Zapytanie ofertowe na: Przeprowadzenie warsztatów oraz diagnozy psychologicznej

                                                                    ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Miasta Gdyni – jednostka realizująca projekt „Zdolni  z Pomorza – GDYNIA”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zamówienia polegającego na: przeprowadzeniu warsztatów rozwijających kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów oraz przeprowadzeniu diagnozy psychologicznej uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni  z  Pomorza - GDYNIA”,  który  jest  współfinansowany  ze  środków  Unii Europejskiej    w    ramach Regionalnego    Programu    Operacyjnego   Województwa Pomorskiego    na    lata    2014-2020    (RPO    WP    2014-2020)   współfinansowanego z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.   
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Gdyni.
 
II. Tryb udzielania zamówienia:
Udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) w oparciu o rozeznanie rynku.
 
III. Opis przedmiotu zamówienia publicznego:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: przeprowadzenia warsztatów rozwijających kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów oraz przeprowadzenie diagnozy psychologicznej uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni  z  Pomorza - GDYNIA”,  który  jest  współfinansowany  ze  środków  Unii Europejskiej    w    ramach Regionalnego    Programu    Operacyjnego   Województwa Pomorskiego    na    lata    2014-2020    (RPO    WP    2014-2020)   współfinansowanego z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  
2. Szczegółowy zakres zamówienia:
a) Część 1 - przeprowadzenie warsztatów rozwijających kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów – określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
b) Część 2 - przeprowadzenie diagnozy psychologicznej uczniów szczególnie uzdolnionych – określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Zadaniem projektu jest:
a) Wyłonienie z pośród uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych osób szczególnie uzdolnionych w zakresie fizyki, matematyki, informatyki, chemii, biologii oraz nauk humanistycznych w celu zapewnienia im dodatkowych zajęć rozwijających indywidualne zainteresowania, pasje służące rozwijaniu umiejętności współpracy w zespołach projektowych;
b) Realizacja zajęć w małych grupach zgodnie z opracowanym przez nauczycieli programem, uwzględniającym indywidualny potencjał uczestników projektu, poszarzającym zakres szkolnych programów przedmiotowych;
c) Budowanie przestrzeni edukacyjnej (uczniowie, rodzice, nauczyciele, różni eksperci) pozwalającej
na szczególne wspieranie uzdolnionych uczniów, których potencjał został zidentyfikowany poprzez badania prowadzone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
d) Dla realizacji tych zadań zostają zatrudnieni nauczyciele – eksperci oraz Lokalni Opiekunowie Metodyczno-Pedagogiczni, którzy współpracując ze sobą oraz z rodzicami, innymi nauczycielami, szkołami wyższymi, zapewniają uczestnikom zajęć specjalistyczne wsparcie w rozwoju zdolności.
e) Kadra, w tym opiekun, inicjuje działania projektowo-badawcze, integrując różne dyscypliny nauki, organizuje wyjazdy studyjne, obozy naukowe, spotkania z rodzicami, prezentacje osiągnięć poszczególnych grup, monitoruje osiągnięcia uczestników, modyfikuje swoje scenariusze zajęć, zbiory zadań czy stosowane pomoce metodyczne.
f) Przedstawione zadania podlegają wsparciu i ewaluacji dokonywanych przez Lokalnych Opiekunów Metodyczno-Pedagogicznych.
 
3. Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2021 r. Wykonawca zobowiązany będzie do osobistej obecności w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Gdyni (budynek: III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP przy ul. Legionów 27). 
 
IV. Wspólny słownik Zamówień (CPV):
75000000-6 Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2021 r.

V. Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie.

VI. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania wobec wykonawcy) :
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W ramach części zamówienia nr 1 - przeprowadzenie warsztatów rozwijających kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów; Zamawiający wymaga, aby osoba realizująca zamówienie/skierowana do realizacji zamówienia posiadała:
•      Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogiczne lub psychologiczne;
•      Co najmniej 10 lat stażu pracy na stanowisku psychologa lub pedagoga;
•      Udokumentowane doświadczenie trenerskie w pracy z grupami w zakresie umiejętności społecznych, procesów grupowych i komunikacji;
•      Udokumentowane doświadczenie w pracy z uczniami zdolnymi /tutoring, mentoring, grupy psychoedukacyjne.
3. W ramach części zamówienia nr 2 - przeprowadzenie diagnozy psychologicznej uczniów szczególnie uzdolnionych; Zamawiający wymaga, aby osoba realizująca zamówienie/skierowana do realizacji zamówienia posiadała:
•      Wykształcenie wyższe magisterskie – psychologiczne,
•      Co najmniej 2 lata stażu pracy na stanowisku psychologa,
•      Udokumentowane doświadczenie w pracy z uczniami uzdolnionymi.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca winien złożyć ofertę sporządzoną w języku polskim, której zawartość stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy).
5. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera,  dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego przy  ul. Śląskiej 35-37 w Gdyni lub drogą elektroniczną na adres: m.burkiewicz@gdynia.pl, faksem na nr: 58 761 77 03,  w obowiązującym terminie.
6. Oferta powinna dotrzeć do Zamawiającego najpóźniej do dnia 08.10.2019 r., do godz. 10.00.

VIII. Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

IX. Kryterium oceny ofert jest cena brutto dla danej części zamówienia – waga 100%.

W ramach kryterium „Cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów, pozostałym ofertom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów obliczona według wzoru:
 
         Cena brutto oferty najniższej
C = ------------------------------------------- x 100 pkt
         Cena brutto oferty ocenianej
 
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę  wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
Każda z części zamówienia będzie oceniana oddzielnie.

X. Ochrona danych osobowych:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej dane osobowe], jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marszałek Piłsudskiego 52-54, umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl / adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
3. Dane osobowe będą przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: przeprowadzeniu warsztatów rozwijających kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów oraz przeprowadzeniu diagnozy psychologicznej uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni  z  Pomorza - GDYNIA”,  który  jest  współfinansowany  ze  środków  Unii Europejskiej    w    ramach Regionalnego    Programu    Operacyjnego   Województwa Pomorskiego    na    lata    2014-2020    (RPO    WP    2014-2020)   współfinansowanego z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego, prowadzonego na podstawie zapytania ofertowego.
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) [dalej ustawa PZP].
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Osoby, których dane osobowe  dotyczą, posiadają:
­          na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
­          na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;
­          na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
­          prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się,
że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;
­          Osobie, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
­          w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
­          prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
­          na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
XI. Osoby do kontaktu:
1.       Marta Burkiewicz, tel. 58 761 77 24, e-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl.
2.       Justyna Giez, tel. 58 761 77 23, e-mail: j.giez@gdynia.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 02.10.2019
Data udostępnienia informacji: 02.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 08:13 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz