pełnienie funkcji Lokalnego Opiekuna Metodyczno-Pedagogicznego w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – GDYNIA”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Miasta Gdyni – jednostka realizująca projekt „Zdolni  z Pomorza – GDYNIA”,
który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) zwraca się
z zapytaniem ofertowym dotyczącym zamówienia polegającego na pełnieniu funkcji Lokalnego Opiekuna Metodyczno-Pedagogicznego w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – GDYNIA”.
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Gdyni.

II. Tryb udzielania zamówienia:
1. Udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn. zm.).
2. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w następujących częściach:
Część I – pełnienie funkcji Lokalnego Opiekuna Metodyczno-Pedagogicznego w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – GDYNIA” na poziomie szkoły podstawowej;
Część II – pełnienie funkcji Lokalnego Opiekuna Metodyczno-Pedagogicznego w ramach projektu
pn. „Zdolni z Pomorza – GDYNIA” na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

III. Opis przedmiotu zamówienia publicznego:
1.       Przedmiotem zamówienia jest usługa: pełnienia funkcji Lokalnego Opiekuna Metodyczno-Pedagogicznego w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – GDYNIA”. Głównym zadaniem Opiekuna Metodyczno-Pedagogicznego jest realizacja celów projektu tj. wspieranie
w rozwoju uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych uzdolnionych w zakresie fizyki, matematyki, informatyki, chemii, biologii oraz nauk humanistycznych poprzez organizację specjalistycznych, pozalekcyjnych zajęć dodatkowych; wyjazdów edukacyjnych, spotkań
z ekspertami.
Zadaniem projektu jest:
a) Wyłonienie z pośród uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych osób szczególnie uzdolnionych w zakresie fizyki, matematyki, informatyki, chemii, biologii oraz nauk humanistycznych
w celu zapewnienia im dodatkowych zajęć rozwijających indywidualne zainteresowania, pasje służące rozwijaniu umiejętności współpracy w zespołach projektowych;
b) Realizacja zajęć w małych grupach zgodnie z opracowanym przez nauczycieli programem, uwzględniającym indywidualny potencjał uczestników projektu, poszarzającym zakres szkolnych programów przedmiotowych;
c) Budowanie przestrzeni edukacyjnej (uczniowie, rodzice, nauczyciele, różni eksperci) pozwalającej
na szczególne wspieranie uzdolnionych uczniów, których potencjał został zidentyfikowany poprzez badania prowadzone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
d) Dla realizacji tych zadań zostają zatrudnieni nauczyciele – eksperci oraz Lokalni Opiekunowie Metodyczno-Pedagogiczni, którzy współpracując ze sobą oraz z rodzicami, innymi nauczycielami, szkołami wyższymi, zapewniają uczestnikom zajęć specjalistyczne wsparcie w rozwoju zdolności.
e) Kadra, w tym opiekun, inicjuje działania projektowo-badawcze, integrując różne dyscypliny nauki, organizuje wyjazdy studyjne, obozy naukowe, spotkania z rodzicami, prezentacje osiągnięć poszczególnych grup, monitoruje osiągnięcia uczestników, modyfikuje swoje scenariusze zajęć, zbiory zadań czy stosowane pomoce metodyczne.
f) Przedstawione zadania podlegają wsparciu i ewaluacji dokonywanych przez Lokalnych Opiekunów Metodyczno-Pedagogicznych.
2.       Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2021 r.Wykonawca – Opiekun Metodyczno-Pedagogiczny – zobowiązany będzie do osobistej obecności
w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Gdyni (budynek: III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni i Gimnazjum nr 24 przy ul. Legionów 27, 81-001 Gdynia),
od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00 (przeciętnie 4 ha tygodniowo)
przez cały okres świadczenia usługi.
3.       Lokalny Opiekun Metodyczno-Pedagogiczny zobowiązany będzie do:
a)                     przedstawienia planu pracy Lokalnego Opiekuna Metodyczno-Pedagogicznego
         i harmonogramu do zatwierdzenia Zleceniodawcy, w terminie do 7 dni daty zawarcia umowy,
b)       osobistej obecności w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego
w Gdyni, mieszczącym się w budynku III-ego Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zleceniodawcę (w dniach roboczych
w wymiarze do 20 godzin miesięcznie i przeciętnie 4 godzin tygodniowo),
c)       konsultacji pedagogiczno-metodycznych autorskich programów nauczania, opracowanych przez nauczycieli na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych, następnie zebrania programów
i dostarczenia do Zamawiającego,
d)       akceptowanie Planu Pracy dla danej grupy,
e)       sprawdzania Dziennika Zajęć,
f)        przyjmowania na bieżąco uwag i wniosków od osób prowadzących zajęcia ,
g)       informowania osób prowadzących zajęcia o istotnych sprawach mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
h)       prowadzenia obserwacji oraz konsultacji realizowanych w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Gdyni form wsparcia,
i)         prowadzenia form wsparcia dla rodziców lub opiekunów prawnych uczniów biorących udział
w projekcie,
j)         opracowywania dokumentów związanych z pedagogiczno-metodycznym aspektem realizowanych form wsparcia, w tym wytycznych i zaleceń dla wykonawców
i personelu Projektu,
k)       opracowywania rekomendacji dotyczących udziału uczniów uzdolnionych
w dodatkowych formach wsparcia poza siedzibą Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego
w Gdyni, np. wykłady, konferencje i spotkania, praktyki i wycieczki edukacyjne (np. do zakładów pracy wdrażających nowoczesne rozwiązania techniczno-technologiczne, ośrodków naukowych),
l)         opracowywania rekomendacji dotyczących dodatkowych form wsparcia uczniów uzdolnionych,
np. konkursów, wykładów, spotkań itp.,
m)     współpracy ze szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, personelem zatrudnionym
w ramach Projektu, z właściwymi organami samorządu terytorialnego oraz z instytucjami zaangażowanymi w realizację projektów tworzących przedsięwzięcie strategiczne Samorządu Województwa Pomorskiego pn. „Zdolni z Pomorza”,
n)       współdziałania z Regionalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Gdańsku, między innymi w takich obszarach jak: doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym, korzystanie z portalu edukacyjnego i platformy e-learningowej (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu), konsultacje regionalnych i akademickich form wsparcia,
o)       udziału w ewaluacji działań merytorycznych realizowanych przez Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego w Gdyni,
p)       właściwego prowadzenia dokumentacji pracy Lokalnego Opiekuna Metodyczno-Pedagogicznego,
w tym sprawozdań,
q)       przedkładania Zleceniodawcy miesięcznej ewidencji godzin, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w terminie do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca,
r)        prowadzenia miesięcznej ewidencji godzin wykonywania umowy zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w terminie do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca,
s)        przeprowadzania rekrutacji uczestników zgodnie z regulaminem rekrutacji,
t)        przygotowywania dokumentacji związanej z rekrutacją, w szczególności: protokołów, list rezerwowych, list uczniów zakwalifikowanych do projektu, oraz niezwłoczne przekazanie dokumentacji w tym zakresie do Zamawiającego,
u)        przeprowadzania testów uzdolnień kierunkowych oraz przeglądu projektów kwalifikacyjnych,
v)       informowania uczniów i nauczycieli poprzez wiadomość e-mail skierowaną
do odbiorców oraz Zamawiającego o dodatkowych formach wsparcia np. wykłady, spotkania akademickie itp.,
w)      podziału uczniów na grupy i przyporządkowania grup odpowiednim nauczycielom,
x)       ustalania harmonogramu zajęć uczniów i nauczycieli.
y)       weryfikacji nabycia kompetencji przez uczniów z wykorzystaniem kryteriów
i metod właściwych dla danej formy, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
 
IV. Wspólny słownik Zamówień (CPV):
        75000000-6 Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego

V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2021 r.

VI. Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie.

VII. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania wobec wykonawcy) :
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Wykonawca jest: osobą zdolną do wykonania danej części zamówienia, na którą składa ofertę, spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2017 poz. 1575)
oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2019.465);
dodatkowo posiadającą:
a) wykształcenie wyższe:  co najmniej tytuł nauczyciela mianowanego;
b) co najmniej 5 lat pracy dydaktycznej w szkole gimnazjalnej/ ponadgimnazjalnej/ podstawowej/ponadpodstawowej lub co najmniej 3 lata pracy dydaktycznej na uczelni wyższej
c) minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (np. prowadzenie zajęć dodatkowych, przygotowywanie do udziału w konkursach, turniejach naukowych  lub olimpiadach przedmiotowych, organizacja konkursów);
d) udokumentowane osiągnięcia przygotowywanych uczniów w konkursach, turniejach naukowych
i olimpiadach przedmiotowych z okresu ostatnich 5 lat.
e) mile widziane kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą potwierdzone dyplomem ukończenia kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych.
3. Wykonawcą może być wyłącznie osoba fizyczna.
4. Zamawiający nie dopuszcza, aby usługa świadczona była przez podwykonawców. Zatem całość usługi musi być realizowana osobiście przez wykonawcę – Opiekuna Metodyczno-Pedagogicznego składającego ofertę. Wykonawca – Opiekun Metodyczno-Pedagogiczny będzie traktowany jako personel projektu.
 
 
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1.       Wykonawca winien złożyć ofertę sporządzoną w języku polskim, której zawartość 
stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego.
2.       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.       Zamawiający dopuszcza składanie ofert w odniesieniu do jednej,  lub dwóch części zamówienia.
4.       Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy).
5.       Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera,  dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego przy  ul. Śląskiej 35-37 w Gdyni lub drogą elektroniczną na adres: m.burkiewicz@gdynia.pl, faksem na nr: 58 761 77 03,  w obowiązującym terminie.
6.       Oferta powinna dotrzeć do Zamawiającego najpóźniej do dnia 21.08.2020 r., do godz. 10.00.
       
IX. Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

X. Kryterium oceny ofert
jest cena brutto dla danej części zamówienia – waga 100%.
W ramach kryterium „Cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Oferta
o najniższej cenie otrzyma 100 punktów, pozostałym ofertom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów obliczona według wzoru:
 
         Cena brutto oferty najniższej
C = ------------------------------------------- x 100 pkt
         Cena brutto oferty ocenianej
 
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę  wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
 
XI. Osoby do kontaktu:
1.       Marta Burkiewicz, tel. 58 761 77 24, e-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl.
2.       Justyna Giez, tel. 58 761 77 23, e-mail: j.giez@gdynia.pl.
 
XII. Ochrona danych osobowych:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje,
że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu [zwanych dalej „dane osobowe”], jest prezydent miasta Gdyni, Gdynia 81-382,
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl, adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na pełnieniu funkcji Lokalnego Opiekuna Metodyczno-Pedagogicznego
w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – GDYNIA”, prowadzonym w ramach zapytania ofertowego.
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się,
że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO.
Osobom, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 13.08.2020
Data udostępnienia informacji: 13.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.09.2020 10:26 Dodanie informacji Justyna Giez