Usługa wykonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla celów administracyjnych budynków i lokali.

Urząd Miasta Gdyni zaprasza Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne do 30.000 EURO na usługę wykonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla celów administracyjnych budynków i lokali.

 1. Zamawiający
  Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni, NIP 586-002-28-60
  Wydział prowadzący postępowanie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
  tel. (58) 668 85 53
  fax (58) 668 85 02
  e-mail przetargipn@gdynia.pl
  Godziny urzędowania 8:00 – 16:00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)
 2. Szczegółowy opis zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków i lokali położonych na terenie Miasta Gdyni. Celem inwentaryzacji jest określenie stanu faktycznego w zakresie powierzchni i struktury, a przypadku lokali uzyskanie zaświadczenia o ich samodzielności.
  Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przez osobę posiadającą uprawnienia do jej sporządzenia.
  Zakres prac musi obejmować czynności niezbędne do sporządzenia dokumentacji stwierdzającej, rzeczywisty stan nieruchomości.
 3.  Oferta powinna zawierać
  1)      poprawnie wypełniony formularz, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  2)      cenę brutto podaną w ofercie, należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.
 4. Osoby upoważnione do kontaktu:
  W sprawach merytorycznych:
  Iwona Rozpędowska, nr pok. 344, tel. 58 668 89 49
  w godz. 8:00-16:00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).
  W sprawach proceduralnych:
  Paulina Grześ tel. 58 668 89 42, Edyta Bortnik-Łosińska tel. 58 668 88 73, nr pok. 439,   w godz. 8:00-16:00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).
 5. Termin wykonania pojedynczego zlecenia, oraz okres objęty umową
  Realizacja umowy od dnia podpisania do 31.12.2019 r.
  Realizacja pojedynczego zlecenia – termin nie dłuższy niż 30 dni od dnia jego otrzymania.
 6. Termin i sposób składania ofert
  Oferty należy złożyć do dnia 08.02.2019 r. do godziny 10:00 na adres e-mail: przetargipn@gdynia.pl
 7. Ocena ofert
  Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie oceny oferty wyliczonej za pomocą następującego wzoru:
                  cena oferty najniższej
  C1 =  ------------------------------------- x 10  ,
                  cena oferty badanej
  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę oferty.
 8. Sposób i terminy płatności
  Zgodnie z postanowieniami umowy

UWAGA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert złożonych w komplecie ze wszystkimi załącznikami i podpisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 31.01.2019
Data udostępnienia informacji: 31.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.01.2019 12:07 Dodanie informacji Paulina Grześ