ZAPYTANIE OFERTOWE Zorganizowanie wizyty studyjnej pod nazwą „Szlak tatarski” dla uczniów wraz z opiekunami

                                                                                                 
 
                                                                           ZAPYTANIE OFERTOWE
Zorganizowanie wizyty studyjnej pod nazwą „Szlak tatarski” dla uczniów wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni w ramach projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”- dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, etap I/2019.
 
1.Dane Zamawiającego:
1.1.  Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
1.2.  Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Gdyni.
                tel. 58  761 77 00
                fax:  58 761 77 03
       email: wydz.edukacji@gdynia.pl
2. Tryb udzielania zamówienia:
Udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 21 maja - 17 czerwca 2019 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.1.    Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej związanej z przedmiotem zamówienia. Warunek posiadania kompetencji lub uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ważne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki
i Pośredników Turystycznych.
5.2. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2)    posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
6.    Kody CPV:
       63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
       63511000-4 - Organizacja wycieczek
 
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
7.1. Wykonawca winien złożyć ofertę sporządzoną w języku polskim, której zawartość stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy – o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego.
7.2. Złożenie oferty oznacza akceptację wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
7.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy).
7.5. Do oferty należy dołączyć:
·  formularz ofertowy,
·  wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych,
 
8. Miejsce oraz termin składania ofert
8.1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: j.giez@gdynia.pl, pocztą lub dostarczona osobiście do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35-37, pok.
C 100 do dnia 01.04.2019 r. do godziny 10.00.
8.2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8.3.    Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym terminie do wyjaśnień treści złożonej oferty lub uzupełnień do złożonej oferty.
 
9.    Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
 
10. Sposób obliczenia ceny
10.1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania (koszty) niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10.2. Wykonawca określi wartość oferty w uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych
do prawidłowego zrealizowania zamówienia wynikających wprost z zapytania ofertowego
i opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1.
10.3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny
lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
 
11. Kryterium oceny ofert jest cena brutto - waga 100%.
12. Ochrona danych osobowych
12.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej dane osobowe], jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marszałak Piłsudskiego 52-54, umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
12.2.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl / adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
12.3.  Dane osobowe będą przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Zorganizowanie wizyty studyjnej pod nazwą „Szlak tatarski” dla uczniów wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni w ramach projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”- dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, etap I/2019, na podstawie zapytania ofertowego.
12.4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) [dalej ustawa PZP].
12.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
12.6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
12.7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
12.8. Osoby, których dane osobowe  dotyczą, posiadają:
­         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
­         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;
­         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
­         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;
­         Osobie, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
­         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
­         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
­         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
13. Osoby do kontaktu
13.1.Justyna Giez, tel. 58 761 77 23, e-mail: j.giez@gdynia.pl
13.2.Marta Burkiewicz, tel. 58 761 77 24, e-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
 
 
 
                                                                                                                                  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 22.03.2019
Data udostępnienia informacji: 22.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2019 11:00 Aktualizacja treści Justyna Giez
01.04.2019 12:00 Dodanie informacji Justyna Giez