Wykonanie badań lekarskich dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”


 

ZAPYTANIE OFERTOWE


MPC.271.22.2018

 
1. Zamawiający
1.1. Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, AL. Marszałka Piłsudskiego 52/54 reprezentowana przez Katarzynę Gruszecką – Spychałę – wiceprezydenta Miasta Gdyni
1.2. Wydział prowadzący postępowanie: Wydział Polityki Gospodarczej
1.3. Postępowanie prowadzone jest do kwoty 30 000 Euro.

2. Informacje o projekcie, w ramach którego udzielane jest zamówienie
2.1. Zamówienie jest udzielane w projekcie pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” , zwanego dalej Projektem.
2.2. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2.3. Nr Projektu: RPPM.05.02.01-22-0001/17-00.
2.4. Okres realizacji projektu: od 03.04.2017r. do 31.10.2018r.

3. Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

4. Przedmiot zamówienia
4.1. Kody CPV
85147000-1  – Usługi zdrowotne świadczone dla firm
4.2. Opis przedmiotu zamówienia:
4.2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań lekarskich wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego dla maksymalnie 45 uczestników ww. projektu, w tym:
a) dla maksymalnie 39 osób kierowanych do udziału w kursach zawodowych lub do odbycia stażu zawodowego - wstępne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, wykonane przez uprawnionych lekarzy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.2016.2067); przedmiot zamówienia obejmuje również inne niezbędne usługi medyczne;
b) dla 1 osoby - badanie lekarskie kwalifikujące do przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacji przyspieszonej na kierowcę zawodowego, na podstawie przepisów ustawy z dn. 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2017 poz. 978), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. 2017 poz. 250) oraz ustawy z dn. 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2017 poz. 2200, art. 39j);
c) dla maksymalnie 5 osób - badania kwalifikujące do odbycia kursu na pracownika kwalifikowanego ochrony osób fizycznych i mienia, na podstawie przepisów ustawy z dn. 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2017 poz. 2213), ustawy z dn. 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz.U. 2017 poz. 1839) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2015r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U. 2015 poz. 2323).
4.2.2. Badania zakończone zostaną wydaniem orzeczenia lekarskiego.
4.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.4. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.
4.5. Usługi wskazane w zapytaniu ofertowym będą wykonywane na terenie Miasta Gdyni.
4.6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań stanowiących przedmiot zapytania ofertowego w czasie nie dłuższym niż dwa dni robocze.
4.7. Badania dla uczestników projektu odbywać się będą na podstawie skierowań wydawanych przez Zamawiającego. Skierowanie będzie zawierało miedzy innymi: opis stanowiska stażu lub kursu zawodowego, w tym informacje na temat występowania czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych na danym stanowisku stażu lub kursu zawodowego. Wzór skierowania stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
4.8. Wykonawca zobowiązany będzie do wydawania końcowych orzeczeń według wzorów określonych w obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.
4.9. Orzeczenia te będą wydawane w 2 egzemplarzach (jeden – otrzymuje uczestnik projektu, drugi – otrzymuje Zamawiający). Egzemplarz orzeczenia dla Zamawiającego zostanie dostarczony Zamawiającemu łącznie z fakturą za wykonanie usługi.
4.10. Badania wykonywane będą przez wykwalifikowany personel posiadający wszelkie niezbędne, wymagane przepisami prawa uprawnienia do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia.    

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania zamówienia do dnia 30 września 2018r.

6. Warunki udziału w postępowaniu
6.1. Wykonawca usług będących przedmiotem zamówienia zobowiązany jest wykazać, że został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, co uprawnia go do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności leczniczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638).
6.2. Wykonawca musi posiadać wpis do właściwego rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
6.3. Wykonawca musi dysponować personelem zdolnym do terminowego wykonania zamówienia w zakresie posiadanych uprawnień.
6.4. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Sposób dokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu
W celu udokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym Wykonawca powinien przedłożyć:
7.1. Odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);
7.2. Formularz oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
7.3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
7.4. Wykaz osób, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

8. Kryteria oceny ofert i sposób jej oceny
8.1. Kryterium oceny ofert – waga 100% cena
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie zamówienia.
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 10 pkt otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie zamówienia podaną przez Wykonawcę w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do ogłoszenia), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
C =  Cmin/Cof x 10
gdzie:
Cmin – oznacza najniższą cenę z zaoferowanych
C of –  oznacza cenę w badanej ofercie
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
8.2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, musi być podana cyfrowo, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8.3. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
8.4. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
8.5. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie Wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.
8.6. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
8.7. Wykonawca otrzyma zapłatę za faktyczną liczbę wykonanych świadczeń, według cen określonych w Załączniku nr 1 – Formularz oferty.

9. Miejsce oraz termin składania ofert
9.1. Oferta powinna być przesłana w jeden z następujących sposobów:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej – skany wypełnionych i podpisanych dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2. – 7.4. oraz odpis z właściwego rejestru, o którym mowa w pkt 7.1. należy dołączyć do wiadomości e-mail i wysłać na adres: politykagospodarcza@gdynia.pl wpisując w polu tematu wiadomości: „Oferta na wykonanie badań lekarskich w ramach projektu pn. System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” lub
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Gdyni – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia lub
3) dostarczona osobiście do Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Gdyni – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości na adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, pokój 04.
9.2. Oferty należy składać w terminie do dnia 26.03.2018r. do godz. 13.00.
9.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2018r. o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia (sala konferencyjna).
9.4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9.5. Termin związania oferty – 30 dnia od terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty
10.1. Wykonawca powinien złożyć ofertę sporządzoną w języku polskim, której zawartość stanowić będzie formularz oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), wykaz osób, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) oraz inne niezbędne dokumenty.
10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na zapytanie ofertowe.
10.3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
10.4. Oferty niekompletne, niezgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym lub złożone przez Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu będą podlegały odrzuceniu.

11. Wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy
11.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
11.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
11.3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru na stronie internetowej Zamawiającego.
11.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 
12.  Zmiana umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zmian wynikających ze zmiany umowy o dofinansowanie lub wytycznych, które mają zastosowanie w projekcie.

13. Dodatkowe informacje
13.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: inspektor w Wydziale Polityki Gospodarczej – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Monika Antkowiak – tel. 58 668 20 16, e-mail: m.antkowiak@gdynia.pl. 
13.2. Z wybranym Wykonawcą, wraz z umową na przeprowadzenie badań będących przedmiotem zamówienia, zostanie podpisana umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
13.3. Wykonawcy nie przysługuje prawo do złożenia odwołania na zasadach opisanych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. Załączniki
14.1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
14.2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
14.3. Załącznik nr 3 – Wykaz osób, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia
14.4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy
14.5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
14.6. Załącznik nr 6 – Skierowanie na badania lekarskie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 19.03.2018
Data udostępnienia informacji: 19.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.03.2018 11:34 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
19.03.2018 11:33 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
19.03.2018 11:31 Dodanie informacji Monika Antkowiak