zapytanie ofertowe (2) na dostawę 7 szt. laptopów w ramach projektu "Ja w Internecie"

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:     udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 € zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na: dostawę 7 szt. laptopów  w ramach projektu pn. „Ja w Internecie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
1.       Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
2.       Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Gdyni.
 
II. Tryb udzielania zamówienia:
Udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).
 
III. Opis przedmiotu zamówienia publicznego:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 szt. laptopów  w ramach projektu pn. „Ja w Internecie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 
Miejscem dostawy jest: Miejska Biblioteka Publiczna, Dział Marketingu i Promocji Literatury,
ul. Biskupa Konstantego Dominika 17, 81-402 Gdynia.
 
Warunki równoważności rozwiązań:
1. Ten sam zakres zastosowań,
2. Ta sama funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez rozwiązanie,
3. Sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym,
4. Nie gorsze parametry techniczne dotyczących trwałości, wydajności, bezpieczeństwa eksploatacji.
5. Nie gorszy poziom wsparcia technicznego oferowanego przez producenta rozwiązania równoważnego.
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Procesor co najmniej dwurdzeniowy, osiągający wynik minimum 1000 pkt w teście wydajności
CPU Benchmark;
 
2. Czas pracy na baterii umożliwiający całodzienną eksploatację (min. 6h pracy na baterii);
 
3. Pamięć RAM minimum 2GB;
 
4. Pamięć masowa minimum 32GB;
 
5. Ekran dotykowy o wielkości nie mniejszej niż 14" i rozdzielczości 1280x720 lub wyższej;
 
6. Możliwość podłączenia do sieci WiFi o standardzie co najmniej 802.11g;
 
7. Złącza i łączność: USB, HDMI lub równoważne, Bluetooth w standardzie minimum 2.0;
 
8. Zintegrowane komponenty multimedialne: kamera, mikrofon, karta audio i głośniki;
 
9. Możliwość odłączania klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu;
 
10. Oprogramowanie - Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional PL
lub równoważny.
 
11. Gwarancja - minimum 2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, możliwość zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.
 
12. Wyposażenie: mysz optyczna USB z rolką (scroll) minimum 1000 dpi; torba przeznaczona
do komputerów przenośnych z paskiem na ramię.
 
13. Zamawiający wymaga, aby sprzęt komputerowy posiadał odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
 
14. Oferowany sprzęt musi być sprawny, fabrycznie nowy i nieużywany.
 
Oferowany przez Wykonawcę sprzęt może mieć lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe.
 
IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Zamówienie należy zrealizować w terminie do 14 dni od daty zlecenia wykonania zamówienia.
 
V. Warunki udziału w postępowaniu:
Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
 
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1.      Wykonawca winien złożyć ofertę sporządzoną w języku polskim, której zawartość  stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.      Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy).
4.      Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: m.burkiewicz@gdynia.pl, pocztą lub dostarczona osobiście do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35-37, pok. C 100 do dnia 19.03.2019 r. do godziny 09.00.
5.      Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym terminie do wyjaśnień treści złożonej oferty lub uzupełnień złożonej oferty.
 
VII.         Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
 
VIII.       Kryterium oceny ofert jest:
– cena 60 %,
- odporność 10 %,
- dodatkowe wyposażenie 10 %,
- wielkość ekranu 20 %.
 
1.       Kryterium oceny ofert: cena
Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane według wzoru: P1 = (Cmin/C) x W1
gdzie:
P1 – ilość punktów obliczona dla kryterium ceny,
Cmin – cena brutto najtańszej oferty,
C – cena brutto rozpatrywanej oferty,
W1 – waga kryterium = 60,
Najniższa cena ofertowa otrzyma 60 punktów.
 
Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Należy zastosować zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. Cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 
2.       Kryterium oceny ofert: odporność
Pod pojęciem odporność, Zamawiający rozumie konstrukcję o zwiększonej odporności
na uszkodzenia mechaniczne. Zaoferowany sprzęt powinien posiadać odporność na upadek
z wysokości minimum 70 cm.
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane w następujący sposób:
- odporność na upadek z wysokości do 70 cm – 0 pkt,
- odporność na upadek z wysokości powyżej 70 cm – 10 pkt.
Wartość należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 
3.       Kryterium oceny ofert: dodatkowe wyposażenie
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowego wyposażenia, takiego jak „rysik” do każdego zakupionego komputera, Zamawiający przyzna dodatkowe 10 pkt.
 
 
4.       Kryterium oceny ofert: wielkość ekranu
Zamawiający wymaga ekranu dotykowego o wielkości nie mniejszej niż 14”.
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane w następujący sposób:
- wielkość ekranu do 14” – 0 pkt,
- wielkość ekranu powyżej 14” – 20 pkt,
Wartość należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

IX.           Osoby do kontaktu:
    Justyna Giez, tel. 58 761 77 23, e-mail: j.giez@gdynia.pl.
    Marta Burkiewicz, tel. 58 761 77 24, e-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl.
 
X.             OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu [dalej dane osobowe], jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia
81-382, Al. Marszałek Piłsudskiego 52-54, umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
2.    W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować
się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl / adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
3.    Dane osobowe będą przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę 7 szt. laptopów  w ramach projektu pn. „Ja w Internecie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, prowadzonym, na podstawie zapytania ofertowego.
4.    Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) [dalej ustawa PZP].
5.    Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia
i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
6.    Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
7.    W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8.    Osoby, których dane osobowe  dotyczą, posiadają:
­         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
­         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;
­         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
­         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się,
że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;
­         Osobie, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
­         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
­         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
­         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 11.03.2019
Data udostępnienia informacji: 11.03.2019