nadzór inwestorski-Rozbudowa ulic: Świętojańskiej, Skw. Plymouth, Al. M. Piłsudskiego i Tetmajera wraz z budowę trasy rowerowej łączącej istniejące ścieżki rowerowe w Al. Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni


OGŁOSZENIE
 
dotyczy: pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane pod nazwą: „Rozbudowa ulic: Świętojańskiej, Skweru Plymouth, Al. M. Piłsudskiego i Tetmajera wraz z budowę trasy rowerowej łączącej istniejące ścieżki rowerowe w Al. Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni”.
 
Gmina Miasta Gdyni zamierza udzielić zamówienia publicznego do 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.2017.1579  z późn. zm.) na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane pod nazwą: „Rozbudowa ulic: Świętojańskiej, Skweru Plymouth, Al. M. Piłsudskiego i Tetmajera wraz z budowę trasy rowerowej łączącej istniejące ścieżki rowerowe w Al. Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni”.
Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji inwestycja może uzyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.
1.      Przedmiot zamówienia: usługa nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane pod nazwą: „Rozbudowa ulic: Świętojańskiej, Skweru Plymouth, Al. M. Piłsudskiego i Tetmajera wraz z budowę trasy rowerowej łączącej istniejące ścieżki rowerowe w Al. Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni”.
CPV – 71.24.70.00-1
2.      Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowany przez Wykonawcę robót będzie obejmował:
1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją   projektową i z uwzględnieniem dyspozycji pkt. 2.4 zapytania ofertowego.
2) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie we właściwym organie nadzoru budowlanego Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.
3.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych podlegających nadzorowi stanowi:
                              a)      dokumentacja projektowa (załącznik nr 6) oraz dyspozycje zawarte w pkt 2.4. zapytania ofertowego.
                              b)      specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 7),
Zamawiający informuje, że do dnia złożenia oferty dokumentacja w/w inwestycji będzie dostępna na stronie internetowej: http://gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434/rozbudowa-ulic-swietojanskiej-skweru-plymouth-al-m-pilsudskiego-i-tetmajera-wraz-z-budowe-trasy-rowerowej-laczacej-istniejace-sciezki-rowerowe-w-al-zwyciestwa-i-na-bulwarze-nadmorskim-w-gdyni,498910
4.      Miejsce świadczenia usługi nadzoru – Gdynia.
5.      Termin realizacji usługi nadzoru:
Wstępnie określa się termin pełnienia nadzoru nad realizacją robót nie dłużej niż do 30 maja 2018r i w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót na okres nie dłuższy niż 67 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru do dnia 30 maja 2018r. Zamawiający wymaga od Wykonawcy robót przekazania pozwolenia na użytkowanie na dzień odbioru końcowego.
6.      Kryteria oceny ofert: cena oferty brutto - 100%.
7.      Ogólne warunki umowy: Warunki wykonania usługi nadzoru oraz obowiązki nadzoru zostały doprecyzowane w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
8.      Termin i miejsce składania ofert: do dnia 12 października 2017 r., do godz. 10.00 w sekretariacie Wydziału Inwestycji, pok. 230, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 04.10.2017
Data udostępnienia informacji: 04.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2018 13:55 Dodanie informacji Anna Stankiewicz