Opracowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie ortofotomapy, wsparcie merytoryczne, kontrolę i udziału w odbiorze prac

Gdynia,  2020-02-12
 
 
                                                     ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Urząd Miasta Gdyni zaprasza Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne do 30.000 EURO na usługę opracowania dokumentacji przetargowej na wykonanie ortofotomapy, wsparcia merytorycznego, kontroli i udziału w odbiorze prac.
 
1.      Zamawiający
1.1.   Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni, NIP 586-002-28-60
1.2.   Wydział prowadzący postępowanie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
tel. (58) 668 88 73
fax (58) 668 85 02
e-mail przetargipn@gdynia.pl
1.3.   Godziny urzędowania 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)
 
2.      Szczegółowy opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania dokumentacji przetargowej na „wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych, tzw. prawdziwej ortofotomapy  i czterech ortofotomap ukośnych, skaningu laserowego oraz modelu 3D dla obszaru Miasta Gdyni i terenów przyległych”, wsparcie merytoryczne, kontrola i udział w odbiorze prac. Zamówienie składa się z dwóch etapów.
 
2.1.   Zakres prac obejmujący Etap I zamówienia
2.1.1.      Techniczne przygotowanie zamówienia publicznego na „wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych, tzw. prawdziwej ortofotomapy (w opcji tzw. true ortho), czterech ortofotomap (fotoplanów) ukośnych, skaningu laserowego oraz modelu 3D dla obszaru Miasta Gdyni i terenów przyległych” a w szczególności:
2.1.1.1.ustalenie wartości zamówienia
2.1.1.2.przygotowanie syntetycznych zapisów SIWZ o przedmiocie zamówienia
2.1.1.3.określenie merytorycznych warunków udziału w postępowaniu
2.1.1.4.określenie sposobu odbioru produktów opracowania oraz harmonogramu takiego odbioru
2.1.2.      opracowanie „Opisu Przedmiotu Zamówienia” (OPZ) dla przedmiotowego zamówienia, obejmującego w szczególności następujące zagadnienia:
2.1.2.1.wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych tzw. pionowych oraz oddzielnie zdjęć lotniczych ukośnych
2.1.2.2.opracowanie tzw. prawdziwej ortofotomapy oraz oddzielnych ortofotomap ukośnych
2.1.2.3.wykonanie skaningu laserowego
2.1.2.4.opracowanie numerycznego modelu terenu (tzw. NMT) oraz numerycznego modelu pokrycia terenu (tzw. NMPT)
2.1.2.5.opracowanie modelu przestrzennego (tzw. modelu 3D)
2.1.2.6.dostawę i instalację zmodernizowanej aplikacji, rozbudowanej o nowe funkcjonalności umożliwiającej między innymi:
2.1.2.6.1.       internetową prezentację prawdziwej ortofotomapy i ortofotomap   archiwalnych, znajdujących się w zasobie Zamawiającego
2.1.2.6.2.      przeglądanie zdjęć ukośnych
2.1.2.6.3.      internetową  prezentację ortofotomap ukośnych
2.1.2.6.4.      przeglądanie modelu 3D
2.1.2.6.5.      internetową prezentację modelu 3D
2.1.2.6.6.      inne nie wymienione wyżej funkcjonalności
 
Szczegółowy zakres merytoryczny wyżej wymienionych prac (w tym charakterystyka funkcjonalności oprogramowań) oraz szczegółowy zasięg terytorialny opracowania musi zostać określony w wyniku konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym.
2.1.2.7.opracowanie Wytycznych dla Wykonawcy usługi, określających zasady kompletowania i przekazywania dokumentacji technicznej Zamawiającemu.
2.1.2.8.opracowanie wytycznych określających szczegółowe zasady oraz szczegółowy zakres ilościowy i merytoryczny kontroli produktów zamówienia o której mowa w pkt. 2.2.3, które muszą być skorelowane z OPZ
 
2.2.   Zakres prac obejmujący Etap II zamówienia
2.2.1.      wsparcie merytoryczne Zamawiającego poprzez doradztwo techniczne w zakresie:
2.2.1.1.przygotowania odpowiedzi na pytania Oferentów dotyczące SIWZ
2.2.1.2.uczestnictwo w komisji przetargowej w roli członka
2.2.1.3.konsultacje dotyczące wynikłych w trakcie prac problemów technicznych
2.2.2.      udział w odbiorze prac
2.2.3.      przeprowadzenie kompleksowej kontroli wszystkich produktów opracowania w ramach realizacji przedmiotowego zadania obejmującej w szczególności:
2.2.3.1.kontrolę dokumentacji technicznej (jej kompletności i poprawności  merytorycznej, zawartości nośników magnetycznych, opisów tych nośników)
2.2.3.2.kontrolę pionowych zdjęć lotniczych pod kątem ich poprawnej jakości geometrycznej i poprawnej jakości fotograficznej w tym kontrolę m.in.:
2.2.3.2.1     właściwości technicznych kamery zastosowanej do wykonania zdjęć pionowych – w relacji do właściwości technicznych kamery określonych  w Opisie Przedmiotu Zamówienia ,
2.2.3.2.2     aktualności metryki kamery zastosowanej do wykonania zdjęć,
2.2.3.2.3     parametrów pokrycia podłużnego i poprzecznego zdjęć (wobec zakładanego w omawianym przypadku relatywnie „nadmiarowego” pokrycia podłużnego i poprzecznego zdjęć wynoszącego 80/60% sprawdzenie parametrów pokrycia podłużnego i poprzecznego zdjęć należy wykonać dla całego zbioru zdjęć poprzez analizę geometryczną stosownych parametrów nalotu i kamery),
2.2.3.2.4     wielkości piksela terenowego zdjęć (parametr wielkości terenowej pojedynczego piksela zdjęć należy określić dla całego zbioru zdjęć poprzez analizę geometryczną parametrów kamery oraz rzeczywistych wysokości lotu),
2.2.3.2.5     kątów nachylenia φ, ω, ϗ  zdjęć; kontrolę w/w trzech kątów zdjęć należy przeprowadzić na podstawie przekazanego przez Wykonawcę pracy zestawienia zawierającego kąty zdjęć pomierzone techniką GPS/INS w trakcie wykonywania nalotu,
2.2.3.2.6     wysokości słońca nad horyzontem w trakcie wykonywania zdjęć,
2.2.3.2.7     obecności na zdjęciach przesłonięć terenu chmurami, zamgleniem, odblaskami, plamami, innymi widocznymi skazami treści zdjęć itp.; tę część kontroli zdjęć należy wykonać poprzez wizualny ogląd poszczególnych zdjęć.
Wobec relatywnie bardzo dużej ilości przewidzianych do wykonania zdjęć pionowych,
kontrolę opisaną w punktach 2.2.3.2.5 i 2.2.3.2.7 należy przeprowadzić na wybranej losowo grupie zdjęć w wielkości nie mniejszej niż 30% wszystkich wykonanych zdjęć. Sposób losowego wyboru zdjęć przewidzianych do kontroli wizualnej musi być uzgodniona na piśmie z Zamawiającym.  
2.2.3.3.zgrubną wizualną kontrolę zdjęć lotniczych ukośnych
2.2.3.4.kontrolę procesu wyboru, sygnalizacji w terenie oraz pomiaru punktów osnowy fotogrametrycznej
2.2.3.5.kontrolę procesu aerotriangulacji łącznie z wytypowaniem i pomiarem kontrolnej osnowy fotogrametrycznej
2.2.3.6.kontrolę poprawności geometrycznej oraz kompletności NMT i NMPT (powstałych w wyniku skaningu laserowego)
2.2.3.7.kontrolę poprawności geometrycznej oraz kompletności tzw. prawdziwej ortofotomapy (opracowanej na podstawie zdjęć pionowych) połączonej ze szczegółową kontrolą kameralną (w tym wizualną) tej ortofotomapy
2.2.3.8.kontrolę poprawności geometrycznej oraz kompletności czterech ortofotomap ukośnych połączonej ze szczegółową kontrolną wizualną ww czterech oddzielnych ortofotomap ukośnych
2.2.3.9.kontrolę poprawności i kompletności modelu 3D
 
3.      Termin wykonania
3.1.   Etap I  - w zakresie prac opisanych w pkt. 2.1.1 i 2.1.2 -  do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy
    - w zakresie prac opisanych w pkt.  2.1.2.7 i 2.1.2.8 – do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy
 
3.2.   Etap II – do 15 grudnia 2020 r.
Termin realizacji Etapu II może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu zakończenia umowy na „wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych, tzw. prawdziwej ortofotomapy i czterech ortofotomap ukośnych, skaningu laserowego oraz modelu 3D dla obszaru Miasta Gdyni i terenów przyległych”, której zakończenie Zamawiający przewiduje na 30 listopada 2020.  Zmiana terminu realizacji Etapu II może ulec zmianie analogicznie do zmian terminów realizacji ww umowy.
 
4.      Uprawnienia i doświadczenie:
4.1.   oferent musi dysponować co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia wynikające z art. 43 pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019, poz. 725 z zm.);
4.2.   wykazać że wykonał co najmniej cztery usługi weryfikacji wykonania ortofotomapy.
 
5.      Oferta powinna zawierać:
5.1.   poprawnie wypełniony formularz, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
5.2.   cenę podaną w ofercie (brutto), należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.
 
6.      Osoby upoważnione do kontaktu:
6.1.   W sprawach merytorycznych:
Irena Mislisz, nr pok. 435, tel. 58 668 85 41
Magdalena Chrzan -Pardus, nr pok. 314, tel. 58 668 88 64
w godz. 800-1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).
6.2.   W sprawach proceduralnych:
Paulina Grześ, nr pok. 439, tel. 58 668 88 73 w godz. 800-1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).
 
7.      Termin i sposób składania ofert
oferty należy złożyć do dnia 19.02.2020 r. do godziny 11:00 na adres e-mail: przetargipn@gdynia.pl  z adresu mailowego, na który zostało wysłane zapytanie ofertowe.
 
8.        Ocena ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie oceny oferty wyliczonej za pomocą następującego wzoru:
 
cena oferty najniższej
C1 =  ------------------------------------- x 10  ,
cena oferty badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę oferty.
 
9.      Sposób i terminy płatności
zgodnie z postanowieniami umowy
 
 
 
UWAGA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert złożonych w komplecie  ze wszystkimi załącznikami i podpisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 12.02.2020
Data udostępnienia informacji: 12.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.02.2020 09:58 Korekta Paulina Grześ
17.02.2020 19:01 Aktualizacja treści Jan Kowalski
17.02.2020 13:19 Korekta Michał Kowalski
17.02.2020 13:17 Korekta Michał Kowalski
17.02.2020 13:14 Aktualizacja treści Paulina Grześ
17.02.2020 13:11 Aktualizacja treści Paulina Grześ
17.02.2020 13:09 Aktualizacja treści Paulina Grześ
17.02.2020 13:08 Aktualizacja treści Paulina Grześ
17.02.2020 13:06 Aktualizacja treści Paulina Grześ