Zakup narzędzia do przeprowadzenia branżowych symulacji biznesowych wraz z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu jego funkcjonalności

OE.271.34.2020
                                                                                                         Gdynia, dnia 17.06.2020 r.

 
                                                                           ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dotyczy:    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000€ zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 późn. zm.) na: zakup narzędzia do przeprowadzenia branżowych symulacji biznesowych wraz
z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu jego funkcjonalności w wybranych branżach dla szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj” działanie 03.03. Edukacja Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego  Funduszu  Społecznego.
 
 
I. Dane Zamawiającego:
1. Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
2. Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Gdyni.
                tel. 58  761 77 00
                fax:  58 761 77 03
       email: wydz.edukacji@gdynia.pl
 
II.  Tryb udzielania zamówienia:
Udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 późn. zm.) w oparciu o wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 
III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wdrożeniu narzędzia do przeprowadzenia branżowych symulacji biznesowych wraz z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu jego funkcjonalności w wybranych branżach dla szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj” działanie 03.03. Edukacja Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego  Funduszu  Społecznego
 
IV. Podział zamówienia na części
1.    Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
Część 1.
Wdrożenie narzędzia do przeprowadzenia branżowych symulacji biznesowych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w zakresie branż (kierunków kształcenia) realizowanych w szkole – 3 różne symulacje związane z branżami będącymi kluczowymi dla szkoły wraz z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu jego funkcjonalności.

Część 2.
Wdrożenie narzędzia do przeprowadzenia branżowych symulacji biznesowych dla Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w zakresie branż (kierunków kształcenia) realizowanych w szkole – 3 różne symulacje związane z branżami będącymi kluczowymi dla szkoły wraz z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu jego funkcjonalności.

Część 3.
Wdrożenie narzędzia do przeprowadzenia branżowych symulacji biznesowych dla Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni w zakresie branż (kierunków kształcenia) realizowanych w szkole – 1 symulacja związana z branżami będącymi kluczowymi dla szkoły wraz z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu jego funkcjonalności.
 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 
V.  Opis przedmiotu zamówienia publicznego.
     Stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 
VI. Wspólny słownik Zamówień (CPV):
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

VII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: wrzesień - grudzień 2020 r., w tym termin szkolenia: wrzesień 2020 r.
 
VIII. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania wobec wykonawcy) :
Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
IX. Obowiązki Wykonawcy dotyczące wszystkich części zamówienia:
1. Opracowanie w uzgodnieniu z koordynatorem projektu szczegółowego harmonogramu dostawy i wdrożenia symulacji oraz terminu szkolenia dla trenerów (nauczycieli).
2. Udostępnienie dla wskazanych szkół dostępu do serwisu internetowego, za pośrednictwem którego będzie możliwe korzystanie z symulacji biznesowych.
3. Poinformowanie uczestników szkolenia o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Stosowanie zasad promocji i informacji, zgodnie z wytycznymi dla projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Przeprowadzenie szkolenia przez przedstawiciela firmy, który będzie w stanie odpowiedzieć na pytania z zakresu technicznej obsługi symulacji oraz zagadnień merytorycznych związanych z symulacją.
6. Zapewnienie niezbędnych materiałów dydaktycznych na szkoleniu.
7. Zapewnienie dostępu do symulacji dla nauczycieli uczestniczących w szkoleniu.
8. Wystawienie odpowiednich zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu dla wszystkich uczestników.
9. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników podczas realizacji szkoleń, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
10.     Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 
X.  Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
XI. Kryterium oceny ofert jest cena brutto dla danej części zamówienia – waga 100%.
1. W ramach kryterium „Cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów, pozostałym ofertom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów obliczona według wzoru:
         Cena brutto oferty najniższej
C = ------------------------------------------- x 100 pkt
         Cena brutto oferty ocenianej
 
2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę  wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
3. Każda z części zamówienia będzie oceniana oddzielnie.
 
XII.Sposób obliczenia ceny
1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
2. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2.
3. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
 
XIII. Oferta składa się z:
1. Formularza ofertowego (wzór formularza ofertowego został określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego).
2. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik 2.
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy).
4.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 
XIV. Ochrona danych osobowych
1.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej dane osobowe], jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54, umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl / adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
3. Dane osobowe będą przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup narzędzia do przeprowadzenia branżowych symulacji biznesowych wraz z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu jego funkcjonalności w wybranych branżach dla szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj” działanie 03.03. Edukacja Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego  Funduszu  Społecznego
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2018 poz. 1986) [dalej ustawa PZP].
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Osoby, których dane osobowe  dotyczą, posiadają:
·      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
·      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
·      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
·      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;
9.    Osobie, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
·      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
·      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
·      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
XV. Miejsce oraz termin składania ofert
1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: j.giez@gdynia.pl, do dnia 30.06.2020 r. do godziny 10.00.
2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym terminie do wyjaśnień treści złożonej oferty lub uzupełnień złożonej oferty.
 
XVI. Dodatkowe informacje
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Justyna Giez, tel. 58 761 77 23, e-mail: j.giez@gdynia.pl.
 
XVII. Załączniki
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 18.06.2020
Data udostępnienia informacji: 18.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.07.2020 11:20 Dodanie informacji Justyna Giez