Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia na potrzeby nowych miejsc przedszkolnych w ramach projektu "Gdyńskie turbo przedszkolaki..."


                                                                                                        
                                                           ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dotyczy:     udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000€ zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018 poz. 1986) na: Dostawę wyposażenia na potrzeby nowych miejsc przedszkolnych w ramach realizacji projektu: pn. „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  2014-2020.
 
1.    Dane Zamawiającego:
1.1.  Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
1.2.  Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Gdyni.
                tel. 58  761 77 00
                fax:  58 761 77 03
                email: wydz.edukacji@gdynia.pl
1.3.  Postępowanie prowadzone jest do kwoty 30.000 euro.
2. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia na potrzeby nowych miejsc przedszkolnych w ramach realizacji projektu: pn. „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  2014-2020.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
5.Zamówienie należy zrealizować w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Kody CPV:
                     37000000-8 – Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby
                                          rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
                 
6.Wymagania stawiane Wykonawcą:
6.1. Zamawiający wymaga aby dostarczone wyposażenie było fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne, zapewniające należyte bezpieczeństwo dla użytkowników, o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
6.2.Zaleca   się,   aby   dostarczone   wyposażenie zapakowane   było  w sposób uniemożliwiający uszkodzenie  produktów  w  czasie  transportu.  Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.
6.3. Wszystkie przedmioty, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy prawa, muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego oraz „jeśli dotyczy” muszą być dopuszczone do użytku w placówkach oświatowych, zawierać instrukcje obsługi w języku polskim, deklaracje zgodności CE, gwarancje i licencje niezbędne do ich prawidłowego użytkowania.
6.4. Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy przez Zamawiającego.
6.5. Dostawy należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły/przedszkola i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
6.6. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.
6.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów   jakościowych,   opisanych   w   formularzu   ofertowym.   W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
·         są uszkodzone,  posiadają wady  uniemożliwiające  używanie,  a  wady  i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
·         nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub,
·         dostarczone produkty    nie    odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod  względem    jakości,    trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca  wymieni  je  na  nowe,  prawidłowe,  na  własny koszt  w  terminie  3  dni 
od zgłoszenia przez   Zamawiającego.   Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6.8.W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści zapytania ofertowego. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszym zapytaniu lub załącznikach do zapytania ofertowego norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych na zasadach określonych poniżej:
Równoważność została przez Zamawiającego wskazana w Tabeli – w kolumnie – „Nazwa”
i „Opis” Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, poprzez wskazanie minimalnych lub oczekiwanych: zawartości, ilości, wymiarów, funkcjonalności, przeznaczenia.
 Zamawiający za produkty równoważne, rozumie produkty o parametrach wskazanych
w kolumnie – „Nazwa” i „Opis”, które odpowiadają cechom opisanym w tej kolumnie lub są lepsze od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczone są innym znakiem towarowym. W przypadku zaoferowania innych produktów, niż wyszczególnione przez Zamawiającego w kolumnie „Nazwa” i „Opis”, udowodnienie równoważności proponowanych produktów, każdorazowo spoczywa na Wykonawcy.
6.9. Dostarczony sprzęt powinien posiadać w widocznym miejscu oznaczenie (np. w formie naklejki) dotyczące współfinansowania zakupu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dostępnym na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/.
6.10. Wykonawca udzieli na wykonaną usługę nie mniej niż 24 miesięczną gwarancję, liczoną od daty odbioru sprzętu przez Zamawiającego.
7. Miejscem dostawy są właściwe szkoły/przedszkola wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
8. Oferta składa się z:
8.1.    Formularza ofertowego (wzór formularza ofertowego został określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego).
8.2.    Formularza cenowego o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do zapytania ofertowego.
8.3.    Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik 4.
8.4.    Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny
w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w Załączniku nr 1. W przypadku wskazania bazy danych,
w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski.
8.5. Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii.
8.6.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8.7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy).
9. Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
10. Ochrona danych osobowych
10.1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej dane osobowe], jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54, umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
10.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl / adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
10.3. Dane osobowe będą przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia na potrzeby nowych miejsc przedszkolnych w ramach realizacji projektu: pn. „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  2014-2020.
10.4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2018 poz. 1986) [dalej ustawa PZP].
10.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
10.6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
10.7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10.8. Osoby, których dane osobowe  dotyczą, posiadają:
§ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
§ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
§ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
§ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;
10.9. Osobie, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
§ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
§ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
§ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Sposób obliczenia ceny
11.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
11.2. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 3.
11.3. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.
11.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do  poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
11.5. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
12. Kryteria oceny ofert:
cena (C) - 100 %
13. Miejsce oraz termin składania ofert
13.1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: j.giez@gdynia.pl, pocztą lub dostarczona osobiście do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35-37, pok.
C 100 do dnia 06.12.2018 r. do godziny 10.00.
13.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
13.3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym terminie do wyjaśnień treści złożonej oferty lub uzupełnień złożonej oferty.
14. Dodatkowe informacje
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: główny specjalista w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni – Justyna Giez, tel. 58 761 77 23, e-mail: j.giez@gdynia.pl.
15. Załączniki
15.1.Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
15.2.Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
15.3.Załącznik nr 3 – Formularz cenowy
15.4.Załącznik nr 4 - Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 28.11.2018
Data udostępnienia informacji: 28.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.11.2018 12:14 Dodanie informacji Justyna Giez