Świadczenie usługi tzw. Inspektora Kontroli Technicznej

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE

 
Urząd Miasta Gdyni zaprasza Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne do 30.000 EURO na świadczenie usługi tzw. Inspektora Kontroli Technicznej dla realizacji wykonania zamówienia na:
Etap I – Inwentaryzacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, inwentaryzacja szczegółowej osnowy wysokościowej, aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych,  wykonanie projektu modernizacji szczegółowej poziomej i wielofunkcyjnej osnowy  geodezyjnej.
Etap II -  Przeliczenie osnów wysokościowych wraz z dostosowaniem istniejącej numerycznej mapy zasadniczej do układu wysokościowego „PL-EVRF2007-NH”.
Osoba skierowana do realizacji zamówienia posiada uprawnienia zawodowe z zakresu art. 43 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 

1.      Zamawiający

1.1.   Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni, NIP 586-231-23-26
1.2.   Wydział prowadzący postępowanie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
tel. (58) 668 85 53
fax (58) 668 85 02
e-mail przetargipn@gdynia.pl
1.3.   Godziny urzędowania 8:00 – 16:00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)
 

2.      Szczegółowy opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wsparcia merytorycznego Zamawiającego, kontroli i udziału w odbiorze prac powstałych w ramach realizacji zadania Etap I i Etap II. 
 

Zamówienie składa się z dwóch etapów.

2.1.   Zakres prac obejmujący Etap I zamówienia obejmuje:

2.1.1. Nadzór techniczny nad pracami i ich jakością wykonywanymi w ramach  umowy „Inwentaryzacja i projekt modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Miasta Gdyni” pod kątem zgodności z Warunkami Technicznymi stanowiącymi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, w tym:
2.1.1.1. weryfikacja  harmonogramu prac przedstawionego przez Wykonawcę prac  wyż. wym. umowy
2.1.1.2. kontrola prac realizowanych w terenie w zakresie przeglądu podstawowej osnowy poziomej oraz inwentaryzacji punktów osnowy poziomej i wysokościowej (nie mniej niż 10% opracowania);
2.1.1.3. przeprowadzenie kompleksowej kontroli produktów opracowania w ramach realizacji przedmiotowego zadania obejmującej w szczególności:
2.1.1.2.1 kontrolę dokumentacji fotograficznej dla nie mniej niż 10% wszystkich inwentaryzowanych  punktów osnowy  geodezyjnej
2.1.1.2.2 kontrolę opisów topograficznych nie mniej niż 10% opracowania
2.1.1.2.3 kontrolę zasilenia BDSOG, prowadzonej w systemie EWID2007 wynikami prac z inwentaryzacji punktów osnowy geodezyjnej
2.1.1.2.4  kontrolę terenową opracowania projektu modernizacji istniejącej poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej i założenia szczegółowej wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej
2.1.1.2.5 kontrolę opracowania wyników pomiaru oraz skompletowania dokumentacji geodezyjno - kartograficznej  podlegającej włączeniu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2.1.1.4. kontrola postępu prac oraz raportowanie o występujących zagrożeniach terminowej realizacji zamówienia.
2.1.2   Udział w odbiorze końcowym prac obejmujących Etap I zamówienia.
 

2.2.   Zakres prac obejmujący Etap II zamówienia

2.2.1.     Opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia (szczegółowych warunków technicznych) dla zadania Etapu II na wykonanie usługi „Przeliczenie osnów wysokościowych wraz z dostosowaniem istniejącej numerycznej mapy zasadniczej do układu wysokościowego „PL-EVRF2007-NH”.
2.2.2. Wsparcie merytoryczne Zamawiającego poprzez doradztwo techniczne w zakresie:
2.2.2.1.przygotowania odpowiedzi na pytania Oferentów dotyczące SIWZ
2.2.2.2.uczestnictwo w komisji przetargowej w roli członka
2.2.2.3.konsultacje dotyczące wynikłych w trakcie prac problemów technicznych
2.2.3. Przeprowadzenie kompleksowej kontroli wszystkich produktów opracowania w ramach realizacji przedmiotowego zadania obejmującej w szczególności:
2.2.3.1.kontrolę wyrównania osnowy szczegółowej;
2.2.3.2.kontrolę dokumentacji technicznej (jej kompletności i poprawności  merytorycznej, zawartości nośników magnetycznych, opisów tych nośników)
2.2.4. Udział w odbiorze końcowym prac obejmujących Etap II zamówienia.
 
Bieżąca kontrola wykonywania poszczególnych etapów prac oraz dokonywanie zaleceń odbywać się będzie poprzez wpisy do dziennika robót.
 

3. Termin wykonania

3.1. Etap I  - do 31.12.2019 r.
3.2. Etap II – do 30.06.2020 r.
 

4. Oferta powinna zawierać:

1) Poprawnie wypełniony formularz, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2) Cenę podaną w ofercie (brutto), należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.
 
5. Wykonawca niniejszego zamówienia oraz podmioty i osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował przy jego wykonywaniu, nie mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowani w wykonanie zamówień publicznych na „Inwentaryzację i projekt modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Miasta Gdyni” oraz „Przeliczenie osnów wysokościowych wraz z dostosowaniem istniejącej numerycznej mapy zasadniczej do układu wysokościowego „PL-EVRF2007-NH”, a także nie działają i nie będą działać w imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji zawartej z Zamawiającym umowy w ramach powyższego.
 

6. Osoby upoważnione do kontaktu:

6.1.   W sprawach merytorycznych:
Irena Mislisz, nr pok. 335, tel. 58 668 85 41
Magdalena Chrzan - Pardus, nr pok. 314, tel. 58 668 88 64
w godz. 800-1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).
6.2.   W sprawach proceduralnych:
Renata Plichta, nr pok. 439A, tel. 58 668 85 53 w godz. 8:00-16:00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).
Edyta Bortnik-Łosińska nr pok. 439, tel. 58 668 88 73 w godz. 8:00-16:00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).
 

7. Termin i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia 19.04.2019r., do godziny 16:00 na adres e-mail: przetargipn@gdynia  z adresu mailowego, na który zostało wysłane zapytanie ofertowe.
 

8. Ocena ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie oceny oferty wyliczonej za pomocą następującego wzoru:
cena oferty najniższej (suma za etap I i II)
C1 =  ------------------------------------- x 10  ,
cena oferty badanej (suma za etap I i II)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę oferty.
 

9. Sposób i terminy płatności

Zgodnie z postanowieniami umowy
 
UWAGA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert złożonych w komplecie ze wszystkimi załącznikami i podpisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Edyta Bortnik
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bortnik-Łosińska
Data wytworzenia informacji: 15.04.2019
Data udostępnienia informacji: 15.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.04.2019 14:16 Aktualizacja treści Edyta Bortnik-Łosińska
15.04.2019 14:15 Aktualizacja treści Edyta Bortnik-Łosińska
15.04.2019 14:10 Aktualizacja treści Edyta Bortnik-Łosińska
15.04.2019 14:09 Dodanie informacji Edyta Bortnik-Łosińska
15.04.2019 14:01 Aktualizacja treści Edyta Bortnik-Łosińska