Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 4 rejestratorów wewnętrznych warunków środowiskowych wraz z oprogramowaniem

URE.271.11.2019                                                                                 Gdynia, 28.10.2019 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019/URE
 
 
 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 4 rejestratorów wewnętrznych warunków środowiskowych wraz z oprogramowaniem
 
dla zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie do 30 000 euro
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
 
 
1.      ZAMAWIAJĄCY
1.1.      Zamawiającym jest: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni
NIP 5862312326
1.2.      Wydział prowadzący postępowanie - Samodzielny Referat ds. Energetyki
tel. (58) 668 23 50
e-mail ref.energetyki@gdynia.pl
1.3.      Godziny urzędowania 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)
 
2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie do 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2310/15/VII/S z dnia 9 czerwca 2015 roku
w sprawie „Instrukcji udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni” (z późn. zm.).
 
3.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1.      Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 4 rejestratorów wewnętrznych warunków środowiskowych – temperatury, wilgotności i stężenia CO2 wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu ACT-NOW #R060.
Projekt współfinansowany jest ze środków europejskich w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Projekt ma na celu osiągnięcie jak największej efektywności energetycznej w budynkach, w tym celu obejmie się monitoringiem wybrane budynki, by zbierać dane o temperaturze, wilgotności, poziomie CO2 oraz dane na temat zużycia mediów i na ich podstawie opracować wnioski niezbędne do lepszego zarządzania energią.
3.2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Parametry ogólne :
1)      Wewnętrzny lub zewnętrzny czujnik temperatury, wilgotności i stężenia CO2.
2)      Zdalny dostęp do zapisów (zebranych danych) przez dowolną ilość komputerów - możliwość przesyłania danych przez sieć GSM oraz ewentualnie awaryjnie możliwość kopiowania danych za pomocą złącza USB.
3)      Zasilanie: akumulator i/lub baterie alkaliczne.
4)      Wyposażenie: zasilacz, akcesoria montażowe, opcjonalnie Kabel USB.
5)      Oprogramowanie do konfiguracji, zgrywania danych na komputer, prezentacji i analizy danych.
6)      Gwarancja 2 lata.
7)      Pomiary winny być prowadzone w sposób ciągły (co np. 5 minut), rejestrowane i przechowywane przez ostatni miesiąc.
8)      Rejestrator powinien być łatwy w instalacji (np. na uchwyt magnetyczny) i demontażu.
Dane techniczne:
1)   Wielkości mierzone: temperatura, wilgotność względna, stężenie CO2.
2)   Czujnik temperatury: zakres pomiarowy 10 do 40°C.
3)   Czujnik wilgotności: zakres pomiarowy 10 do 95% RH.
4)   Czujnik CO2: zakres pomiarowy 0 do 6000 ppm.
3.3.   Usługa powinna obejmować również przeszkolenie z obsługi urządzeń i oprogramowania.
3.4.      Potwierdzeniem należytego wykonania zamówienia będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół uruchomienia oraz protokół szkolenia.
 
4.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
 
5.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
5.1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonych w zapytaniu prac, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5.2.      Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonych w zapytaniu prac, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – załącznik nr 1 Formularz ofertowy.
 
6.      TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
6.1.      Ofertę cenową dotyczącą powyżej planowanego przedmiotu zamówienia należy przesłać drogą elektroniczną, na załączonym wzorze stanowiącym załącznik nr 1, do dnia 13.11.2019 r., godz. 24.00 na adres: ref.energetyki@gdynia.pl.
6.2.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane przy wyborze Wykonawcy.
 
7.      OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Ewelina Barnat-Prokopiuk, stanowisko służbowe podinspektor, nr pok. 504, tel. (58) 668 23 55,
e-mail: ref.energetyki@gdynia.pl, w godz. 8.00 – 16.00;
 
8.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
8.1.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
8.2.      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
9.      OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami oceny ofert - cena oferty brutto 100%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 
10.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
10.1.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualny (nie starszy niż 6 miesięcy) odpis odpowiednio z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) dotyczący Wykonawcy.
 
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Hanna Górecka-Banasik
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Grabowska
Data wytworzenia informacji: 28.10.2019
Data udostępnienia informacji: 28.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.11.2019 11:43 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
07.11.2019 15:10 Zmiana załącznika Agnieszka Kotłowska
07.11.2019 14:54 Zmiana załącznika Agnieszka Kotłowska