Projekt, dostawa, instalacja i uruchomienie 4 tablic Systemu Informacji Pasażerskiej, wykonanych w technologii papieru elektronicznego (e-papier) w 4 wiatach przystankowych transportu zbiorowego zlokalizowanych w gdyńskiej dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

Zaprojektowanie, dostawa, instalacja i uruchomienie 4 tablic Systemu Informacji Pasażerskiej, wykonanych w technologii papieru elektronicznego (e-papier) w 4 wiatach przystankowych transportu zbiorowego zlokalizowanych w gdyńskiej dzielnicy Chwarzno-Wiczlino


ZAPYTANIE OFERTOWE


Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
ze zm.) na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację i uruchomienie 4 tablic Systemu Informacji Pasażerskiej, wykonanych w technologii papieru elektronicznego (e-papier) w 4 wiatach przystankowych transportu zbiorowego zlokalizowanych w gdyńskiej dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

I.     Nazwa i adres Zamawiającego:
1.    Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
2.    Wydział prowadzący postępowanie – Samodzielny Referat Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością w Urzędzie Miasta Gdyni.

II.  Tryb udzielania zamówienia:
Udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

III.   Opis przedmiotu zamówienia publicznego:
Specyfikacja techniczna tablic w technologii papieru elektronicznego (e-paper), będących przedmiotem zamówienia:
a) Wszystkie dostarczone tablice muszą być fabrycznie nowe, wykonane nie wcześniej niż w 2019 roku oraz muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie Polski,
b) Wykonawca musi zamontować 4 tablice w wiacie 4 przystanków wskazanych przez Zamawiającego,
c) Każda tablica powinna być podłączona do niezależnego źródła zasilania – akumulatora i panelu solarnego,
Wykonawca powinien zapewnić akumulator, którego pojemność początkowa nie zmniejszy się do 80% wartości początkowej w okresie co najmniej 2 lat użytkowania.
d) Tablice powinny mieć wymiary:
minimalne: 20 mm grubości, 150 mm szerokości i 400 mm wysokości,
maksymalne: 55 mm grubości, 300 mm szerokości i 800 mm wysokości,
e) Każda tablica musi być wyposażona w 4 mechaniczne przyciski służące do sterowania informacjami wyświetlanymi na ekranie rozkładu jazdy,
f) Elektronika sterująca pracą tablicy oraz elementy wyświetlające informację muszą być umieszczone we wspólnym korpusie tablicy, wykonanym z materiałów wysokiej jakości, zapewniających zarówno bezpieczeństwo dostępu, jak i odporność na ewentualne akty wandalizmu.

Tablice mają posiadać szyby ochronne i być zabezpieczone przed celowym ich odinstalowaniem przez osoby nieupoważnione.

g) Tablica powinna być wyposażona w podświetlenie;
h) Tablica powinna umożliwiać zdalne zarządzanie treścią, przy wykorzystaniu wbudowanego modemu i zainstalowanej karty SIM – transfer minimum plików graficznych w różnych formatach (np. jpg, png).

INFORMACJA NA TABLICACH
 
1. Na ekranach tablic będących przedmiotem zamówienia muszą być wyświetlane następujące informacje:
a) wszystkich dostępnych rozkładów linii komunikacyjnych organizowanych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni na wybranym przystanku,
b) możliwość zmiany wyświetlania treści za pomocą przycisków mechanicznych: wybrana linia, typ dnia (dzień powszedni, sobota, święta, itd.),
c) możliwość podglądu przebiegu trasy całej linii (wszystkich przystanków na jakich zatrzymuje się linia wraz z ulicami oraz obiektami specjalnymi – np.: objazdy – wymaganymi przez Zamawiającego),
d) możliwość zmiany treści wyświetlanego obrazu na "informacje",
e) Ekran powinien umożliwiać: wyświetlanie równolegle kilku obrazów w tym samym czasie; umożliwiać wyświetlanie obrazu w pętli oraz umożliwiać wyświetlanie treści z kodem QR.

APLIKACJA ZARZĄDZAJĄCA TREŚCIĄ NA EKRANACH

1. Aplikacja do zarządzania treścią ekranu e-papierowego musi zostać opracowana przez Wykonawcę i nieodpłatnie udostępniona Zamawiającemu.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
a) przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi aplikacji – dodawania, usuwania nowych treści oraz modyfikacji treści,
b) zapewnienia pełnego dostępu do aplikacji (modyfikacja, kopiowanie, kasowanie, tworzenie nowych plików i katalogów wraz z udostępnieniem wszelkich niezbędnych do tego celu loginów i haseł);
c) zapewnienia dostępu do aplikacji oraz wszelkiej pomocy w zakresie prawidłowego funkcjonowania aplikacji podmiotom wskazanym przez Zamawiającego w zakresie przez niego ustalonym;
d) zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności danych prezentowanych przez Zamawiającego na ekranie e-papierowym – przerwa w działaniu aplikacji nie może być dłuższa niż 4 (słownie: cztery) godziny i nie może zdarzać się częściej niż raz na 2 (słownie: dwa) tygodnie;
e) utrzymywania gotowości przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego dotyczącego awarii aplikacji:
- telefonicznie: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;
- elektronicznie: poniedziałek – piątek od 8.00 do 15.00;
f) zapewnienia poufności korespondencji prowadzonej za pomocą poczty
elektronicznej.

IV.   Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  Wykonanie przedmiotu umowy: maksymalnie do 30 września 2020r.

V.      Miejsce i adres dostawy: Urząd Miasta Gdyni, Sam. Referat Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością , ul. 10 lutego 33, 81-364 Gdynia.

VI.   Warunki udziału w postępowaniu:
Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
§  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
§  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
§  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
§  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
załącznik A5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie przedłożonych załączników wyszczególnionych w punkcie VII na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 
VII.Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna zawierać:
a) Wycenę poszczególnych kosztów wchodzących w skład zamówienia,
Wycena zamówienia powinna być przygotowana zgodnie z załącznikiem A1.
b) Wykaz dodatkowych funkcjonalności w oprogramowaniu, zgodnie z załącznikiem A2,
c) Oświadczenie o okresie udzielonej rękojmi, zgodnie z załącznikiem A3,
d) Oświadczenie o terminie realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem A4,
e) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych, zgodnie z załącznikiem A5.
2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy).
3. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: k.marszalkowska@gdynia.pl   do dnia 17.06.2020 r. do godziny 12.00.
4.    Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym terminie do wyjaśnień treści złożonej oferty lub uzupełnień złożonej oferty.
 
Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
 
VIII.  Kryterium oceny ofert jest: 
A. 50% cena oferty brutto,
B. 20% dodatkowe funkcjonalności w oprogramowaniu,
C. 15% okres udzielonej rękojmi,
Wymagany minimalny okres rękojmi wynosi 24 miesięcy,
D. 15 % termin realizacji przedmiotu zamówienia.

IX.        Osoba do kontaktu: Karolina Marszałkowska, e-mail: k.marszalkowska@gdynia.pl
 
X.           OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej dane osobowe], jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marszałek Piłsudskiego 52-54, umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
2.    W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować
się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl / adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
3.    Dane osobowe będą przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację i uruchomienie 4 tablic Systemu Informacji Pasażerskiej, wykonanych w technologii papieru elektronicznego (e-papier) w 4 wiatach przystankowych transportu zbiorowego zlokalizowanych w gdyńskiej dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
4.    Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) [dalej ustawa PZP].
5.    Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
6.    Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
7.    W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8.    Osoby, których dane osobowe  dotyczą, posiadają:
­         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
­         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
­         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
­         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;
­         Osobie, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
­         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
­         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
­         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Karolina Marszałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Marszałkowska
Data wytworzenia informacji: 03.06.2020
Data udostępnienia informacji: 03.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.06.2020 14:30 Zmiana załącznika Karolina Marszałkowska
15.06.2020 10:18 Zmiana załącznika Karolina Marszałkowska
10.06.2020 15:03 Zmiana załącznika Karolina Marszałkowska
10.06.2020 13:30 Aktualizacja treści Karolina Marszałkowska
10.06.2020 13:30 Aktualizacja treści Karolina Marszałkowska
09.06.2020 14:47 Zmiana załącznika Karolina Marszałkowska
09.06.2020 14:33 Zmiana załącznika Karolina Marszałkowska
09.06.2020 14:29 Zmiana załącznika Karolina Marszałkowska
09.06.2020 14:26 Zmiana załącznika Karolina Marszałkowska
08.06.2020 09:40 Aktualizacja treści Karolina Marszałkowska
03.06.2020 15:30 Aktualizacja treści Karolina Marszałkowska
03.06.2020 15:29 Aktualizacja treści Karolina Marszałkowska
03.06.2020 15:27 Aktualizacja treści Karolina Marszałkowska
03.06.2020 14:53 Dodanie informacji Karolina Marszałkowska