Przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
ZAPYTANIE OFERTOWE


Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579-t.j. z późń. zm.) na przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 
Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 
1. Dane Zamawiającego:
1.1. Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszaka Piłsudskiego 52/54 reprezentowana przez Katarzynę Gruszecką – Spychałę – wiceprezydenta Miasta Gdyni
1.2. Wydział prowadzący postępowanie: Wydział Polityki Gospodarczej
1.3. Postępowanie prowadzone jest do kwoty 30 000 euro.
 
2. Zamówienie podzielone zostało na 3 części:
2.1. Część 1: przeprowadzenie badań z zakresu medycyny pracy.
2.2. Część 2: przeprowadzenie kompleksowych badań kwalifikujących do odbycia kursu na pracownika kwalifikowanego ochrony osób i mienia
2.3. Część 3: przeprowadzenie badań lekarskich kwalifikujących do przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. C oraz kwalifikację przyspieszoną na kierowcę zawodowego.
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Część 1:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, obejmujących badanie morfologiczne krwi oraz badanie okulistyczne wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego dla 39 uczestników projektu kierowanych do udziału w kursie zawodowym bądź do odbycia stażu zawodowego.
2) Badania będą wykonywane przez uprawnionych lekarzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.2016.2067).
3.2. Część 2:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla 10 uczestników projektu badań lekarskich, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U.2015.2323). Badania lekarskie obejmują:
a) ogólne badanie stanu zdrowia, w tym ocenę narządu słuchu i równowagi, układu krążenia, układu ruchu i układu nerwowego,
b) badania specjalistyczne okulistyczne, w zakresie oceny stanu narządu wzroku, przeprowadzane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15l ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.),
c) badania specjalistyczne psychiatryczne, w zakresie zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 oraz z 2015 r. poz. 1916), oraz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 15ust. 9 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
d) inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze, w przypadku stwierdzenia przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badania lekarskiego, że są one niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o wpis listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
2) Badania lekarskie muszą być przeprowadzone przez uprawnionych lekarzy.
3) Badanie lekarskie zakończone zostają wydaniem orzeczenia lekarskiego i psychologicznego z wskazanym terminem ważności.
3.3. Część 3:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 1 badania lekarskiego kwalifikującego do przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacji przyspieszonej na kierowcę zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 – t.j. z późń.zm):
a) badanie okulistyczne,
b) badanie psychologiczne,
c) badanie przez lekarza medycyny pracy posiadającego uprawnienia do badania kierowców.
 
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
4.1. W części 1: od dnia podpisania zamówienia do dnia 31 sierpnia 2018r.
4.2. W części 2: od dnia podpisania zamówienia do dnia 30 czerwca 2018r.
4.3. W części 3: od dnia podpisania zamówienia do dnia 28 lutego 2018r.
 
5. Wymagania stawiane Wykonawcom:
5.1. Wykonawca musi posiadać wpis do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
5.2. Wykonawca musi dysponować personelem zdolnym do wykonania zamówienia w zakresie posiadanych uprawnień.
5.3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia - Gdynia.
 
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
6.1. Wykonawca powinien złożyć ofertę sporządzoną w języku polskim, której zawartość stanowić będzie formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
6.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w każdej części zapytania.
6.3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
 
7. Miejsce oraz termin składania ofert:
7.1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.berg@gdynia.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczona osobiście do Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Gdyni na adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, pokój nr 04 do dnia 25 stycznia 2018r. do godz.12.00.
7.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
8. Termin związania oferty – 30 dnia od terminu składania ofert.
 
9. Sposób obliczenia ceny:
9.1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 
10. Kryterium oceny ofert – waga 100% cena
 
11. Dodatkowe informacje:
11.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: inspektor w Wydziale Polityki Gospodarczej – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Anna  Berg – tel. 58 668 20 32, e-mail: a.berg@gdynia.pl. 
11.2. Z wybranym Wykonawcą wraz z umową na przeprowadzenie badań lekarskich zostanie podpisana umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 
12. Załączniki:
12.1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
12.2. Załącznik nr 2 – wzór umowy
12.3. Załącznik nr 3 – wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 17.01.2018
Data udostępnienia informacji: 17.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.03.2018 08:40 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
22.01.2018 15:30 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
17.01.2018 14:52 Zmiana załącznika Monika Antkowiak
17.01.2018 14:50 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
17.01.2018 14:50 Zmiana załącznika Monika Antkowiak
17.01.2018 14:48 Dodanie informacji Monika Antkowiak
17.01.2018 14:08 Aktualizacja treści Monika Antkowiak