrany kubełkowej zakończonej listwą dociskową
-         wykonanie na hydroizolacji w częsci cokołowej 30 cm warstwy kleju z wtopioną siatką z włókna szklanego
-         zasypanie wykopów gruntem z odkładu warstwami o grubości 15 cm.z zagęszczeniem ubijakiem mechanicznym i ukształtowanie terenu z 2% spadkiem od budynku przy uzyciu podsypki piaskowej
-         odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki o wymiarach: 20x10x6 cm na podbudowie z betonu i podsypce cementowo- piaskowej z nadaniem spadku 2% od budynku
 
1.2.Roboty wewnętrzne
 
-         naprawa tynków w pomieszczeniach piwnicznych – pomieszczenia socjalne, obieralnia warzyw ,magazyn warzyw, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie lodówek
-          
1.2.1.Roboty rozbiórkowe
 
-         skucie odparzonych,  uszkodzonych tynków ze ścian
-         skucie luźnych płytek ceramicznych ze ścian wraz z tynkiem
-         wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych
 
1.2.2. Roboty wykończeniowe
 
-          wykonanie na ścianach specjalnego tynku odprowadzającego wilgoć (tynk podkładowy Ceresit CR61 i tynk specjalistyczny Ceresit CR62)
 
Uwagi
 
-         Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie posesji elewacji, okien i pomieszczeń przedszkola przed ich zapyleniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkód na własny koszt
-         Podczas realizacji robót wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego
-         Wykonawca winien na bieżąco uzgadniać z dyrektorem placówki konkretne terminy
 i sposób prowadzenia poszczególnych robót – np. rozbiórkowych.
-         Wykonawca winien przedstrawić komplet dokumentów wraz z podpisem i informacją o użytych materiałach
 
 
 
II Wymagania dotyczące materiałów
 
Wszelkie materiały powinny być dopuszczone do stosowania w obiektach uzyteczności publicznej- w tym oświatowo- wychowawczych.
Zastosowane, materiasły powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne oraz atesty PZH
 
1.Preparat grzybobójczy
 Zwalczający grzyby domowe i pleśniowe występujące powierzchniowo na zewnątrz budynku, zawerający biocyd, nie zawierający metali ciężkich oraz chloru i nie wykazujący emisji do atmosfery np. Boramon
2.Materiały izolacyjne 
2.1.Środek gruntujacy pod izolację przeciwwodną
Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa bezrozpuszczalnikowa,  wodochronna
2.2.Środek do izolacji przeciwwodnej
Masa polimerowo – bitumiczna (KMB)
3.Polistyren ekstrudowany
- współczynnik przewodzenia ciepła^= 0,029W/m2 x K
- wytrzymałość na ściskanie – 300 kPa
- klasa reakcji na ogień - E
- sorbcja wody < 0,3%
4.Dodatki do tynku
4.1.Dodatek do zaprawy obrzutki
- poprawiający ich przyczepność do podłoży i urabialność oraz zmniejszający szybkość przesychania np. emulsja kontaktowa Ceresit CC 81
4.2.Dodatek do zaprawy tynkarskiej
 - uplastyczniający zaprawę, zwiększający paroprzepuszczalność tynku
i zapobiegający powstawaniu wykwitów solnych np. dodatek napowietrzający Ceresit CO 84
III.  Technologiczny czas wykonania – 7 tygodni .
 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
     IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  31.10.2019r.
 
     V.  OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
         
            - opatrzona pieczątką firmową,
            - posiadać datę sporządzenia,
            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.
            - cena wykonania prac w pln  – wartość brutto i netto
 
     VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
1.                  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres mailowy : p24korczak@interia.pl lub  pocztą,  bądź  dostarczona osobiście na  adres:
Przedszkole nr 24 im. J Korczaka,  ul.Korczaka 22,    81-473 Gdynia
2.                  Do dnia 30.08.2019 do godziny 10.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione z datą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty.
3.                  Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  30.08.2019r, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12.00 w siedzibie Przedszkola  Nr 24  im. J. Korczaka  w Gdyni  oraz na stronie internetowej pod adresem korczak24gdynia.edupage.org
4.                  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5.                  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6.                  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 Złożona oferta powinna zawierać :
 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: BIP Przedszkole nr 24
 
     VII. OCENA OFERT
            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
             1 - Cena 95 %
             2- okres udzielonej gwarancji na wykonane prace 5 %
 
VIII.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem
 
                                          korczak24gdynia.edupage.org
 
IX . DODATKOWE INFORMACJE
 
    Przed złożeniem ofert konieczna jest wizja lokalna pomieszczeń przeznaczonych do remontu oraz   zapoznanie się z charakterystyką dokumentacji dotycząca remontu.
Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Strzałkowska  pod numerem telefonu
 58 622 27 51 oraz 508 023 386,  adresem email: p24korczak@interia.pl
 
 
 
 Elżbieta Strzałkowska
dyrektor

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzanna Jaworska
Wprowadził informację: Sławomir Solarz
Data wytworzenia informacji: 14.08.2019
Data udostępnienia informacji: 14.08.2019