Zaprojektowania oraz wytworzenia i montażu 2 tablic informacyjno-pamiątkowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni


logo
Gmina Miasta Gdyni zamierza udzielić zamówienia publicznego do 30 000 € na usługę zaprojektowania oraz wytworzenia i montażu 2 tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni

 
 
1.      Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowany przez Wykonawcę usługi będzie obejmował:
1)      opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu graficznego tablicy informacyjno-pamiątkowej,
2)     wykonanie 2 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych o wymiarach: 800 mm wysokości, 1200 mm szerokości,
3)     montaż 2 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych na terenie miasta Gdynia, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania usługi stanowią dyspozycje zawarte w punkcie 3 i 4 zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3.      Termin realizacji usługi:
18 maja 2017r. + udzielony okres gwarancji. Bieg gwarancji rozpocznie się po dokonaniu odbioru końcowego i zakończy po okresie jej upływu.
4.      Płatność za faktury za usługę będzie odbywała się przelewem w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.
5.      Zmiana stawki VAT nie powoduje zwiększenia wartości umowy.
6.      Zamawiający przewiduje wypłacać wynagrodzenie zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy (załącznik nr 2).
7.      Obowiązki wykonawcy usługi są określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
8.      Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto - 80%; okres gwarancji-20%.
9.      W przypadku przyznania zamówienia Wykonawcy, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, będzie on zobowiązany załączyć Oświadczenie o zatrudnieniu, którego treść stanowi Załącznik nr 4.
 
10.  Uzupełniony formularz ofertowy (zgodnie z treścią  załącznika nr 3) powinien zostać przesłany pocztą elektroniczną na adres wydz.inwestycji@gdynia.pl, faksem na nr:58 668 83 02 lub dostarczony do  Urzędu Miasta Gdyni, Sekretariat Wydziału Inwestycji, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 pok. 230 w terminie do dnia 24.04.2017 r. godz. 10:00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 14.04.2017
Data udostępnienia informacji: 14.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.05.2017 10:32 dodanie indormacji Anna Stankiewicz
18.04.2017 12:58 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
18.04.2017 12:54 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
18.04.2017 09:36 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
14.04.2017 16:08 Korekta Anna Stankiewicz
14.04.2017 15:18 publikacja Anna Stankiewicz