Wykonania wstępnej opinii geologicznej w celu określenia czy działka może być wykorzystana na cele budowlane

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Urząd Miasta Gdyni zaprasza Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne do 30.000 EURO na usługę wykonania wstępnej opinii geologicznej w celu określenia czy działka o numerze ewidencyjnym 2933, obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino może być wykorzystana na cele budowlane (zabudowa mieszkaniowa ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy wielorodzinnej).

1. Zamawiający

Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni, NIP 586-002-28-60
Wydział prowadzący postępowanie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
tel. (58) 668 85 53
fax (58) 668 85 02
e-mail przetargipn@gdynia.pl
Godziny urzędowania 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

2. Szczegółowy opis zamówienia

Działka nr ew. 2933 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino o powierzchni 4,0829 ha, której właścicielem jest Gmina Miasta Gdyni, w przeszłości była wykorzystywana jako wysypisko odpadów. Brak jest dokumentów, które precyzowałyby jakie rodzaje odpadów na tym terenie składowano. Teren wysypiska to zasypany fragment doliny/rozcięcia erozyjnego. Szacuje się, że maksymalnie miąższość odpadów może sięgać 10-12 m. Obecnie jest to teren zrekultywowany, pokryty drzewami i o utrudnionym dostępie do centralnej części terenu (brak jest wydzielonej drogi dojazdowej). Działka od strony północnej przylega do ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczny”, od wschodu i zachodu przylega do zalesionej części Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, od południa stromą skarpą opada do drogi gruntowej.
Zamówienie obejmuje dwa etapy:

I etap - opracowanie projektu robót geologicznych, w którym zaproponowany zostanie zakres prac i badań.

II etap – realizacja prac określonych w projekcie poprzez opracowanie opinii w formie dokumentacji geologicznej.
Realizacja prac, których celem będzie w szczególności: 
a) określenie miąższości i składu zdeponowanych odpadów oraz określenie rodzaju gruntu występującego poniżej (wiercenia powinny być zakończone około 3 m poniżej
spągu odpadów); wstępnie, do celów szacowania zakłada się, że łączny metraż wierceń nie przekroczy 150 m.b.
b) jeśli będzie to uzasadnione - wykonanie wstępnych badań zanieczyszczenia gruntu, wody gruntowej oraz wody wypływającej u podnóża skarpy wysypiska - wstępnie do celów szacowania zakłada się, że pobrane zostanie do 20 próbek gruntu w celu oznaczenia metodami akredytowanymi: oleju mineralnego (węglowodory C12-C35), metali ciężkich (As, Ba, Cr, Sn, Zn, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Hg), BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny), WWA (10 węglowodorów) oraz 2 próbki wody: gruntowej i wody wypływającej u podnóża skarpy w południowej części działki (zakres jak dla próbek gruntu oraz dodatkowo oznaczenie: zawartości jonu chlorkowego, siarczanowego, amonowego, azotanów, azotynów i fosforanów, wapnia, magnezu, oraz odczynu pH, przewodnictwa el. i zasadowości).
Przystąpienie w terminie do 21 dni, od dnia zatwierdzenia projektu przez geologa powiatowego, do realizacji objętych tym projektem prac i badań. Wykonanie opracowania opinii w formie dokumentacji geologicznej.
Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przez osobę posiadającą uprawnienia do jej sporządzenia.

3. Oferta powinna zawierać
1)     poprawnie wypełniony formularz, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2)     cenę brutto podaną w ofercie, należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.

4. Osoby upoważnione do kontaktu:
W sprawach merytorycznych:
Andrzej Narwojsz geolog powiatowy, tel. 58 668 84 90
w godz. 800-1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).
W sprawach proceduralnych:
Edyta Bortnik-Łosińska tel. 58 668 88 73, Paulina Grześ tel. 58 668 89 42, nr pok. 439, w godz. 800-1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).

5. Termin wykonania prac
I etap – 21 dni od dnia podpisania umowy
II etap – 30 dni od dnia uzyskania wyników badań laboratoryjnych należy przedłożyć opracowanie do zatwierdzenia właściwemu organowi administracji geologicznej, decyzja zatwierdzająca należyte wykonanie prac zostanie wydana w terminie 30 dni od dnia przedłożenia opracowania/opracowania z naniesionymi poprawkami, nie później niż do dnia 31.10.2019 r.

6. Termin i sposób składania ofert
Oferty należy złożyć do dnia 16.04.2019 r. do godziny 10:00 na adres e-mail: przetargipn@gdynia.pl.
 
7. Ocena ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie oceny oferty wyliczonej za pomocą następującego wzoru:
 
cena oferty najniższej
C1 =  ------------------------------------- x 10
cena oferty badanej
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę oferty.

8. Sposób i terminy płatności
Zgodnie z postanowieniami umowy (po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie przez organ administracji geologicznej).


UWAGA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert złożonych w komplecie ze wszystkimi załącznikami i podpisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 03.04.2019
Data udostępnienia informacji: 03.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.04.2019 09:24 Dodanie informacji Paulina Grześ