usługa: przeprowadzania i sprawdzania testów uzdolnień kierunkowych uczniów w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – GDYNIA”

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Gmina Miasta Gdyni – jednostka realizująca projekt „Zdolni  z Pomorza – GDYNIA”,
który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) zwraca się
z zapytaniem ofertowym dotyczącym zamówienia polegającego na przeprowadzaniu i sprawdzaniu testów uzdolnień kierunkowych uczniów w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – GDYNIA”.
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Gdyni.
 
II. Tryb udzielania zamówienia:
Udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).
 
III. Opis przedmiotu zamówienia publicznego:
1.       Przedmiotem zamówienia jest usługa: przeprowadzania i sprawdzania testów uzdolnień kierunkowych uczniów w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – GDYNIA” w okresie od dnia podpisania umowy
do czerwca 2020 r. Głównym zadaniem jest procedura przeprowadzania oraz sprawdzania testów uzdolnień kierunkowych, zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z realizacji projektu (dla około 100 uczniów).
2.       Szczegółowy zakres zamówienia, główne obowiązki osoby odpowiedzialnej za organizowanie, przeprowadzenie oraz sprawdzanie testu uzdolnień kierunkowych:
1)                sporządzenie listy uczniów na podstawie zgłoszonych nominacji oraz badań przeprowadzonych
w poradni psychologiczno-pedagogicznej przystępujących do testu w danym powiecie,
2)                sporządzenie kartek z indywidualnymi kodami uczniów; kartka powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia oraz indywidualny 7-cyfrowy kod wygenerowany losowo,
3)                powiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu uczniów, którzy zostali zakwalifikowani
do udziału w teście,
4)                powielenie testów,
5)                organizacja i przebieg testu w ustalonym dniu,
6)                nadzorowanie przeprowadzenia testu,
7)                sprawdzanie przeprowadzonych testów,
8)                zabezpieczenie testów po ich przeprowadzeniu, w celu sprawdzenia testów,
9)                przyporządkowanie imion i nazwisk uczniów do wyników testów po zakończeniu ich sprawdzania,
10) sporządzenie Zbiorczego protokołu przebiegu testu uzdolnień kierunkowych,
11) przekazanie do Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni następujących materiałów:
a)                wypełnionych przez uczniów testów,
b)                niewykorzystanych testów i kodów (w tym testy wadliwe),
c)                protokołów.
 
3.    Zadaniem projektu jest:
a) Wyłonienie z pośród uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych osób szczególnie uzdolnionych w zakresie fizyki, matematyki, informatyki, chemii, biologii oraz nauk humanistycznych
w celu zapewnienia im dodatkowych zajęć rozwijających indywidualne zainteresowania, pasje służące rozwijaniu umiejętności współpracy w zespołach projektowych;
b) Realizacja zajęć w małych grupach zgodnie z opracowanym przez nauczycieli programem, uwzględniającym indywidualny potencjał uczestników projektu, poszarzającym zakres szkolnych programów przedmiotowych;
c) Budowanie przestrzeni edukacyjnej (uczniowie, rodzice, nauczyciele, różni eksperci) pozwalającej
na szczególne wspieranie uzdolnionych uczniów, których potencjał został zidentyfikowany poprzez badania prowadzone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
d) Dla realizacji tych zadań zostają zatrudnieni nauczyciele – eksperci oraz Lokalni Opiekunowie Metodyczno-Pedagogiczni, którzy współpracując ze sobą oraz z rodzicami, innymi nauczycielami, szkołami wyższymi, zapewniają uczestnikom zajęć specjalistyczne wsparcie w rozwoju zdolności.
e) Kadra, w tym opiekun, inicjuje działania projektowo-badawcze, integrując różne dyscypliny nauki, organizuje wyjazdy studyjne, obozy naukowe, spotkania z rodzicami, prezentacje osiągnięć poszczególnych grup, monitoruje osiągnięcia uczestników, modyfikuje swoje scenariusze zajęć, zbiory zadań czy stosowane pomoce metodyczne.
f) Przedstawione zadania podlegają wsparciu i ewaluacji dokonywanych przez Lokalnych Opiekunów Metodyczno-Pedagogicznych.
 
3.       Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020 r. (z wyłączeniem wakacji) Wykonawca zobowiązany będzie do osobistej obecności w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego
w Gdyni (budynek: III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP przy ul. Legionów 27) w trakcie przeprowadzania testów uzdolnień kierunkowych.     
 
IV. Wspólny słownik Zamówień (CPV):
        75000000-6 Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
 
IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2020 r.
(z wyłączeniem wakacji)
V. Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie.
VI. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania wobec wykonawcy) :
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Wykonawca jest: osobą zdolną do wykonania danej części zamówienia, na którą składa ofertę, spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,
w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400) i dodatkowo posiadającą:
a) wykształcenie wyższe:  co najmniej tytuł nauczyciela mianowanego;
b) co najmniej 5 lat pracy dydaktycznej w szkole gimnazjalnej/ ponadgimnazjalnej/ podstawowej/ponadpodstawowej lub co najmniej 3 lata pracy dydaktycznej na uczelni wyższej
c) minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (np. prowadzenie zajęć dodatkowych, przygotowywanie do udziału w konkursach, turniejach naukowych  lub olimpiadach przedmiotowych, organizacja konkursów);
d) udokumentowane osiągnięcia przygotowywanych uczniów w konkursach, turniejach naukowych
i olimpiadach przedmiotowych z okresu ostatnich 5 lat.
e) mile widziane kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą potwierdzone dyplomem ukończenia kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych.
3. Wykonawcą może być wyłącznie osoba fizyczna.
4. Zamawiający nie dopuszcza, aby usługa świadczona była przez podwykonawców. Zatem całość usługi musi być realizowana osobiście przez wykonawcę składającego ofertę. Wykonawca będzie traktowany jako personel projektu.
 
VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1.       Wykonawca winien złożyć ofertę sporządzoną w języku polskim, której zawartość 
stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego.
2.       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.       Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy).
4.       Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera,  dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego przy  ul. Śląskiej 35-37 w Gdyni lub drogą elektroniczną na adres: m.burkiewicz@gdynia.pl, faksem na nr: 58 761 77 03,  w obowiązującym terminie.
5.       Oferta powinna dotrzeć do Zamawiającego najpóźniej do dnia 05.11.2018 r., do godz. 10.00.
        VIII. Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
XIX. Kryterium oceny ofert jest cena brutto dla danej części zamówienia – waga 100%.
W ramach kryterium „Cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Oferta
o najniższej cenie otrzyma 100 punktów, pozostałym ofertom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów obliczona według wzoru:
 
         Cena brutto oferty najniższej
C = ------------------------------------------- x 100 pkt
         Cena brutto oferty ocenianej
 
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę  wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
 
XIX. Osoby do kontaktu:
1.       Marta Burkiewicz, tel. 58 761 77 24, e-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl.
2.       Justyna Giez, tel. 58 761 77 23, e-mail: j.giez@gdynia.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 31.10.2018
Data udostępnienia informacji: 31.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.10.2018 12:23 Dodanie informacji Marta Burkiewicz