Zaprojektowanie, wytworzenie i montaż 14 tablic informacyjnych i pamiątkowych- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni


Zaprojektowanie, wytworzenie i montaż 14 tablic informacyjnych oraz zaprojektowanie, wytworzenie i montaż 14 tablic pamiątkowych w ramach projektu pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni.
 

Gmina Miasta Gdyni zamierza udzielić zamówienia publicznego do 30 000 € na usługę zaprojektowania oraz wytworzenia i montażu 14 tablic informacyjnych oraz zaprojektowanie, wytworzenie i montaż 14 tablic pamiątkowych.
 
1.      Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowany przez Wykonawcę usługi będzie 
    obejmował:
1)     opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu graficznego tablicy informacyjnej
        i tablicy pamiątkowej,
2)  wytworzenie oraz montaż tablic informacyjnych przy 14 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Gdyni
      (łącznie 14 szt.),
3) demontaż 14 szt. tablic informacyjnych trwale związanych z gruntem wraz z uporządkowaniem terenu,
4)    wytworzenie oraz montaż tablic pamiątkowych na 14 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Gdyni, w tym:
a.  tablice formatu A3 - 13 szt.
b.  tablica formatu A4 – 1 szt.

2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania usługi stanowią dyspozycje zawarte w punkcie 3 i 4 zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3.   Termin realizacji usługi:
3.1 Etap I - Zaprojektowanie i wytworzenie 7 szt. tablic informacyjnych oraz ich montaż przed budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi przy ul.: Zielonej 32 A, Zielonej 32 B, Wójta Radtkego 44, Ujejskiego 23, Zamenhofa 9, Zamenhofa 13 i  Opata Hackiego 31 – do 27 października 2017r. + okres gwarancji do listopada 2019r.
Bieg gwarancji dotyczącej tablic informacyjnych dla etapu I rozpocznie się po dokonaniu odbioru końcowego etapu II  i zakończy w terminie ich demontażu tj. w listopadzie 2019r.
3.2  Etap II - Wytworzenie 3 szt. tablic informacyjnych oraz ich montaż przed budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi przy ul.: Dickmana 38, Chwarznieńskiej 6 i Chwarznieńskiej 8 -  do 30  marca 2018r. + okres gwarancji do listopada 2019r.
Bieg gwarancji dotyczącej tablic informacyjnych dla etapu II rozpocznie się po dokonaniu odbioru końcowego etapu II  i zakończy w terminie ich demontażu tj. w listopadzie 2019r.
3.3  Etap III - Wytworzenie 4 szt. tablic informacyjnych oraz ich montaż przed budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi przy ul.: Kołłątaja 44, Kalksztajnów 11, Kalksztajnów 3 i Wileńskiej 93 – do 29  marca 2019r. + okres gwarancji do listopada 2019r.
Bieg gwarancji dotyczącej tablic informacyjnych dla etapu III rozpocznie się po dokonaniu odbioru końcowego etapu III  i zakończy w terminie ich demontażu tj. w listopadzie 2019r.
3.4  Etap IV - Demontaż 14 sztuk tablic informacyjnych wraz z uporządkowaniem terenu; zaprojektowanie, wytworzenie oraz montaż tablic pamiątkowych na 14 budynkach mieszkalnych – do 30 listopada 2019r. + udzielony okres gwarancji.
Bieg gwarancji dotyczącej tablic pamiątkowych dla etapu IV rozpocznie się po dokonaniu odbioru końcowego etapu IV i zakończy po okresie jej upływu.
 
4.  Płatność za faktury za usługę będzie odbywała się przelewem w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo
    wystawionej faktury.
5. Zmiana stawki VAT nie powoduje zwiększenia wartości umowy.
6. Zamawiający przewiduje wypłacać wynagrodzenie zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy
   (załącznik nr 2).
7. Obowiązki Wykonawcy usługi są określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do  niniejszego
    zapytania.
8. Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto - 80%; okres gwarancji - 20%.
9. W przypadku przyznania zamówienia Wykonawcy, który jest osobą fizyczną prowadzącą
   działalność gospodarczą, będzie on zobowiązany załączyć Oświadczenie o zatrudnieniu, którego treść stanowi
   Załącznik nr 4.
10.  Uzupełniony formularz ofertowy (zgodnie z treścią  załącznika nr 3) powinien zostać przesłany pocztą elektroniczną na adres wydz.budynkow@gdynia.pl faksem na nr: 58 668 23 02 lub dostarczona do Sekretariatu Wydziału Budynków pokój 302, II piętro, Urząd Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w terminie do dnia 20 września 2017 r., do godz. 1000.
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Grabda
Data wytworzenia informacji: 12.09.2017
Data udostępnienia informacji: 12.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2017 11:46 Informacja o wyniku Gabriela Grabda