usługa zorganizowania jednodniowego wyjazdu edukacyjnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – GDYNIA”

Gmina Miasta Gdyni – jednostka realizująca projekt „Zdolni  z Pomorza – GDYNIA”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zamówienia polegającego na zorganizowaniu wyjazdu edukacyjnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – GDYNIA”.
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Gdyni.
 
II. Tryb udzielania zamówienia:
Udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).
 
III. Opis przedmiotu zamówienia publicznego:
1.       Przedmiotem zamówienia jest usługa: zorganizowania jednodniowego wyjazdu edukacyjnego
dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – GDYNIA”.
2.       Uczestnicy wyjazdu: uczniowie z Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego
w Gdyni (budynek: III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP przy ul. Legionów 27)
w liczbie 10 osób oraz opiekunowie w liczbie 2 osób (łącznie 12 osób).
3.       Przebieg wyjazdu:
a) zapewnienie dojazdu uczniów i opiekunów z Gdyni do Gdańska (Zamawiający dopuszcza podróż SKM);
b) zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, w tym: wystawa stała oraz wystawa czasowa (Wykonawca zapewnia bilety wstępu);
c) zwiedzanie Bazyliki Mariackiej w Gdańsku (Wykonawca zapewnia bilety wstępu),
d) zapewnienie ciepłego posiłku (minimum drugie danie i woda/sok),
e) zapewnienie powrotu uczniów i opiekunów z Gdańska do Gdyni (Zamawiający dopuszcza podróż SKM).
 
IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  luty/marzec  2019 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania wobec wykonawcy) :
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący  posiadania kompetencji lub uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych  (Dz.U.2017.1553 t.j. z dnia 2017.08.18.) oraz ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U.2017.2361 z dnia 2017.12.18).
2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1.       Wykonawca winien złożyć ofertę sporządzoną w języku polskim, której zawartość 
stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego.
2.       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.       Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy).
4.       Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera,  dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego przy  ul. Śląskiej 35-37 w Gdyni lub drogą elektroniczną na adres: m.burkiewicz@gdynia.pl, faksem na nr: 58 761 77 03,  w obowiązującym terminie.
5.       Oferta powinna dotrzeć do Zamawiającego najpóźniej do dnia 04.02.2019 r., do godz. 10.00.

VIII. Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

IX. Kryterium oceny ofert jest cena brutto dla danej części zamówienia – waga 100%.
W ramach kryterium „Cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Oferta
o najniższej cenie otrzyma 100 punktów, pozostałym ofertom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów obliczona według wzoru:

         Cena brutto oferty najniższej
C = ------------------------------------------- x 100 pkt
         Cena brutto oferty ocenianej
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę  wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
 
X. Osoby do kontaktu:
1.       Marta Burkiewicz, tel. 58 761 77 24, e-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl.
2.       Justyna Giez, tel. 58 761 77 23, e-mail: j.giez@gdynia.pl.

XI.Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej dane osobowe], jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marszałak Piłsudskiego 52-54, umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl / adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
3. Dane osobowe będą przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: zorganziowanie wyjazdu edukacyjnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu "Zdolni z Pomorza Gdynia, prowadzonym, na podstawie zapytania ofertowego.
3. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) [dalej ustawa PZP].
4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
5. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Osoby, których dane osobowe  dotyczą, posiadają:
­         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
­         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;
­         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
­         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;
­         Osobie, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
­         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
­         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
­         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 30.01.2019
Data udostępnienia informacji: 30.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.01.2019 11:38 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
30.01.2019 10:58 Dodanie informacji Marta Burkiewicz