Wykonanie badań lekarskich i psychologicznych dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zmiana z dn. 28.02.2018)
 
1. Zamawiający
1.1. Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, AL. Marszałka Piłsudskiego 52/54 reprezentowana przez Katarzynę Gruszecką – Spychałę – wiceprezydenta Miasta Gdyni
1.2. Wydział prowadzący postępowanie: Wydział Polityki Gospodarczej
1.3. Postępowanie prowadzone jest do kwoty 30 000 Euro.

2. Informacje o projekcie, w ramach którego udzielane jest zamówienie
2.1. Zamówienie jest udzielane w projekcie pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” , zwanego dalej Projektem.
2.2. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2.3. Nr Projektu: RPPM.05.02.01-22-0001/17-00.
2.4. Okres realizacji projektu: od 03.04.2017r. do 31.10.2018r.

3. Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

4. Przedmiot zamówienia
4.1. Kody CPV
85147000-1  – Usługi zdrowotne świadczone dla firm
85121270-6  – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
4.2. Zamówienie podzielone zostało na 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.4. Opis przedmiotu zamówienia:
4.4.1. Część 1: Badania lekarskie
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań lekarskich wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego dla maksymalnie 50 uczestników ww. projektu, w tym:
a) dla maksymalnie 39 osób kierowanych do udziału w kursach zawodowych lub do odbycia stażu zawodowego - wstępne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, wykonane przez uprawnionych lekarzy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.2016.2067);
b) dla 1 osoby - badanie lekarskie kwalifikujące do przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacji przyspieszonej na kierowcę zawodowego, na podstawie przepisów ustawy z dn. 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2017 poz. 978), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. 2017 poz. 250) oraz ustawy z dn. 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2017 poz. 2200, art. 39j);
c) dla maksymalnie 10 osób - badania kwalifikujące do odbycia kursu na pracownika kwalifikowanego ochrony osób fizycznych i mienia, na podstawie przepisów ustawy z dn. 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2017 poz. 2213), ustawy z dn. 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz.U. 2017 poz. 1839) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2015r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U. 2015 poz. 2323).
2) Badania zakończone zostaną wydaniem orzeczenia lekarskiego.
4.4.2. Część 2: Badania psychologiczne
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań psychologicznych wraz z wydaniem orzeczenia dla maksymalnie 11 uczestników ww. projektu, w tym:
a) dla 1 osoby - badanie lekarskie kwalifikujące do przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacji przyspieszonej na kierowcę zawodowego, na podstawie przepisów ustawy z dn. 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2017 poz. 978), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014 poz. 937) oraz ustawy z dn. 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2017 poz. 2200, art. 39k);
b) dla maksymalnie 10 osób - badania kwalifikujące do odbycia kursu na pracownika kwalifikowanego ochrony osób fizycznych i mienia, na podstawie przepisów ustawy z dn. 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2017 poz. 2213), ustawy z dn. 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz.U. 2017 poz. 1839) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2015r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U. 2015 poz. 2323).
2) Badania zakończone zostaną wydaniem orzeczenia psychologicznego.
4.5. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.    
4.6. Usługi wskazane w zapytaniu ofertowym będą wykonywane na terenie Miasta Gdyni.
4.7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań stanowiących przedmiot zapytania ofertowego w czasie nie dłuższym niż dwa dni robocze.
4.8. Badania dla uczestników projektu odbywać się będą na podstawie skierowań wydawanych przez Zamawiającego. Skierowanie będzie zawierało miedzy innymi: opis stanowiska stażu lub kursu zawodowego, w tym informacje na temat występowania czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych na danym stanowisku stażu lub kursu zawodowego. Wzór skierowania stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
4.9. Wykonawca zobowiązany będzie do wydawania końcowych orzeczeń według wzorów określonych w obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.
4.10. Orzeczenia te będą wydawane w 2 egzemplarzach (jeden – otrzymuje uczestnik projektu, drugi – otrzymuje Zamawiający). Egzemplarz orzeczenia dla Zamawiającego zostanie dostarczony Zamawiającemu łącznie z fakturą za wykonanie usługi.
4.11. Badania wykonywane będą przez wykwalifikowany personel posiadający wszelkie niezbędne, wymagane przepisami prawa uprawnienia do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia.    

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
W Części 1 i Części 2: od dnia podpisania zamówienia do dnia 30 września 2018r.

6. Warunki udziału w postępowaniu
6.1. Wykonawca usług określonych w Części 1. przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykazać, że został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, co uprawnia go do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności leczniczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638).
6.2. Wykonawca musi posiadać wpis do właściwego rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
6.3. Wykonawca musi dysponować personelem zdolnym do terminowego wykonania zamówienia w zakresie posiadanych uprawnień.
6.4. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Sposób dokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu
W celu spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym Wykonawca powinien przedłożyć:
7.1. Odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);
7.2. Formularz oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
7.3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
7.4. Wykaz osób, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia (Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego).

8. Kryteria oceny ofert i sposób jej oceny
8.1. Kryterium oceny ofert – waga 100% cena
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie zamówienia.
8.2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8.3. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
8.4. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
8.5. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie Wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.
8.6. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
8.7. Wykonawca otrzyma zapłatę za faktyczną liczbę wykonanych świadczeń, według cen określonych w Załączniku nr 1 – Formularz oferty.

9. Miejsce oraz termin składania ofert
9.1. Oferta powinna być przesłana w jeden z następujących sposobów:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej – skany wypełnionych i podpisanych dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2. – 7.4. oraz odpis z właściwego rejestru, o którym mowa w pkt 7.1. należy dołączyć do wiadomości e-mail i wysłać na adres: politykagospodarcza@gdynia.pl wpisując w polu tematu wiadomości: „Oferta na wykonanie badań w ramach projektu pn. System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” lub
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Gdyni – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia lub
3) dostarczona osobiście do Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Gdyni – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości na adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, pokój 04.
9.2. Oferty należy składać w terminie do dnia 05.03.2018r. do godz. 11.00.
9.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2018r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia (sala konferencyjna).
9.4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9.5. Termin związania oferty – 30 dnia od terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty
10.1. Wykonawca powinien złożyć ofertę sporządzoną w języku polskim, której zawartość stanowić będzie formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), wykaz osób, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia (Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego) oraz inne niezbędne dokumenty.
10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w każdej Części zapytania.
10.3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
10.4. Oferty niekompletne, niezgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym lub złożone przez Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu będą podlegały odrzuceniu.

11. Wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy
11.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
11.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
11.3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru na stronie internetowej Zamawiającego.
11.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

12. Zmiana umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zmian wynikających ze zmiany umowy o dofinansowanie lub wytycznych, które mają zastosowanie w projekcie.

13. Dodatkowe informacje
13.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: inspektor w Wydziale Polityki Gospodarczej – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Monika Antkowiak – tel. 58 668 20 16, e-mail: m.antkowiak@gdynia.pl. 
13.2. Z wybranym Wykonawcą, wraz z umową na przeprowadzenie badań będących przedmiotem zamówienia, zostanie podpisana umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

14. Załączniki
14.1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
14.2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
14.3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy
14.4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
14.5. Załącznik nr 5 – Skierowanie na badania lekarskie
14.6. Załącznik nr 6 – Wykaz osób, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 21.02.2018
Data udostępnienia informacji: 21.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2018 15:11 Korekta Monika Antkowiak
28.02.2018 14:54 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
27.02.2018 15:10 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
27.02.2018 15:08 Zmiana załącznika Monika Antkowiak
27.02.2018 14:58 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
26.02.2018 12:23 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
21.02.2018 16:03 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
21.02.2018 16:01 Dodanie informacji Monika Antkowiak