Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu wizyjnego do akwizycji obrazów wskaźnika LCD

URE.271.5.2019                                                                                  
Gdynia, 09.08.2019 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019/URE
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu wizyjnego do akwizycji obrazów wskaźnika LCD
 
dla zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie do 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu pod nazwą: ACT-NOW: Action for Energy Efficency in Baltic Cities #R060.
 
 
1.      ZAMAWIAJĄCY
1.1.      Zamawiającym jest: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni
NIP 5862312326
1.2.      Wydział prowadzący postępowanie - Samodzielny Referat ds. Energetyki
tel. (58) 668 23 50
e-mail ref.energetyki@gdynia.pl
1.3.      Godziny urzędowania 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)
 
2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie do 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2310/15/VII/S z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie „Instrukcji udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni” (z późn. zm.).
 
3.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1.      Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu wizyjnego do akwizycji obrazów wskaźnika LCD w ramach realizacji projektu ACT-NOW #R060. Projekt współfinansowany jest ze środków europejskich w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Projekt ma na celu osiągnięcie jak największej efektywności energetycznej w budynkach, w tym celu obejmie się monitoringiem wybrane budynki, by zbierać dane na temat zużycia mediów i na ich podstawie opracować wnioski niezbędne do lepszego zarządzania energią.
3.2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wymagania dotyczące systemu wizyjnego:
1)      System wizyjny ma pozwalać na
- akwizycję obrazów z wyświetlacza licznika ciepła,
- instalację oprogramowania (aplikacji wizyjnej) do analizy obrazów i komunikacji,
- komunikację poprzez sieć Eternet TCP/IP.
2)      System będzie się składać z kamery, obiektywu, wbudowanego oświetlacza LED, obudowy oraz systemu optycznego.
3)      Aplikacja wizyjna odczytu wskazania licznika (oprogramowanie do analizy obrazu i komunikacji) zainstalowana będzie przez Zamawiającego.
4)      System musi być tak zaprojektowany, aby pozwalał na zabudowę we wnęce licznikowej, w wolnej przestrzeni (wymiary podane na szkicu).
5)      Obserwowany obszar musi obejmować panel LCD o wymiarach: szerokość 85 mm, wysokość 28 mm. Panel LCD jest typu pasywnego, monochromatyczny, na panelu wyświetlane są cyfry 7-segmentowe.
6)      Wymagana rozdzielczość kamery na panelu 0,12 mm/pixel lub mniej.
7)      Kamera powinna być typu smart, z systemem operacyjnym Windows Embedded lub IoT, wyposażona w ethernet.
8)      Obiektyw do kamery powinien być tak dobrany, żeby uzyskany obraz miał rozdzielczość na panelu 0,12 mm/pixel lub mniej.
9)      Na wyposażeniu kamery powinien znaleźć się zasilacz i dedykowane okablowanie (minimum 3 metry).
10)  Kamera, obiektyw, oświetlacz powinny być zamknięte w obudowie szczelnej na kurz.
11)  Obudowa musi umożliwiać rejestrację obrazów i odczytanie wskazań licznika przez obsługę bez demontażu. W obudowę muszą być wbudowane 2 okna:
  a) okno wewnętrzne dla kamery, pomiędzy kamerą a panelem LCD,
  b) okno zewnętrzne, przez które inkasent może realizować odczyty licznika.
12)  Kamera powinna patrzeć na panel LCD przez lustro półprzepuszczalne i okno wewnętrzne.
13)  Inkasent może patrzeć na panel przez okno zewnętrzne, lustro półprzepuszczalne i okno wewnętrzne.
14)  System zostanie zainstalowany w Szkole Podstawowej nr 23 w Gdyni, ul. A. Grottgera 19 w pomieszczeniu administracyjnym, w którym znajduje się wnęka licznikowa.
15)  Potwierdzeniem należytego wykonania zamówienia będzie zrealizowanie przez Wykonawcę akwizycji 10 obrazów o dobrym kontraście (porównywalnym z obrazem wzrokowym przy oświetleniu dziennym pomieszczenia) bez odblasków i znaczących zaciemnień na krańcach LCD zaakceptowane przez Zamawiającego.
16)  System ma realizować akwizycję obrazów o wysokim kontraście i być niezawodny w długim okresie czasu (bez serwisowy). Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na komponenty systemu wizyjnego w postaci kamery, obiektywu, oświetlacza LED, obudowy oraz systemu optycznego liczoną od dnia zatwierdzenia protokołu uruchomienia. Odpowiedzialność za poprawność pracy całego systemu wizyjnego, włącznie z zainstalowanym oprogramowaniem do analizy obrazu i komunikacji, przejmuje Zamawiający z chwilą podpisania protokołu uruchomienia.
 
4.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: do 16 tygodni od dnia podpisania umowy.
 
5.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
5.1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonych w zapytaniu prac, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5.2.      Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonych w zapytaniu prac, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – załącznik nr 1 Formularz ofertowy.
 
6.      TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
6.1.      Ofertę cenową dotyczącą przedmiotu zamówienia należy przesłać drogą elektroniczną, na załączonym wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, do dnia 25.08.2019 r., godz. 24.00 na adres: ref.energetyki@gdynia.pl.
6.2.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane przy wyborze Wykonawcy.
 
7.      OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Ewelina Barnat-Prokopiuk, stanowisko służbowe podinspektor, nr pok. 504, tel. (58) 668 23 55,
e-mail: ref.energetyki@gdynia.pl, w godz. 8.00 – 16.00;
 
8.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
8.1.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
8.2.      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
9.      OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami oceny ofert - cena oferty brutto 100%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 
10.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
10.1.  Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta we wspólnie ustalonym terminie w siedzibie Zamawiającego, w okresie związania ofertą lub po tym terminie, jeśli Wykonawca przedłuży okres związania ofertą.
10.2.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualny (nie starszy niż 6 miesięcy) odpis odpowiednio z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) dotyczący Wykonawcy.
 
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Hanna Górecka-Banasik
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 09.08.2019
Data udostępnienia informacji: 09.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.08.2019 15:09 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
09.08.2019 14:50 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik