Zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do gdyńskich jednostek oświatowych w ramach projektu „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”.OE.271.21.2020                                                                                 Gdynia, dnia 25.08.2020 r.                                                                                          
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na: zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do gdyńskich jednostek oświatowych w ramach projektu „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”.
 
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
1.    Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
2.    Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Gdyni.
          tel. 58  761 77 00
          fax:  58 761 77 03
   email: wydz.edukacji@gdynia.pl
 
II.  Tryb udzielania zamówienia:
Udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 późn. zm.) w oparciu o wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 
III.   Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do gdyńskich jednostek oświatowych w ramach projektu „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”.
 
IV.  Opis przedmiotu zamówienia publicznego.
     Stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

V. Podział zamówienia na części
1.  Zamówienie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego podzielono na 3 części:
Część 1 Dostawa 5 sztuk laptopów
Część 2 Dostawa 6 sztuk projektorów multimedialnych
Część 3 Dostawa 54 sztuk tabletów
 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 
VI. Wspólny słownik Zamówień (CPV):
30213100-6    Komputery przenośne;
30232100-5    Drukarki i plotery;
32322000-6    Urządzenia multimedialne,
38652100-1    Projektory,
30195200-4    Tablice do elektronicznego powielania i akcesoria.
 
VII.Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  Zamówienie należy zrealizować w terminie: wrzesień - październik 2020r., po wcześniejszym ustaleniu dokładnej daty z dyrektorem/pracownikiem placówki oświatowej wskazanej jako miejsce dostawy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 
VIII. Warunki udziału w postępowaniu:
Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
§      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
§      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
§      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
§      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie przedłożonych załączników wyszczególnionych w punkcie IX na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 
IX.   Opis sposobu przygotowania oferty:
1.  Wykonawca winien złożyć ofertę sporządzoną w języku polskim, której zawartość 
stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy).
5. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej
na adres: j.giez@gdynia.pl do dnia 04.09.2020 r. do godziny 12.00.
6. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym terminie do wyjaśnień treści złożonej oferty lub uzupełnień złożonej oferty.
 
VII.     Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
 
VIII.  Kryterium oceny ofert jest: Kryterium oceny ofert jest cena brutto - waga 100%.
 
IX. Osoba do kontaktu: Justyna Giez, tel. 058 761 77 23, e-mail: j.giez@gdynia.pl.
 
X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej dane osobowe], jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marszałek Piłsudskiego 52-54, umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
2.    W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować
się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl / adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
3.    Dane osobowe będą przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do gdyńskich jednostek oświatowych
w ramach projektu „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego
w Gdyni”.
4.    Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) [dalej ustawa PZP].
5.    Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
6.    Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
7.    W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8.    Osoby, których dane osobowe  dotyczą, posiadają:
­        na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
­        na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
­        na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
­        prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;
­        Osobie, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
­        w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
­        prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
­        na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
XI. Załączniki
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,
Załącznik nr 4 - Projekt umowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 26.08.2020
Data udostępnienia informacji: 26.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2020 09:21 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
30.10.2020 09:21 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
30.10.2020 09:00 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
12.10.2020 09:26 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
29.09.2020 10:06 Aktualizacja treści Justyna Giez
07.09.2020 10:40 Dodanie informacji Justyna Giez