Sporządzeni opinii o pochodzeniu gleb celem wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Urząd Miasta Gdyni zaprasza Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne do 30.000 EURO na usługę sporządzenia opinii o pochodzeniu gleb celem wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
 
 
1.      Zamawiający
1.1.   Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni, NIP 586-002-28-60
1.2.   Wydział prowadzący postępowanie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami  i Geodezji
tel. (58) 668 88 73
fax (58) 668 85 02
e-mail przetargipn@gdynia.pl
1.3.   Godziny urzędowania 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)
 
2.      Szczegółowy opis zamówienia
2.1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opinii o pochodzeniu gleb w celu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w związku z wykonywaniem zadań własnych gminy i zadań zleconych powiatu w zakresie gospodarowania nieruchomościami, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2.2.   Przewidywana ilość  działek ewidencyjnych – 150 szt.
 
3.      Termin wykonania
3.1.    Okres realizacji umowy – od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r.
3.2.   Wykonawca jest zobowiązany do realizacji pojedynczego zlecenia w terminie wskazanym w pojedynczym zamówieniu. Termin realizacji pojedynczego zlecenia wynosi od 7 do 14 dni od dnia przyjęcia zamówienia.
 
4.      Oferta powinna zawierać:
4.1.   poprawnie wypełniony formularz, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
4.2.   cenę podaną w ofercie (brutto), należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.
 
5.      Osoby upoważnione do kontaktu:
w sprawach merytorycznych
Przemysław Napora, tel. 58 668 89 37 w godz. 800-1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy), e-mail p.napora@gdynia.pl
 
w sprawach proceduralnych
Paulina Grześ tel. 58 668 88 73 w godz. 800-1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy), p.grzes@gdynia.pl
 
6.      Termin i sposób składania ofert
Oferty należy złożyć do dnia 02.03.2020 r. do godziny 10:00 na adres e-mail: przetargipn@gdynia.pl  z adresu mailowego, na który zostało wysłane zapytanie ofertowe.
 
7.      Ocena ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie oceny oferty wyliczonej za pomocą następującego wzoru:
 
                                      cena oferty najniższej
                  C1 =  ------------------------------------- x 10  ,
                                      cena oferty badanej
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę oferty.
 
8.      Sposób i terminy płatności
zgodnie z postanowieniami umowy
 
 
 
UWAGA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert złożonych w komplecie ze wszystkimi załącznikami i podpisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 24.02.2020
Data udostępnienia informacji: 24.02.2020