Świadczenie usługi pośrednictwa pracy dla 81 Uczestników/-czek projektu pn. „30+ na start (II)”
ZAPYTANIE OFERTOWE 
przeprowadzone w trybie zasady konkurencyjności

na świadczenie usługi pośrednictwa pracy dla 81 Uczestników/-czek projektu pn. „30+ na start (II)”


Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


1. Zamawiający
Gmina Miasta Gdyni, reprezentowana przez Prezydenta
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia, woj. pomorskie
NIP 586-231-23-26
www.gdynia.pl
Wydział prowadzący postępowanie: Wydział Polityki Gospodarczej
e-mail: politykagospodarcza@gdynia.pl
Godziny urzędowania: 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy)

2. Postępowanie
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.
2.1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „30+ na start (II)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.3. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze zapytanie ofertowe.

3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pośrednictwa pracy w projekcie pn. „30+ na start (II)” dla 81 Uczestników/-czek projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Kody CPV:
79611000-0 - Usługi poszukiwania pracy,
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

4. Termin wykonania zamówienia
4.1. Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięć ww. terminu.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
5.1.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Powyższe nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
5.1.2. Potencjał kadrowy;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi wykształcenie wyższe i/lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy i/lub certyfikaty/zaświadczenia Trenera pracy i/lub ukończony kurs/szkolenie z zakresu pośrednictwa pracy i/lub inne dokumenty potwierdzające niezbędną wiedzę/kwalifikacje oraz którzy posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pośrednictwa pracy. Ocena spełniania warunków udziału  w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
5.2.1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu, co najmniej 10% udziału lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
5.3. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć oświadczenia wskazane w pkt 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
6.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
6.1.1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
6.1.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
6.1.3. Odpis z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia – jeśli dotyczy,
6.1.4. Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru lub ewidencji. W przypadku, gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG),
6.1.5. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji i doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
6.1.6. W przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając np. pisemne zobowiązanie (tj. w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument, z którego jednoznacznie będzie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami na potrzeby realizacji zamówienia oraz przedłoży oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw wykluczenia zgodnie z Załącznikiem 6 do zapytania ofertowego.
6.2. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1., 6.1.2., 6.1.6, Wykaz osób, o którym mowa w pkt
6.1.5. są w oryginale, zaś dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.3., 6.1.4. mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

7. Wykonawcy występujący wspólnie
7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo
w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
7.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
8.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.
8.2. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców. W przypadku braku tej informacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji.
8.3. Zamawiający żąda, by Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w wykonanie części zamówienia, które im zostały powierzone przez Wykonawcę.
8.4. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w pkt 8.3, w trakcie realizacji zmówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
8.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
8.6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia

9. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wadium.

10. Sposób przygotowania oferty
10.1. Wymagania ogólne
10.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym.
10.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane zgodnie z zapytaniem ofertowym dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta powinna zostać podpisana             w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.
10.1.5. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne.
10.1.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10.2. Oferta składa się z:
10.2.1. formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego),
10.2.2. oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
10.2.3. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
10.2.4. odpisu z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnieniowych – jeśli dotyczy,
10.2.5. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji i doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
10.2.6. pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący
w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii.
10.3. Opakowanie oferty
10.3.1. Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: „Oferta na świadczenie usług pośrednictwa pracy w projekcie pn. „30+ na start (II)”.
 
11. Miejsce i termin składania ofert oraz termin związania ofertą       
11.1. Ofertę należy złożyć na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Polityki Gospodarczej, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24.
11.2. Termin składania ofert upływa w dniu 31.01.2020 r., godz. 13:00
11.3. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.4. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i formie przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
12.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 1 zapytania ofertowego.
12.2. W przypadku przekazywania korespondencji mailem każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
12.3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Katarzyna Nowik– stanowisko: starszy podinspektor, e-mail: k.nowik@gdynia.pl, od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 16.00.
12.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów zapytania ofertowego.
12.5. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego kierując swoje zapytania pisemnie na adres e-mail Zamawiającego, podany w pkt 12.3 zapytania ofertowego.
12.6. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w pkt 12.5, niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
12.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.6., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12.8. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.6.
12.9. Jeżeli w wyniku zmiany treści zamówienia, nieprowadzącej do zmiany treści zapytania ofertowego, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano treść zapytania ofertowego oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej, na której zamieszczono zapytanie ofertowe.

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
13.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
13.2. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
13.3. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie Wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.
13.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia
i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
13.5. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
13.6. Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.

14. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
14.1. Kryteria oceny ofert:
14.1.1. Cena (C) - waga kryterium 50%
14.1.2. Doświadczenie pośrednika (D) - waga kryterium 30%
14.1.3. Dyspozycyjność pośrednika pracy (E) – waga kryterium 20%
14.2. Sposób oceny ofert:
14.2.1. w kryterium „Cena”:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 10 pkt otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie zamówienia podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do ogłoszenia), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
    C=Cmin/Cof x 10
    gdzie:
    Cmin – oznacza najniższą cenę z zaoferowanych
    Cof – oznacza cenę w badanej ofercie
    Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
14.2.2. w kryterium „Doświadczenie pośrednika”:

Przy ocenie punktowej „Doświadczenia pośrednika” wskazanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, brana będzie pod uwagę łączna liczba zrealizowanych godzin pośrednictwa pracy przez osobę wymienioną w wykazie osób (Załącznik nr 4). Przyznane zostanie 0, 5 lub 10 punktów (według skali podanej w tabeli powyżej). Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
14.2.3. w kryterium „Dyspozycyjność pośrednika”

Przy ocenie punktowej „Dyspozycyjność pośrednika” wskazanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, brana będzie pod uwagę zadeklarowana liczba dni dyspozycyjnych. Przyznane zostanie 0, 5 lub 10 punktów (według skali podanej w tabeli powyżej). Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + D + E
gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
D – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie pośrednika”
E – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Dyspozycyjność pośrednika”
 
14.3. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje.
14.4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia,
2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych,
4) Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.
14.5. Decyzja o odrzuceniu oferty ze względu na zaproponowaną rażąco niską cenę będzie poprzedzona wezwaniem Wykonawcy do złożenia wyjaśnień.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy
16.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
16.2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni oraz w Bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
16.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

17. Ogólne warunki umowy
17.1. Zamawiający informuje, iż w umowie dotyczącej realizacji zamówienia, zawarte będą następujące zapisy:
1) dotyczące kary umownej na rzecz Zamawiającego w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia niezgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu lub w przypadku niewykonania przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania, w szczególności:
a) w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego na podstawie planowanej łącznej liczby godzin tej usługi i ceny usługi określonej w Umowie za każdy przypadek nienależytego wykonywania zadań/obowiązków. Za nienależyte wykonanie umowy rozumie się niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia umowy wykonanie zamówienia, w szczególności: opóźnienia w rozpoczęciu usługi z winy Wykonawcy, brak dyspozycyjności zgodnie z zadeklarowaną dyspozycyjnością w formularzu ofertowym,
b) kary umowne będą potrącone przez Zamawiającego z faktury/rachunku wystawionej/-ego przez Wykonawcę,
2) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wyjdzie na jaw, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca złożył oświadczenia, wskazane w pkt 6.1.1., 6.1.2, 6.1.3, 6.1.6, niezgodne z prawdą w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
3) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca mimo pisemnego upomnienia Zamawiającego nie będzie wywiązywał się z postanowień umowy, co będzie miało istotny wpływ na przebieg jej realizacji w terminie 7 dni liczonych od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego mu przez Zamawiającego na naprawienie naruszeń;
4) Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 7 dni liczonych od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistniałych przyczynach. Uprawnienie odstąpienia od Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych;
5) uzależniające terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków dofinansowania na realizację Projektu przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją Umowy i zastrzegające tym samym opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia;
6) odrębną umową Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzania danych osobowych Uczestników/-czek projektu – nie dotyczy osób fizycznych ubiegających się o osobistą realizację przedmiotu zamówienia.

18. Zmiany postanowień umowy
18.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian Umowy o udzielenie zamówienia w zakresie:
1) oczywistych omyłek pisarskich;
2) zmiany danych teleadresowych;
3) z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Wytycznych mających zastosowanie do projektu w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy;
4) sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności, gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynikać będzie ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych programowych mających wpływ na wykonanie zamówienia, jak również ze względu na uzasadnione potrzeby Uczestników/-czek projektu;
5) ograniczonego zakresu przedmiotu umowy (ostatecznej liczby godzin realizacji usług pośrednictwa pracy), w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia, w szczególności w wyniku zmian dokonanych i zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą w umowie o dofinansowanie/wniosku o dofinansowanie projektu;

19. Pozostałe postanowienia
19.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego etapie. Zamawiający może  nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania ofertowego, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zamówienia (w szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego zgodność z celami Projektu). W przypadku modyfikacji treści zapytania ofertowego, jeżeli będzie to konieczne, zostanie przedłużony termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
19.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zmian wynikających ze zmiany umowy o dofinansowanie lub wytycznych, które mają zastosowanie w projekcie.
19.3. Wykonawcy nie przysługuje prawo do odwołania.
19.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień na zasadach niekonkurencyjnych[1] jeśli w wyniku przeprowadzonego postępowania nie zostaną złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostaną odrzucone lub wszyscy wykonawcy nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwsze warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

20. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, e-mail: info@pomorskie.eu;
• Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez email: iod@pomorskie.eu lub telefonicznie 58 326 25 18 i pisemnie na adres siedziby administratora;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pośrednictwa pracy dla 81 uczestników/-czek projektu pn. „30+ na start (II)” prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowania nr RPPM.05.02.01-22-0006/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; 
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do dnia 31 grudnia 2028 r.;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa oraz wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z wytycznych;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
*) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z wytycznymi oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

[1] Przesłanki umożliwiające niestosowanie procedur należy stosować odpowiednio wykładnię przepisów Pzp, tj. art. 62 i art. 67, umożliwiających zastosowanie trybu niekonkurencyjnego po spełnieniu określonych warunków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Kamil Konopiński
Data wytworzenia informacji: 27.01.2020
Data udostępnienia informacji: 27.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.01.2020 08:47 Korekta Kamil Konopiński
27.01.2020 10:48 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
27.01.2020 10:46 Dodanie informacji Monika Antkowiak