Pełnienie funkcji Lokalnego Opiekuna Metodyczno-Pedagogicznego w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – GDYNIA”


ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Gmina Miasta Gdyni – jednostka realizująca projekt „Zdolni  z Pomorza – GDYNIA”,
który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) zwraca się
z zapytaniem ofertowym dotyczącym zamówienia polegającego na pełnieniu funkcji Lokalnego Opiekuna Metodyczno-Pedagogicznego w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – GDYNIA”.
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Gdyni.
 
II. Tryb udzielania zamówienia:
1. Udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).
2. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w następujących częściach:
Część I – pełnienie funkcji Lokalnego Opiekuna Metodyczno-Pedagogicznego w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – GDYNIA” na poziomie szkoły podstawowej;
Część II – pełnienie funkcji Lokalnego Opiekuna Metodyczno-Pedagogicznego w ramach projektu
pn. „Zdolni z Pomorza – GDYNIA” na poziomie szkoły ponadpodstawowej.
 
III. Opis przedmiotu zamówienia publicznego:
1.       Przedmiotem zamówienia jest usługa: pełnienia funkcji Lokalnego Opiekuna Metodyczno-Pedagogicznego w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – GDYNIA”. Głównym zadaniem Opiekuna Metodyczno-Pedagogicznego jest realizacja celów projektu tj. wspieranie
w rozwoju uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych uzdolnionych w zakresie fizyki, matematyki, informatyki, chemii, biologii oraz nauk humanistycznych poprzez organizację specjalistycznych, pozalekcyjnych zajęć dodatkowych; wyjazdów edukacyjnych, spotkań
z ekspertami.
Zadaniem projektu jest:
a) Wyłonienie z pośród uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych osób szczególnie uzdolnionych w zakresie fizyki, matematyki, informatyki, chemii, biologii oraz nauk humanistycznych
w celu zapewnienia im dodatkowych zajęć rozwijających indywidualne zainteresowania, pasje służące rozwijaniu umiejętności współpracy w zespołach projektowych;
b) Realizacja zajęć w małych grupach zgodnie z opracowanym przez nauczycieli programem, uwzględniającym indywidualny potencjał uczestników projektu, poszarzającym zakres szkolnych programów przedmiotowych;
c) Budowanie przestrzeni edukacyjnej (uczniowie, rodzice, nauczyciele, różni eksperci) pozwalającej
na szczególne wspieranie uzdolnionych uczniów, których potencjał został zidentyfikowany poprzez badania prowadzone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
d) Dla realizacji tych zadań zostają zatrudnieni nauczyciele – eksperci oraz Lokalni Opiekunowie Metodyczno-Pedagogiczni, którzy współpracując ze sobą oraz z rodzicami, innymi nauczycielami, szkołami wyższymi, zapewniają uczestnikom zajęć specjalistyczne wsparcie w rozwoju zdolności.
e) Kadra, w tym opiekun, inicjuje działania projektowo-badawcze, integrując różne dyscypliny nauki, organizuje wyjazdy studyjne, obozy naukowe, spotkania z rodzicami, prezentacje osiągnięć poszczególnych grup, monitoruje osiągnięcia uczestników, modyfikuje swoje scenariusze zajęć, zbiory zadań czy stosowane pomoce metodyczne.
f) Przedstawione zadania podlegają wsparciu i ewaluacji dokonywanych przez Lokalnych Opiekunów Metodyczno-Pedagogicznych.
2.       Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020 r. (z wyłączeniem wakacji) Wykonawca – Opiekun Metodyczno-Pedagogiczny – zobowiązany będzie do osobistej obecności
w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Gdyni (budynek: III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni i Gimnazjum nr 24 przy ul. Legionów 27, 81-001 Gdynia),
od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00 (przeciętnie 4 ha tygodniowo)
przez cały okres świadczenia usługi.
3.       Główne obowiązki Lokalnego Opiekuna Metodyczno-Pedagogicznego:
a) konsultacje pedagogiczno-metodyczne autorskich programów nauczania (zwanych dalej APN) opracowanych przez nauczycieli na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych,
b) prowadzenie obserwacji oraz konsultacji realizowanych w LCNK form wsparcia,
c) prowadzenie form wsparcia dla rodziców lub opiekunów prawnych uczniów biorących udział
w projekcie,
d) opracowywanie dokumentów związanych z pedagogiczno-metodycznym aspektem realizowanych form wsparcia, w tym wytycznych i zaleceń dla wykonawców i personelu Projektu,
e) opracowywanie rekomendacji dotyczących udziału uczniów uzdolnionych
w dodatkowych formach wsparcia poza siedzibą LCNK, np. wykłady, konferencje
i spotkania, praktyki i wycieczki edukacyjne (np. do zakładów pracy wdrażających nowoczesne rozwiązania techniczno-technologiczne, ośrodków naukowych),
f) opracowywanie rekomendacji dotyczących dodatkowych form wsparcia uczniów uzdolnionych,
np. konkursów, wykładów, spotkań itp.,
g) współpraca ze szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, personelem zatrudnionym
w ramach Projektu, z właściwymi organami samorządu terytorialnego oraz z instytucjami zaangażowanymi w realizację projektów tworzących przedsięwzięcie strategiczne Samorządu Województwa Pomorskiego pn. „Zdolni z Pomorza”,
h) współdziałanie z Regionalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Gdańsku (RCNK) między innymi
w takich obszarach jak: doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym, korzystanie z portalu edukacyjnego i platformy e-learningowej (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu), konsultacje regionalnych i akademickich form wsparcia,
i) udział w ewaluacji działań merytorycznych realizowanych przez LCNK,
j) właściwe prowadzenie dokumentacji pracy opiekuna pedagogiczno-metodycznego,
k) przedstawienie planu pracy lokalnego opiekuna pedagogiczno-metodycznego na okres trwania umowy do zatwierdzenia Zleceniodawcy, w terminie do 30 dni po dacie zawarcia Umowy,
l) przedstawianie Zleceniodawcy sprawozdań dotyczących realizacji zadań lokalnego opiekuna pedagogiczno-metodycznego.
m) prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy,
o) współudział w procesie rekrutacji uczniów, niezwłoczne przekazywanie dokumentacji w tym zakresie do Zamawiającego,
p) prowadzenie działań promocyjno-rekrutacyjnych w gdyńskich szkołach,
r) prowadzenie strony internetowej WWW w ramach projektu „Zdolni z Pomorza-Gdynia”, w tym: uzupełnianie list rankingowych, harmonogramów, list uczestników, informacji o wydarzeniach
i ciekawostkach; bieżące informowanie Zamawiającego o wprowadzonych na stronie internetowej zmianach,
s) ustalanie terminów i przeprowadzanie testów uzdolnień kierunkowych  oraz przeglądu projektów kwalifikacyjnych,
t) informowanie uczniów i nauczycieli poprzez wiadomość e-mail skierowaną do odbiorców
oraz Zamawiającego o dodatkowych formach wsparcia np. wykłady, spotkania akademickie itp.,
u) podział uczniów na grupy i przyporządkowanie grup odpowiednim nauczycielom,
w) ustalanie harmonogramu zajęć uczniów i nauczycieli.
               
 
IV. Wspólny słownik Zamówień (CPV):
        75000000-6 Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
 
IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2020 r.
(z wyłączeniem wakacji)
V. Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie.
VI. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania wobec wykonawcy) :
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Wykonawca jest: osobą zdolną do wykonania danej części zamówienia, na którą składa ofertę, spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,
w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400) i dodatkowo posiadającą:
a) wykształcenie wyższe:  co najmniej tytuł nauczyciela mianowanego;
b) co najmniej 5 lat pracy dydaktycznej w szkole gimnazjalnej/ ponadgimnazjalnej/ podstawowej/ponadpodstawowej lub co najmniej 3 lata pracy dydaktycznej na uczelni wyższej
c) minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (np. prowadzenie zajęć dodatkowych, przygotowywanie do udziału w konkursach, turniejach naukowych  lub olimpiadach przedmiotowych, organizacja konkursów);
d) udokumentowane osiągnięcia przygotowywanych uczniów w konkursach, turniejach naukowych
i olimpiadach przedmiotowych z okresu ostatnich 5 lat.
e) mile widziane kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą potwierdzone dyplomem ukończenia kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych.
3. Wykonawcą może być wyłącznie osoba fizyczna.
4. Zamawiający nie dopuszcza, aby usługa świadczona była przez podwykonawców. Zatem całość usługi musi być realizowana osobiście przez wykonawcę – Opiekuna Metodyczno-Pedagogicznego składającego ofertę. Wykonawca – Opiekun Metodyczno-Pedagogiczny będzie traktowany jako personel projektu.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1.       Wykonawca winien złożyć ofertę sporządzoną w języku polskim, której zawartość  stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2.       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.       Zamawiający dopuszcza składanie ofert w odniesieniu do jednej,  lub dwóch części zamówienia.
4.       Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy).
5.       Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera,  dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego przy  ul. Śląskiej 35-37 w Gdyni lub drogą elektroniczną na adres: m.burkiewicz@gdynia.pl, faksem na nr: 58 761 77 03,  w obowiązującym terminie.
6.       Oferta powinna dotrzeć do Zamawiającego najpóźniej do dnia 21.09.2018 r., do godz. 13.00.
        VIII. Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
XIX. Kryterium oceny ofert jest cena brutto dla danej części zamówienia – waga 100%.
W ramach kryterium „Cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Oferta
o najniższej cenie otrzyma 100 punktów, pozostałym ofertom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów obliczona według wzoru:
 
         Cena brutto oferty najniższej
C = ------------------------------------------- x 100 pkt
         Cena brutto oferty ocenianej
 
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę  wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 14.09.2018
Data udostępnienia informacji: 14.09.2018
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.09.2018 13:21 Dodanie informacji Marta Burkiewicz