Zapytanie ofertowe na zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów z Gimnazjum nr 21 i Gimnazjum nr 25 w Gdyni oraz ich pracowników

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 € zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) na zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów z Gimnazjum nr 21 i Gimnazjum nr 25 w Gdyni oraz ich pracowników w ramach projektu: „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” – dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
 
 
Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów Gimnazjum nr 21
i Gimnazjum nr 25 w Gdyni oraz ich pracowników, w ramach projektu: „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni”- dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 
1.    Dane Zamawiającego:
1.1.  Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
1.2.  Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Gdyni.
tel. 58  761 77 00
fax:  58 761 77 03
email: wydz.edukacji@gdynia.pl
1.3.  Postępowanie prowadzone jest do kwoty 30.000 euro.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
3.1 Część 1: Zorganizowanie zielonej szkoły w terminie: wrzesień 2017r.
3.2 Część 2: Zorganizowanie zielonej szkoły w terminie: maj – czerwiec 2018r.
Zamawiający umożliwia składanie ofert częściowych. W związku z tym, iż zarówno w części 1,
jak i w części 2 uczestnikami wyjazdu są te same osoby, nie dopuszcza się zorganizowania zielonej szkoły w tym samym miejscu.
4.Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
4.1.W części 1: wrzesień 2017r.
4.2. W części 2: maj – czerwiec 2018r.
5. Wymagania stawiane Wykonawcą:
5.1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ważne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.
5.2. Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej.
5.3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć dzieci i opiekunów od NW w czasie podróży
i w czasie pobytu na zielonej szkole w kwocie 10 000 zł na osobę.
5.4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem zielonej szkoły kserokopię umowy ubezpieczenia.
5.5. Wykonawca jest stroną i odpowiada w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku,
za prawidłowe relacje pomiędzy ubezpieczycielem i poszkodowanym uczestnikiem wypadku lub zdarzenia losowego.
5.6. Wykonawca do oferty dołączy polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100 000,00 zł.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
6.1. Wykonawca winien złożyć ofertę sporządzoną w języku polskim, której zawartość stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy – o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego.
6.2. Złożenie oferty oznacza akceptację wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3
do niniejszego zapytania ofertowego.
6.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.4.  Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy).
6.5.  Do oferty należy dołączyć:
·  wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych,
·  opłaconą polisę,
·  aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
·  propozycję programu wyjazdu.
7. Miejsce oraz termin składania ofert
7.1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: j.giez@gdynia.pl, pocztą lub dostarczona osobiście do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35-37, pok.
C 100 do dnia 28.07.2017r. do godziny 09.00.
7.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7.3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym terminie do wyjaśnień treści złożonej oferty lub uzupełnień złożonej oferty.
8. Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
9.  Sposób obliczenia ceny
9.1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania (koszty) niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9.2. Wykonawca określi wartość oferty w uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych
do prawidłowego zrealizowania zamówienia wynikających wprost z zapytania ofertowego.
9.3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny
lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
10. Kryterium oceny ofert jest cena brutto -waga 100%.
11. Dodatkowe informacje
11.1.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: inspektor w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni – Justyna Giez, tel. 58 761 77 24, e-mail: j.giez@gdynia.pl
oraz główny specjalista w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni – Marta Burkiewicz,
tel. 58 761 77 24, e-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl.
12.   Załączniki
12.1.     Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  
12.2.     Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy,
12.3.     Załącznik nr 3 - Wzór umowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 04.07.2017
Data udostępnienia informacji: 04.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.07.2017 11:51 Aktualizacja treści Justyna Giez